Inkomstpensionen på 8 000 miljarder gick 80 miljarder back 2012

Underskottet för inkomstpensionen förra året var 80 miljarder. Bufferten (AP-fonderna) och avgiftstillgångarna ökade med 2,2 procent till 7 873 miljarder medan pensionsskulden ökade med 5,4 procent till 7 952 miljarder. Det visar bland annat Pensionsmyndighetens årsredovisning som i dag lämnas till regeringen.

Årsredovisningen innehåller tre delar: resultatredovisning och finansiell redovisning för myndighetens verksamhet, resultatredovisning för inkomstpensionssystemet och en särskild redovisning av premiepensionsverksamheten, se bilaga och här www.pensionsmyndigheten.se/Arsredovisningar2.html 

– En förutsättning för att kunna förstå, förutse och påverka hela sin pension är att fler får tillgång till prog­nosen Min Pension som visar hela sin pension. Under 2012 ökade antalet registrerade användare till 1,7 miljoner och antalet gjorda prognoser tog ett skutt från 4,5 miljoner till 5,5 miljoner förra året, säger Katrin Westling Palm, GD.

– Årets resultat för inkomstpensionssystemet, förändringen av tillgångarna och skulderna, är nega­tivt och nästan 237 miljarder kronor. Tillsammans med ingående kapitalöver­skottet på 157 miljarder är utgående underskottet nästan 80 miljarder, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling.

Balanstalet är ett mått på systemets finansiella ställning, där systemets tillgångar dividerats med systemets skulder. Buffertfondens värde i balanstalet beräknas som medel­värdet de tre senaste åren och var 908 miljarder. Balanstalet för 2014, som base­ras på 2012 års tillgångar och skulder, beräknas till 0,9837. Att balanstalet under­stiger värdet 1 beror främst av ökad uppräkning av pensionerna under 2012. Systemets balans­tal för 2013 är sedan tidigare fast­ställt till 1,0198.

Buffertfondens, det vill säga Första-Fjärde och Sjätte AP-fonden, avkastning efter förvaltnings­kostnader var 11,6 procent, omkring 101 miljarder. Avgiftsnettot var negativt på 16 miljarder, det vill säga inbetalda pensionsavgifterna på 222 miljarder understeg pensions­utbetalning­arna på 236 miljarder och administrationskostnaderna på 2 miljarder. De totala fondtillgångarna ökade därmed med drygt 85 miljarder till 958 miljarder.

De sammanlagda tillgångarna – fond- och avgiftstillgångarna – ökade med 172 miljarder kronor (2,2 procent) till 7 873 miljarder kronor.

Pensionsskulden ökade totalt med 409 miljarder kronor (5,4 procent) till 7 952 miljarder kronor.

Årets och tidigare års resultat för inkomstpensionssystemet

Beräkningsår 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Balanseringsår 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Buffertfonden, medelvärde 908 865 810 811 821
Buffertfonden 958 873 895 827 707 898 858 769 646
Avgiftstillgång 6 915 6 828 6 575 6 362 6 477 6 116 5 945 5 721 5 607
Summa tillgångar 7 873 7 700 7 469 7 189 7 184 7 014 6 803 6 490 6 253
Pensionsskuld 7 952 7 543 7 367 7 512 7 428 6 996 6 703 6 461 6 244
Över-/underskott -80 157 103 -323 -243 18 100 28 9
Balanstal 0,9837 1,0198 1,0024 0,9549 0,9826 1,0026 1,0149 1,0044 1,0014
Årlig procentuell förändring

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Buffertfonden 9,8 -2,5 8,2 17,0 -21,3 4,7 11,6 19,0 12,0
Avgiftstillgång 1,3 3,9 3,3 -1,8 5,9 2,9 3,9 2,0 2,6
Summa tillgångar 2,2 3,1 3,9 0,1 2,4 3,1 4,8 3,8 3,5
Pensionsskulderna 5,4 2,4 -1,9 1,1 6,2 4,4 3,7 3,5 4,3
Årets resultat* -3,2 0,7 5,8 -1,1 -3,8 -1,3 1,1 0,3 -0,9

* Årets resultat utgör differensen mellan den procentuella förändringen av tillgångar och skulder.

För vidare information

Ole Settergren, chef för pensionsutveckling, 010–454 22 90

Katrin Westling Palm, generaldirektör, 010–454 22 00

Mattias Bengtsson Byström, Pressekreterare, 0736-27 53 83

Pressinbjudan beräkningsuppdraget till regeringen – Fördjupad analys av vissa beräkningsregler i ålderspensionssystemet

Datum: Måndag 25 februari

Tid: 10.00–11.00

Plats: Hornsgatan 168, våning fyra, entré från innergården.

Deltagare: Ole Settergren, chef för pensionsutveckling

Gärna föranmälan till mattias.bengtsson.bystrom@pensionsmyndigheten.se för smidigare inpassering i receptionen.

Taggar:

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se