Peptonic Medicals emission till 73 procent säkerställd genom garanti- och teckningsförbindelser

Stockholm den 7 juni, 2017. Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic Medical” eller Bolaget”) meddelar att man i den pågående nyemissionen säkerställt 73 procent av det totala emissionsbeloppet om 12 361 790,40 SEK genom skriftliga garantiavtal samt teckningsförbindelser om sammanlagt 9 MSEK. Därmed är villkoret för att emissionen skall gå igenom uppfyllt.

Teckningsförbindelser om 7 procent (890 KSEK) av emissionen har erhållits från Bolagets VD Johan Inborr, operativa chef Dan Markusson, styrelseordförande Hans von Celsing, samt styrelseledamot Arne Ferstad. Garantiåtaganden uppgår således till resterande 66 procent.

Teckningskurs i emissionen är 60 öre per aktie. Sista dag för teckning är 13 juni 2017. Bolagets s k pre money värde är 12,4 MSEK i emissionen.  

Emissionsgaranter är (SEK):

Göran Månsson                3 000 000
Niclas Löwgren                 2 000 000
Per Vasilis                       1 850 000
Göran Källebo                  1 000 000
Julia Greslingaas                260 000

Garantikostnaden uppgår till totalt 811 KSEK, motsvarande 10 procent av garanterat belopp. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning.

-          ”Det är oerhört glädjande att vi nu kunnat uppfylla emissionens huvudsakliga villkor och därmed säkerställa att den går igenom. Vi kan nu fortsätta arbetet med förberedelserna för en lansering av VagiVital®- vår receptfria vaginalgel för behandling av vaginal atrofi”, säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical.

Rådgivare i företrädesemissionen är Partner Fondkommission AB.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se 

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017.

Om Peptonic

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolaget grundades 2009 och dess första läkemedelskandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt alternativ baserat på oxytocin, för lokal behandling av vaginal atrofi.

VagiVital® är en medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Peptonic har även lämnat in patentansökningar för användning av oxytocin för att behandla symptom vid vestibulit samt genital herpes. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se 

Prenumerera

Dokument & länkar