Bokslutskommuniké

Perioden januari – december 2017

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064

(www.aktietorget.se, kortnamn: PMED)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  •  Den 10 mars informerade Bolaget om att de uppsatta kliniska effektmåtten i huvudstudien (160 patienter) av bolagets fas IIb-studie där gelen Vagitocin® utvärderades som behandling av vaginal atrofi, ej uppnåddes. En vidare analys av studiens data visade dock att gelen, både med och utan aktiv substans (oxytocin), hade en kraftigt signifikant effekt mot Mest Besvärande Symtom (MBS) efter tolv veckors behandling. För att gå in i fas III med en produkt innehållande oxytocin, skulle en ny fas IIb-studie behöva genomföras. Bolaget valde därför att prioritera framtagning av den oxytocinfria gelen till en receptfri produkt.

  •  Den 17 maj informerade Bolaget att resultaten från den explorativa delen av Bolagets fas 2b –studie visar på lika goda behandlingseffekter som i den inledande sk. huvudstudien. Det innebär att inga skillnader kunde påvisas mellan placebo och aktiv substans (oxytocin) för något av de uppställda effektmålen, medan placebogelen även i denna studie gav en kraftig effekt mot Mest Besvärande Symtom (MBS). Alla patienter i placebogruppen (10 av 10) upplevde symtomlindring och hälften blev helt symtomfria.

  •  Vid bolagsstämman den 18 maj nyvaldes Leni Ekendahl och Marianne Östlund som styrelseledamöter. Arne Ferstad och Hans von Celsing omvaldes, den sistnämnde som ordförande.

  •  Efter beslut på ordinarie bolagsstämma genomförde bolaget under maj-juni en fulltecknad nyemission med företräde för bolagets aktieägare, vilken tillförde bolaget 12,3 MSEK före emissionskostnader. Dessutom utnyttjade styrelsen en rätt till övertilldelning, vilken tillförde bolaget ytterligare ca 1,1 MSEK. Totalt ökade antalet aktier med 22 411 316 till 43 014 300 stycken, vilka alla har registrerats.

  •  Den 30 maj informerade bolaget om att man lämnat in en patentansökan för att skydda användningen av sin vaginalgel för behandling av symtom som associeras med vaginal atrofi.  Ansökan har lämnats till patent- och registreringsverket i Sverige och är prioritetsgrundande.

  •  I oktober meddelade Bolaget att man rekryterat Erik Sundquist som marknadschef i Bolaget. I sin roll som marknadschef får Erik ansvaret för kommersialiseringen av VagiVital™ - Peptonics egenutvecklade vaginalgel för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet

  • Den 31 oktober informerade Bolaget om att man tecknat ett samarbets- och sponsringsavtal med 1,6 & 2,6 miljonerklubben. 1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. 
  • Den 21 december 2017 meddelade Bolaget att man ingått ett avtal om teknologiöverföring med Orion Corporation, med huvudkontor i Esbo, Finland, avseende kommersiell tillverkning av Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt VagiVital™. Avtalet innebär att bolagen samarbetar och utbyter information för att förbereda den kommersiella tillverkningen av VagiVital™, som Peptonic planerar att lansera under 2018. Förutom avtalet om teknologiöverföring har man även kommit överens om huvudvillkoren för den kommersiella tillverkningen, vilka skall ligga till grund för ett slutligt tillverkningsavtal. Samtidigt meddelade Bolaget att den första delen i CE-märkningsprocessen d.v.s. införandet av ett kvalitetssystem (enligt ISO 13485) i Peptonic är nu avklarad. Den andra delen d.v.s. framtagning och godkännande av en sk. Technical File framskrider också enligt plan, vilket betyder att CE-märkning för VagiVital™ väntas under Q1 2018. Därefter kan produkten marknadsföras i EU.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Finns inget att notera. 

VD har ordet

Utfallet av den kliniska fas 2b –studien som avslutades i mars 2017 medförde en förändring av bolagets produktstrategi. Vägen till ett läkemedelsgodkännande av en produkt innehållande oxytocin stängdes eftersom de kliniska effektmålen ej uppnåddes, men en ny väg till en produktlansering öppnades istället.  Resultaten från den kliniska studien visade nämligen att placebogelen (gelen utan oxytocin) gav en väldigt bra behandlingseffekt på de symtom som hör till indikationen vaginal atrofi. Med dessa resultat som stöd beslöt styrelsen i Peptonic Medical att ändra inriktning i bolaget och lansera den oxytocinfria gelen som en receptfri egenvårdsprodukt. Den har getts namnet VagiVital®.

För att kunna lansera VagiVital® krävs att den CE-märks. Arbetet med CE-märkningen påbörjades utan dröjsmål i maj med sikte på att vara slutfört under första kvartalet 2018. Arbetet har hittills förlöpt helt enligt plan och all nödvändig dokumentation har lämnats in till berörda organ för slutlig genomgång och bedömning.

Förberedelserna inför lanseringen av VagiVital® är nu i full gång. Ett avtal om teknologiöverföring har ingåtts med Orion Corporation som skall tillverka produkten. Orion Corporation är en kompetent och erfaren tillverkare av både läkemedel och egenvårdsprodukter. Vi känner att vi fått konkurrenskraftiga villkor och kan förvänta oss en produkt av hög kvalitet.

I samband med att arbetet med CE-märkningen för VagiVital®påbörjades genomfördes en företrädesemission under maj/juni som övertecknades. Den tillförde bolaget 12,3 Mkr före emissionskostnader. Dessutom utnyttjade styrelsen en möjlighet till övertilldelning, som tillförde bolaget ytterligare 1,1 Mkr. De tillförda medlen skall användas för att genomföra CE-märkningen och till att förbereda lanseringen av VagiVital®. Vi har hittills hållit oss väl inom de budgeterade kostnadsramarna, vilket gjorde att kassan var något större vid årsskiftet än budgeterat. Vi kommer självklart att även i fortsättningen hålla noggrann koll på våra utgifter och använda våra pengar förnuftigt.

Resultatet för året var -12,9 Mkr. Detta får anses som ett bra resultat och vittnar om en effektiv kostnadskontroll med tanke på att vi genomförde en stor klinisk studie med över 200 randomiserade patienter.  I årets bokslut har vi skrivit ner värdet på vissa patent och aktiverade utvecklingskostnader som härrör sig till patent som vi bedömer att inte har potential att ligga till grund för utveckling av nya produkter.

Med fokus på lanseringen av VagiVital® i Sverige, så kommer 2018 att bli ett spännande och historiskt år för Peptonic. Vi har också sikte på marknader utanför Sverige och samtal med potentiella distributörer och samarbetspartners pågår för fullt. En lyckad lansering i Sverige kommer självklart att vara till stor hjälp i dessa diskussioner.

Jag vill tacka alla aktieägare, styrelsen, kliniska prövarna och leverantörer för stöd, hjälp och visat förtroende och mina närmaste medarbetare för en ovärderlig arbetsinsats under året.

Stockholm, den 27 februari 2018

Johan Inborr

VD, Peptonic Medical AB

BOLAGSÖVERSIKT

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider kvinnospecifika sjukdomar och åkommor. Peptonic Medicals första produkt - VagiVital® - har utvecklats för behandling av vaginal atrofi (VA), vilket drabbar närmare hälften av alla kvinnor i samband med eller efter klimakteriet.

Peptonic Medical skall lansera VagiVital® under 2018. Detta är en hormonfri, kliniskt beprövad produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan, vilket kan ge symtom såsom klåda, sveda och irritation i slidan, smärta vid samlag och vid vattenkastning.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget  (www.aktietorget.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

Om VagiVital™

VagiVital™ är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.

VagiVital™ har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital™ som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se 

 
 

FINANSIELL INFORMATION

Intäkter – Bolaget hade under fjärde kvartalet övriga rörelseintäkter om 169 (0) KSEK. Motsvarande intäkter för helåret uppgick till 169 (0) KSEK.

Kostnader – Kostnader för fjärde kvartalet uppgick till -4 922 (-3 016) KSEK. Kostnaderna för helåret uppgick till -13 131 (-11 320) KSEK.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -4 730 (-2 964) KSEK. Resultat efter finansnetto för helåret uppgick till -12 973 (-11 258) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 december 2017, till    7 054 (12 169) KSEK. Under året har bolaget fått in 11 024 (5 386) KSEK i nyemitterat kapital.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 59 694 (61 643) KSEK, vilket ger en soliditet om 91 (91) procent.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 2 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 2 (2).

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 december, 2017 var 43 014 300 stycken.

RESULTATRÄKNING
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
KSEK Not 2017 2016 2017 2016
Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter   169 - 169 -
Summa 169 - 169 -
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 1 -1 514 -973 -6 029 -5 709
Personalkostnader -1 170 -982 -4 854 -4 541
Avskrivningar materiella och immateriella tillgångar -76 -3 -86 -12
Övriga rörelsekostnader -2 162 -1 058 -2 162 -1 058
Summa rörelsens kostnader -4 922 -3 016 -13 131 -11 320
Rörelseresultat -4 753 -3 016 -12 962 -11 320
Finansiella poster 23 52 -11 62
Resultat före skatt -4 730 -2 964 -12 973 -11 258
Skatt på periodens resultat - - - -
Periodens resultat -4 730 -2 964 -12 973 -11 258
BALANSRÄKNING
31-dec 31-dec
KSEK  Not 2017 2016
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 2 57 604 54 995
Materiella anläggningstillgångar 0 10
Finansiella anläggningstillgångar - -
Summa anläggningstillgångar   57 604 55 005
Omsättningstillgångar  
Råvaror och förnödenheter - -
Övriga fordringar 467 649
Skattefordringar -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   258 111
Kassa och bank 7 054 12 169
Summa omsättningstillgångar   7 779 12 929
Summa tillgångar 65 383 67 934
Eget kapital och skulder
Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital 4 301 2 060
Pågående nyemissioner - -
Fond för utvecklingsutgifter 14 033 9 767
Fritt eget kapital
Överkursfond 126 048 117 265
Balanserad förlust -71 715 -56 191
Periodens resultat -12 973 -11 258
Summa eget kapital   59 694 61 643
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 683 1 708
Övriga kortfristiga skulder 442 434
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 564 4 149
Summa kortfristiga skulder   5 689 6 291
Summa eget kapital och skulder 3 65 383 67 934


Kassaflödesanalys
12 mån 12 mån
jan-dec jan-dec
KSEK Not 2017 2016
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster -12 973 -11 258
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 173 1 070
Betald skatt - -
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital -10 800 -10 188
Ökning (-) minskning (+) varulager - -
Ökning (-) minskning (+) rörelsefordringar 189 -271
Ökning (+) minskning (-) rörelseskulder -757 -543
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten -11 368 -11 002
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -4 771 -10 646
Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -
Investeringar i finansiella tillgångar
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 771 -10 646
Finansieringsverksamhet
Nyemission 13 447 6 000
Emissionskostnader -2 423 -614
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11 024 5 386
Årets kassaflöde -5 115 -16 262
Summa likvida medel vid årets början 12 169 28 431
Summa likvida medel vid årets slut 7 054 12 169


Förändring av eget kapital
KSEK  Aktie-kapital Fond utvecklingsutgifter Pågående nyemission Överkurs-fond fri Balanserat resultat Summa   eget kapital
Ingående balans 1 januari 2016 944 0 973 112 021 -46 424 67 514
Årets resultat -11 258 -11 258
Överföring till fond 9 767 -9 767 0
Registrerad nyemission föreg år 973 -973 0
Nyemission 143 5 857 6 000
Emissionskostnader -613 -613
Utgående balans 31 december 2016 2 060 9 767 0 117 265 -67 449 61 643
Ingående balans 1 januari 2017 2 060 9 767 0 117 265 -67 449 61 643
Årets resultat -12 973 -12 973
Överföring till fond 4 266 -4 266 0
Nyemissioner 2 241 11 206 13 447
Emissionskostnader -2 423 -2 423
Utgående balans 31 december 2017 4 301 14 033 0 126 048 -84 688 59 694

NOTER

Redovisningsprinciper 

Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt årsredovisningslagen (9 kap. Delårsrapport) och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Not 1 – Transaktioner med närstående

Under året har företag företrädda av styrelsemedlemmar anlitats på konsultbasis. Totala arvoden under året uppgår till 996 (1 340) KSEK exklusive moms och avser i huvudsak forsknings- och utvecklings- och affärsutvecklingstjänster. Samtliga transaktioner mellan närstående parter baseras på marknadsmässiga villkor. Inga övriga ledande befattningshavare, eller närstående till dessa, har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller sina avtalsvillkor, och som inträffat under året.

2017 2016
KSEK (fakturerat) jan-dec jan-dec
Konsultarvode styrelsemedlemmar 996 1 340
Total   996 1 340 

Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar

Patent-och utvecklingskostnader aktiveras och avskrivs på fem år efter det att första intäktskronan har tillförts bolaget. Aktiverade patent- och utvecklingskostnader beräknas medföra framtida intäkter till bolaget. I balansräkningen är patent- och utvecklingskostnaderna upptagna till anskaffningsvärde.

31-dec 31-dec
Balanserade utgifter för utvecklingsarbetet 2017 2016
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid periodens början 47 659 37 892 
Försäljningar/utrangeringar -1 965
Periodens aktiveringar 4 414 9 767 
50 108 47 659 
Inga avskrivningar har skett på utgifterna för utvecklingsarbetet då inga intäkter har tillkommit bolaget
Redovisat värde vid periodens slut 50 108 47 659 
Patent och licenser
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid periodens början 7 336 7 515 
Försäljningar/utrangeringar -197       -1 058
Periodens aktiveringar 433 879 
7 572 7 336 
Årets avskrivningar
-76
Utgående ack avskrivning -76               0
 Utgående ack avskrivning
Redovisat värde vid periodens slut 7 496 7 336 
Totala immateriella anläggningstillgångar 57 604 54 995

Not 3 – Eget kapital och skulder

Bolagets samtliga skulder är icke-räntebärande.

NYCKELTAL 12 mån 12 mån
jan-dec jan-dec
2017 2016
Rörelseresultat, KSEK -12 962 -11 320
Avkastning på eget kapital, % -21,4 -17,4
Soliditet, % 91 91
Resultat per aktie, SEK -0,3 -0,6
Kassa och bank per aktie, SEK 0,2 0,6
Eget kapital per aktie, SEK 1,39 2,99
Börskurs per balansdagen, SEK 0,635 6,45
Kurs/eget kapital per aktie, SEK 0,46 2,16
Antal aktier per balansdagen 43 014 300 20 602 984

Förslag till vinstdelning

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning sker.

Årsredovisning 

Fullständig årsredovisning för 2017 kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor för beställning och på hemsidan från och 2018-03-07.

Ordinarie bolagsstämma 

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 2018-03-28.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

FINANSIELL KALENDER

Årsredovisning 2017                                                                            2018-03-07

Delårsrapport 1                                                                                   2018-05-15

Delårsrapport 2                                                                                   2018-08-17

Delårsrapport 3                                                                                   2018-11-09

Bokslutskommuniké                                                                             2019-02-27

Stockholm den 27 februari, 2018

Hans von Celsing, styrelseordförande                           Arne Ferstad, styrelseledamot

Marianne Östlund, styrelseledamot                                                    Leni Ekendahl, styrelseledamot

Johan Inborr, CEO

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Inborr, CEO PEPTONIC medical AB. Tel: +46 708 853 893

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta. 

Prenumerera