Ny undersökning visar: Stor oro inför pensionen

Ny undersökning visar: Stor oro inför pensionen 70 procent av svenskarna anser att nedgången i ekonomin kommer att påverka deras pensioner. Bland medelålders kvinnor tror så många som 8 av 10 på en försämring.. De känner stor oro för hur deras ekonomiska situation ska bli när de går i pension. Nästan hälften av svenska folket tror inte att pensionen kommer att räcka för att leva ett bra liv. Detta visar en ny undersökning - Pensionsbarometern - som Sifo gjort på uppdrag av Pensionsforum. Resultaten presenterades vid Pensionsforumdagen i Stockholm på tisdagen. Pensionsforum har nu liksom i flera tidigare undersökningar ställt frågan vid vilken ålder svenskarna vill gå i pension. Återigen bekräftas uppfattningen att man inte vill arbeta fram till 65 år. De allra flesta vill istället sluta vid 60 år. Bland männen skulle så många som var fjärde vilja gå i pension redan före 55 års ålder. Men kunskapen om storleken på den egna kommande pension är större nu än vid tidigare undersökningar. Därför inser fler att det inte blir möjligt att gå i pension när man skulle vilja. Den faktiska pensionsåldern tror svenska folket istället blir omkring 63 år. Framför allt kvinnor och offentliganställda - 7 av 10 - tror inte att pensionen kommer att vara tillräckligt stor för att de ska kunna gå i pension när de önskar. Trots att regeringen och samhällsanalytiker allt oftare framhåller att det blir nödvändigt att fler arbetar åtminstone fram till 65 år för att klara framtida pensioner och välfärd vill uppenbarligen inte svenska folket göra detta. Kunskapen om storleken på den egna pensionen är numera större än tidigare. Har man då under senaste året gjort något för att förbättra sin framtida pension? Knappt hälften av de tillfrågade säger att de inte gjort något. 40 procent uppger att de sparar och 10-15 procent säger ett de gjort andra förändringar: Skaffat pensionsförsäkring, amorterat mer på huset, har satt in pengar på IPS, blivit egen företagare, har köpt skog, arbetar heltid, bytt jobb osv Sparandet verkar dock ha minskat inför pensioneringen. Drygt hälften - 53 procent- av svenska folket uppger att de sparar. På samma fråga som Pensionsforum lät ställa i oktober 1999 svarade 66 procent att de sparar. I januari 2000 var det 62 procent som uppgav att de sparade. De flesta medelålders kvinnor sparar mellan 200 och 500 kronor i månaden. Män sparar oftare än kvinnor mer än 500 kronor i månaden. Pensionsforum har också låtit Sifo ställa en fråga till alla som redan är pensionärer ( även sjuk- eller avtalspensionärer) om de anser att pensionen är tillräcklig för att kunna leva ett bra liv. Nära hälften - 49 procent - svarar ja och lika många svarar nej. Omkring 60 procent av kvinnorna anser dock att pensionen inte räcker till. Sifos undersökning är gjord under tiden 17-28 september genom telefonintervjuer bland ett representativt urval av kvinnor och män i åldrarna 25-65 år. Sammanlagt har 1019 intervjuer genomförts. Vid konferensen presenterade Pensionsforum en ny skrift i serien om arbetsmarknaden för 55+ eller hur arbetslivet ska utformas så att människor både kan, vill och får fortsätta arbeta fram till och efter pensionsåldern. Projektet kring dessa frågor leds av Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och ledamot av Pensionsforums styrelse. Pensionsforum har i en tidigare rapport belyst den amerikanska arbetsmarknaden och hur en växande grupp amerikaner vill fortsätta att finnas kvar i arbetslivet. På Island arbetar de flesta till 67 år och därför bad vi professor Tryggvi Thor Herbertssson, som också medverkade vid Pensionsforumdagen, att beskriva varför islänningarna arbetar så länge. Skriften har titeln " Why Icelanders Do Not Retire Early". Andra skrifter som skrifter som presenterades var " Pensionsreformer World Wide- Europa och Amerika möter åldrande befolkningar", " Privata och offentliga pensionsreformer i Norden - slut på folkpensionsmodellen?" samt " Hur blev den stora kompromissen möjlig? Politiken bakom dem svenska pensionsreformen". Redaktör och ansvarig för dessa skrifter är docent Joakim Palme, styrelseledamot i Pensionsforum Pensionsforum är en förening som har till uppgift att följa det nya pensionssystemets konsekvenser för individer och samhälle, hur det förhåller sig till andra länder, arbetsmarknaden för äldre samt att analysera olika möjligheter att finansiera den framtida äldrevården. Styrelsen består av Kjell-Olof Feldt ordf., Tommy Möller, vice ordf., statsvetare, docent, Magnus Henrekson, nationalekonom, professor, Joakim Palme, sociolog, docent, Gullan Lindblad, fd riksdagsledamot. Verkställande direktör är Ann Lindgren. Vid frågor kring Pensionsforum och undersökningen kontakta: Ann Lindgren 070-583 50 28 e-post ann.lindgren@pensionsforum.nu Kristina Färm 0709- 58 69 60 e-post kristina@firmaferm.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011015BIT00920/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011015BIT00920/bit0001.pdf

Dokument & länkar