DELÅRSRAPPORT

Delårsrapport för perioden januari 2018 – mars 2018

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064

(www.aktietorget.se, kortnamn: PMED)

2018 KVARTAL 1 (jan-mar)

  • Rörelseresultat -2 756 (-2 681) KSEK
  • Resultat per aktie -0,06 (-0,13) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Den 22 mars 2018 -  meddelades det att Bolaget är nära att erhålla CE-märkning. Detta efter att man erhållit rapporten från granskningen av den sk. ’Technical File’ för bolagets produkt VagiVital®. Granskningen har gjorts av Lloyd’s Register Quality Assurance, Ltd. (LRQA) i England, som agerar som sk. Notified Body. Bolaget lämnade in sin Technical File i januari, men p.g.a. stor arbetsbelastning hos LRQA blev granskningsrapporten klar först nu. Av rapporten framgår de punkter i ’Technical File’ som behöver klargöras eller kompletteras. Det är Bolagets bedömning att dessa kompletteringar kan göras utifrån den befintliga dokumentation som finns kring VagiVital®. Kompletteringarna kommer att lämnas in inom kort, vilket betyder att besked om CE –märkningen kan förväntas under april månad. 
  • Vid bolagsstämman den 28 mars 2018 omvaldes styrelsen i sin helhet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Den 10 april 2018 meddelades att Styrelsen i Peptonic Medical med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 mars 2018, har beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 43 014 300 aktier till en kurs på 0,29 SEK per aktie.
  • Den 24 april 2018 meddelades att man idag tecknat ett avtal om kommersiell tillverkning av Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt VagiVital® med Orion Corporation (’Orion’), som har sitt huvudkontor i Esbo, Finland. Avtalet är icke-exklusivt och ett resultat av en framgångsrik överföring av tillverkningsprocessen inom ramen av det teknologiöverföringsavtal som bolagen tecknade i december 2017.
  • Den 8 maj 2018 meddelades att nyemissionen varit framgångsrik och kraftigt övertecknad. Emissionen har slutförts och tillför Bolaget cirka 12,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

VD har ordet

Under årets första kvartal har fokus legat på att säkra CE –märkningen för VagiVital® och på förberedelserna inför den kommande lanseringen av denna första produkt från Peptonic Medical senare i år. Resan hit har varit något av en berg- och dalbana, men vi har stort förtroende för produkten. Detta med stöd av den kliniska dokumentationen och bästa medicinska expertis inom området. 

Förberedelserna inför lanseringen av VagiVital® är i full gång. Ett avtal om tillverkning av kommersiella volymer av VagiVital® tecknades helt nyligen med Orion Corporation (Finland). Orion Corporation är en kompetent och erfaren tillverkare av både läkemedel och egenvårdsprodukter, vilket är en garanti för leveranssäkerhet och bästa kvalitet.

Vår ambition är att ha etablerat VagiVital® på den svenska marknaden inom ett år. Vi kommer även att fortsätta våra diskussioner med potentiella distributörer utanför Sverige. Vi har även ambitionen att bredda vårt produktutbud inom kvinnohälsa så snart som möjligt och på så sätt bli en drivande aktör inom detta snabbt växande segment. Vi har redan etablerat kontakter med utländska bolag som har specialiserat sig inom kvinnohälsa.

Jag önskar härmed alla aktieägare och samarbetspartners en solig sommar och fina semestertider. Följ oss gärna i medierna och på vår hemsida (www.peptonicmedical.se)  för att läsa om vår spännande resa med kvinnors hälsa i fokus.

Stockholm, 15 maj 2018

Johan Inborr

VD

BOLAGSÖVERSIKT

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget  (www.aktietorget.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

Om VagiVital®

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar. 

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se 

FINANSIELL INFORMATION

Intäkter – Bolaget har i dagsläget ingen nettoomsättning av sålda varor.

Kostnader – Kostnader för första kvartalet uppgick till -2 822 (-2 681) KSEK.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -2 758 (-2 681) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 mars 2018, till 3 369 (7 373) KSEK.

Eget kapital – PEPTONIC medical ABs eget kapital per den 31 mars 2018 uppgick till 56 936 (58 961) KSEK, vilket ger en soliditet om 92 (91) procent.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 2 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 2 (2).

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 mars, 2018 var 43 014 300 stycken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Inborr, CEO PEPTONIC medical AB. Tel: +46 708 853 893

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar