Peptonic Medical offentliggör förslag till villkor för företrädesemission inför årsstämman

Stockholm den 4 maj 2017. - Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic” eller ”Bolaget”)  meddelar idag att Bolagets styrelse beslutat att föreslå följande villkor för den kommande företrädesemissionen för godkännande vid årsstämman den 18 maj.

Förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för PEPTONIC Medical AB (publ), org. nr, 556776-3064 föreslår att ordinarie bolagsstämman den 18 maj 2017 beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 2 060 298,40 kronor genom nyemission av högst 20 602 984 aktier. Emissionen är villkorad av att minst 15 000 000 aktier tecknas. Övriga villkor är:

De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna. En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med stöd av teckningsrätter inom ramen för emissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen är den 26 maj 2017.

0,60 kronor kontant ska betalas för varje ny aktie.

Teckning av nya aktier ska ske från och med den 30 maj 2017 till och med den 13 juni 2017. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter det att avräkningsnota avsänts till tecknaren.

Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämnings­dagen avseende utdelning som inträffar efter emissionsbeslutet.

Johan Inborr, bemyndigas att i samråd med styrelsens ordförande vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De största aktieägarna i Bolaget, motsvarande 35% av aktierna, stödjer förslaget till nyemission enligt ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Inborr, VD

Telefon: 0708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017.

Om Peptonic

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av produkter inom kvinnohälsa. Bolaget grundades 2009 och dess första produktkandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt alternativ, för lokal behandling av vaginal atrofi. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Läs mer på www.peptonicmedical.se.