Peptonic Medical föreslår företrädesemission av aktier för ny fas IIb-studie

Stockholm den 5 november 2015 – Styrelsen för Peptonic Medical AB  – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin – meddelar idag att en ny fas IIb-studie för behandling av vaginal atrofi hos post-menopausala kvinnor planeras. I denna studie kommer en glasspruta samt en tub, som enligt genomförda stabilitetsstudier bevarar viskositeten i oxytocingelen på en hög nivå, att användas för att leverera den dagliga dosen.  Primärt kliniskt mål kommer att vara att uppnå en signifikant minskning av intensiteten av det mest besvärande symptomet jämfört med placebo.

Styrelsen kallar till extra bolagsstämma den 19 november 2015 för att erhålla aktieägarnas godkännande om en företrädesemission om cirka 22,7 MSEK (”Erbjudandet”) för att finansiera den föreslagna fas IIb-studien.

Bakgrund

Peptonic Medical AB har mellan 2000 - 2012 genomfört fyra studier med Vagitocin® (oxytocin) för behandling av vaginal atrofi hos post-menopausala kvinnor. Samtliga studier har visat tydliga förbättringar av cellbild och de kliniska symtomen. Dock kunde detta ej upprepas i den fas IIb-studie som genomfördes under 2015. En genomgripande utredning har visat att den aluminiumtub som användes hade reagerat med oxytocingelen, vilket lett till en sänkning av gelens viskositet, i synnerhet vid lagring i rumstemperatur. Detta i sin tur ledde till en otillräcklig vidhäftning av oxytocingelen vid vaginalslemhinnan och därmed till en otillräcklig daglig dos.

Studiens design

Den nu planerade fas IIb-studien är utformad som en dubbel-blind placebokontrollerad multi-center studie med 160-240 patienter. Såväl en tidigare beprövad glasspruta som en ny typ av tub för förvaring av oxytocingelen kommer att användas. Patienterna kommer att nogsamt instrueras om att förvara produkten i kylskåp. Bolagets styrelse är på goda grunder övertygad om att denna studie kommer att visa en positiv effekt av oxytocinbehandling av vaginal atrofi hos post-menopausala kvinnor i enlighet med resultaten från tidigare studier. Studien planeras att genomföras under 2016.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget meddelar att man hittills säkrat teckningsförbindelser från befintliga aktieägare till en summa av 11 MSEK, varav cirka 2 MSEK utan företrädesrätt. Avsikten är att fullt ut säkerställa Erbjudandet genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden i god tid inför en extra bolagsstämma den 19 november 2015.

Villkor för Erbjudandet

Styrelsen i Peptonic föreslår att extra bolagsstämman den 19 november 2015 beslutar om Erbjudandet. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 22,7 miljoner SEK före emissionskostnader. Erbjudandet medför en teckning av högst 8 093 108 aktier där sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av sex (6) nya aktier till en teckningskurs om 2,80 SEK per aktie. Genom Erbjudandet kan aktiekapitalet komma att öka med högst 809 310,80 SEK till 1 753 506,80 SEK. Antalet aktier kan öka med högst 8 093 108 aktier till 17 535 068 aktier. Teckningsperioden beräknas löpa under perioden 27 november – 11 december 2015.

Erbjudandet kommer att genomföras enligt följande preliminära tidsplan:

  • Extra bolagsstämma hålls den 19 november 2015.
  • Sista dag för handel med aktier i Peptonic inklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 23 november 2015.
  • Första dag för handel exklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är den 24 november 2015.
  • Memorandum avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras 25 november 2015.
  • Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 26 november 2015.
  • Handel med teckningsrätter äger rum under perioden 27 november – 9 december 2015.
  • Teckningsperioden löper under perioden 27 november – 11 december 2015.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Peptonic i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Johan Inborr, VD
Telefon: +46 708 853 893
E-mail: johan.inborr@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget som grundades 2009 utvecklar ett östrogenfritt alternativ, Vagitocin®, en gel som innehåller oxytocin för lokal behandling av vaginal atrofi. Oxytocin är ett naturligt kroppseget hormon som har använts för andra medicinska ändamål sedan 1960-talet. Det faktum att oxytocin är välkänt och välstuderat möjliggör en snabbare utvecklingsprocess. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier och där erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag.

Prenumerera

Dokument & länkar