Peptonic Medicals företrädesemission framgångsrik - kraftigt övertecknad

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DEM SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic Medical” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförts och tillför Bolaget cirka 12,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.Totalt tecknades omkring 21,3 MSEK, motsvarande cirka 171 procent av Företrädesemissionen. Omkring 11,6 MSEK, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.  Omkring 9,8 MSEK, motsvarande cirka 78 procent av företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Utfallet av Företrädesemissionen innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 18 april 2018. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas till dem som tilldelats aktier den 8 maj 2018. De tecknade och tilldelade nya aktierna ska betalas kontant och betalning ska senast vara Partner Fondkommission AB tillhanda på likviddagen, den 14 maj 2018, enligt instruktioner på avräkningsnotan.

Antalet aktier ökar från 43 014 300 till 86 028 600 när de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket medan aktiekapitalet ökar från 4 301 430,00 SEK till 8 602 860,00. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade aktier (BTA) till aktier. Den preliminära stoppdagen för sådan omvandling är den 23 maj 2018 varvid de betalda tecknade aktierna kommer omvandlas till nya aktierna omkring den 25 maj 2018. Handel i de nya aktierna på AktieTorget beräknas inledas samma dag.

”Det är glädjande att vår emission mottagits så väl av marknaden. Intresset för VagiVital® bland framtida användare är stort då många studiepatienter hört av sig. Utfallet av emissionen visar dessutom att tilltron till vår affärsidé är stark. Nu avvaktar vi CE -märkningen av VagiVital®, därefter ser vi fram emot lansering. ”, säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical.  

För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Peptonic Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Johan Inborrs försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018.

Rådgivare
Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic Medical i samband med Företrädesemissionen.

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget  (www.aktietorget.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

Om VagiVital®

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Prenumerera