Kallelse till extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (PUBL)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 november 2015 kl. 17.00 i Gällöfsta Konferens lokaler, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 november 2015, och

dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den 16 november 2015, under adress PEPTONIC medical AB, Att: Dan Markusson, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma med angivande av ”Bolagsstämma”, eller via e-post till dan.markusson@peptonicmedical.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 13 november 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.peptonicmedical.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 9 441 960 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 9 441 960.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

7. Stämmans avslutande

Punkt 6 Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka aktiekapitalet med högst 809 310,80 kronor genom nyemission av högst 8 093 108 aktier. Den som på avstämningsdagen den 26 november 2015 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av sex (6) nya aktier. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid aktier i första hand ska tilldelas de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, i andra hand ska tilldelas andra som tecknat aktier. Teckning ska ske mellan den 27 november 2015 och den 11 december 2015. 2,80 kronor kontant ska betalas för varje ny aktie.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets ovan nämnda webbplats senast två veckor före stämman, dvs. senast den 5 november 2015. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Uppsala i november 2015

PEPTONIC medical AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar