Peptonic Medicals nyemission övertecknad

Stockholm den 16 juni 2017. Peptonic Medical AB (publ) har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare, vilken tillför bolaget 12,4 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löpte ut den 13 juni 2017 och sammanräkningen utvisar att emissionen fulltecknats. Dessutom utnyttjade styrelsen en rätt till övertilldelning, vilken tillför bolaget ytterligare ca 1,1 MSEK.

Årsstämman i Peptonic Medical beslutade den 18 maj 2017 om en nyemission av högst 20 602 984 aktier. Teckningskursen sattes till 0,60 kr per aktie. Bolaget har under juni genomfört emissionen med en teckningstid som löpte 31 maj – 13 juni 2017. Emissionen var med ett belopp om 9 MSEK säkerställd genom tecknings- och garantiförbindelser.

Genomförd sammanräkning visar på en överteckning (ca 18 %), vilket innebär att emissionen fulltecknats utan att garantiförbindelserna behövt utnyttjas. 80 % av aktierna (motsvarande ca 10 MSEK) tecknades med stöd av företrädesrätt och 20 % (motsvarande ca 2,4 MSEK) tecknades utan företrädesrätt. Dessutom utnyttjades rätten till övertilldelning, vilken tillför bolaget ytterligare ca 1,1 MSEK (varav 685 Tkr genom kvittning av garantikostnad).

Styrelsen har idag beslutat om tilldelning för tecknare utan företräde. Dessa kommer att få avräkningsnota med betalningsinstruktioner sig tillsända.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 2 060 298,40 kr och uppgår därefter till 4 120 596,80 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 41 205 968 st.

Övertilldelningen baseras på ett särskilt emissionsbeslut som styrelsen fattat med stöd av bemyndigande beviljat på årsstämman den 18 maj 2017. Denna emission innebär att ytterligare 1 808 333 aktier tillkommer och aktiekapitalet ökar med ytterligare 180 833,30 kr. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 4 301 430,10 kr. Antalet aktier kommer efter övertilldelningen att uppgå till 43 014 301 st.

Övertilldelningen har riktats till följande parter:

Dan Peters själv och genom bolag 400 000 SEK

Göran Månsson 300 000 SEK *

Niclas Löwgren 200 000 SEK *

Myacom Investment 185 000 SEK *

*Garanter i företrädesemissionen som kvittar sin ersättning

Övertilldelningen skedde till samma kurs som företrädesemissionen d.v.s. 0,60 kr/aktie. Vilket också överensstämmer med beslutet på bolagsstämman ”Vid överteckning har styrelsen möjlighet att utnyttja sitt bemyndigande om att emittera ytterligare max 4 000 000 nya aktier till samma villkor.”  Styrelsen har av administrativa och kostnadsmässiga skäl beslutat att endast utnyttja del av bemyndigandet. De utvalda investerarna bedöms vara väsentliga för bolaget, vad gäller att tillföra kompetens och långsiktigt kapital. Det är särskilt välkommet att merparten av garanterna velat kvitta sin ersättning mot aktier.

Emissionskostnaderna i båda emissioner uppgår till totalt 2,5 mkr, övertilldelningen beräknas kosta cirka 33 tkr (3%) av inbetalt kapital.

-          ”Det är glädjande att bolaget tillförts tillräckligt kapital för att vi skall kunna fullfölja vår nya inriktning mot att ta fram ett nytt östrogen- och receptfritt alternativ för kvinnor med vaginal atrofi. Med denna resursförstärkning ser vi goda möjligheter att  kunna erhålla den CE märkning för VagiVital som krävs för en lansering.” säger Johan Inborr, VD Peptonic Medical.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se 

 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Peptonic Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Johan Inborrs försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017.

Om Peptonic

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolaget grundades 2009 och dess första läkemedelskandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt alternativ baserat på oxytocin, för lokal behandling av vaginal atrofi.

VagiVital® är en medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Peptonic har även lämnat in patentansökningar för användning av oxytocin för att behandla symptom vid vestibulit samt genital herpes. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Prenumerera

Dokument & länkar