Företrädesemissionen fullt säkerställd - Kommuniké från extra bolagsstämma i Peptonic Medical

Stockholm, 20 november 2015.  Peptonic Medical (publ) – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin – meddelar idag att en extra bolagsstämma hölls den 19 november 2015 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av beslut tagna. Fullständiga detaljer avseende besluten framgår av beslutsunderlagen till stämman, se Bolagets hemsida www.peptonicmedical.se.

Godkännande av styrelsens förslag om företrädesemission

Extra bolagsstämman godkände styrelsens förslag om företrädeemission enligt nedanstående villkor:

Att genom en företrädesemission öka Bolagets aktiekapital med högst 809 310,80 kronor genom nyemission av högst 8 093 108 aktier i enlighet med nedanstående villkor.

  1. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av sex (6) nyemitterade aktier.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  1. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen är den 26 november 2015.
  1. 2,80 kronor kontant ska betalas för varje ny aktie.
  1. Teckning av nya aktier ska ske från och med den 27 november 2015 till och med den 11 december 2015. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter det att avräkningsnota avsänts till tecknaren.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Företrädesemissionen fullt säkerställd

VD Johan Inborr meddelade vid sitt anförande att företrädesemissionen i dess helhet är säkerställd genom teckningsförbindelser och anmält intresse om teckning av aktier utan företrädesrätt från befintliga aktieägare (19,7 Mkr) och garantiåtaganden (3 Mkr).

Rättelse avseende datum i företrädesemissionen

Den 5 november kommunicerades via pressmeddelande att sista dag för handel med aktier i Bolaget inklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 23 november 2015 och att första dag för handel exklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 24 november 2015. 

Korrekt information avseende ovan är att sista dag för handel med aktier i Peptonic Medical inklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 24 november 2015 och att första dag för handel exklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 25 november 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Johan Inborr, VD

Telefon: +46 708 853 893

E-mail: johan.inborr@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget som grundades 2009 utvecklar ett östrogenfritt alternativ, Vagitocin®, en gel som innehåller oxytocin för lokal behandling av vaginal atrofi. Oxytocin är ett naturligt kroppseget hormon som har använts för andra medicinska ändamål sedan 1960-talet. Det faktum att oxytocin är välkänt och välstuderat möjliggör en förenklad utvecklingsprocess. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier och där erhållit positiva resultat såsom påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag, men med färre biverkningar.

Prenumerera

Dokument & länkar