Delårsrapport för perioden januari 2017 – september 2017

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064

(www.aktietorget.se, kortnamn: PMED)

2017 KVARTAL 3 (jul-sep)

 • Rörelseresultat -2 969 (-1 983) KSEK
 • Resultat per aktie -0,07 (-0,10) SEK

2017 FÖRSTA TRE KVARTALEN (jan-sep)

 • Rörelseresultat -8 209 (-8 304) KSEK
 • Resultat per aktie -0,19 (-0,40) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 10 mars informerade Bolaget om att de uppsatta kliniska effektmåtten i huvudstudien (160 patienter) av bolagets fas IIb-studie där gelen Vagitocin® utvärderades som behandling av vaginal atrofi, ej uppnåddes. En vidare analys av studiens data visade dock att gelen, både med och utan aktiv substans (oxytocin), hade en kraftigt signifikant effekt mot Mest Besvärande Symtom (MBS) efter tolv veckors behandling. För att gå in i fas III med en produkt innehållande oxytocin, skulle en ny fas IIb-studie behöva genomföras. Bolaget valde därför att prioritera framtagning av den oxytocinfria gelen till en receptfri produkt.
 • Den 17 maj informerade Bolaget att resultaten från den explorativa delen av Bolagets fas 2b –studie visar på lika goda behandlingseffekter som i den inledande sk. huvudstudien. Det innebär att inga skillnader kunde påvisas mellan placebo och aktiv substans (oxytocin) för något av de uppställda effektmålen, medan placebogelen även i denna studie gav en kraftig effekt mot Mest Besvärande Symtom (MBS). Alla patienter i placebogruppen (10 av 10) upplevde symtomlindring och hälften blev helt symtomfria.
 • Vid bolagsstämman den 18 maj nyvaldes Leni Ekendahl och Marianne Östlund som styrelseledamöter. Arne Ferstad och Hans von Celsing omvaldes, den sistnämnde som ordförande.
  • Efter beslut på ordinarie bolagsstämma genomförde bolaget under maj-juni en fulltecknad nyemission med företräde för bolagets aktieägare, vilken tillförde bolaget 12,3 MSEK före emissionskostnader. Dessutom utnyttjade styrelsen en rätt till övertilldelning, vilken tillförde bolaget ytterligare ca 1,1 MSEK. Totalt ökade antalet aktier med 22 411 316 till 43 014 300 stycken, vilka alla har registrerats.
  • Den 30 maj informerade bolaget om att man lämnat in en patentansökan för att skydda användningen av sin vaginalgel för behandling av symtom som associeras med vaginal atrofi.  Ansökan har lämnats till patent- och registreringsverket i Sverige och är prioritetsgrundande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • I oktober meddelade Bolaget att man rekryterat Erik Sundquist som marknadschef i Bolaget. I sin roll som marknadschef får Erik ansvaret för kommersialiseringen av VagiVital™ - Peptonics egenutvecklade vaginalgel för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.
 • Den 31 oktober informerade Bolaget om att man tecknat ett samarbets- och sponsringsavtal med 1,6 & 2,6 miljonerklubben. 1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar.  

VD har ordet

Peptonic Medical är ett bolag som utvecklar nya, effektiva och säkra behandlingar och produkter inom området kvinnohälsa. Vi vill bidra till att förbättra tillgängligheten och effekten av produkter för kvinnospecifika sjukdomar och åkommor. Som ett led i denna strävan har Bolaget ingått ett sponsrings- och samarbetsavtal med 1,6 & 2,6 miljonerklubben, som är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. 1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation.  1,6 miljonerklubben har över 33 000 medlemmar i Sverige och systerorganisationer i många länder utanför Sverige.

Under tredje kvartalet har fokus i Peptonic legat på arbetet med att CE-märka VagiVital™ . För detta krävs att bolaget dels inför ett kvalitetssystem (ISO 13485) och dels tar fram en s.k. Technical File. Arbetet har fortskridit enligt plan och tidsplanen ser ut att hålla. Det betyder att en CE-märkning bör kunna erhållas under första kvartalet 2018. Därefter kan produkten marknadsföras och säljas i Europa. En motsvarande registreringsprocess av VagiVital™ i USA kommer att påbörjas genast efter att CE-märkningen är klar.

Första marknad för VagiVital™ blir Sverige. Inför lanseringen krävs mycket arbete kring positionering, design, PR, val av säljkanaler o.s.v. För att leda detta arbete har Erik Sundquist rekryterats som marknadschef i Peptonic. Erik har lång erfarenhet av lanseringar och marknadsföring av medicintekniska produkter både i Sverige/Norden och internationellt.

Docent och överläkare Aino Fianu Jonasson, som agerade koordinerande prövare i den senaste kliniska studien, har utsetts till medicinsk rådgivare i Peptonic. Aino kommer att stötta bolaget i medicinska frågor och i kommunikationen med bl.a. gynekologerna kring VagiVital™.

Vi har även ambitioner på att lansera VagiVital™ i länder utanför Norden. Detta skall ske med hjälp av partners eller distributörer. Intresset för VagiVital™ bland potentiella samarbetspartners är stort. Eftersom VagiVital™ är en medicinteknisk produkt blir registreringsprocessen både enklare och billigare än en läkemedelsklassad produkt. Diskussioner med potentiella samarbetspartners pågår.

Vi har en spännande tid framför oss i Peptonic. Vi kommer givetvis att kontinuerligt informera marknaden om hur arbetet fortskrider.

Johan Inborr
VD
Stockholm, den 9 november 2017 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké                                                                             2018-02-27

Stockholm den 9 november, 2017

Hans von Celsing, styrelseordförande                           Arne Ferstad, styrelseledamot

Marianne Östlund, styrelseledamot                               Leni Ekendahl, styrelseledamot

Johan Inborr, CEO

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Inborr, CEO PEPTONIC medical AB. Tel: +46 708 853 893

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar