Delårsrapport Januari-September 2001

Delårsrapport Perbio Science AB Januari - September 2001 Fortsatt stark tillväxt · Nettoomsättningen ökade 36% till 1 396 MSEK (1 029) · Fortsatt stark resultatutveckling för alla divisioner - Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar + 77% till 260 MSEK (147) - Resultatet efter finansiella poster men före goodwillavskrivningar + 93% till 253 MSEK (131) - Resultatet efter finansiella poster + 106% till 237 MSEK (115). - Resultatet efter skatt + 107% till 143 MSEK (69) · Bioresearch divisionen har tagit över försäljningen av amiditer (reagens för DNA-syntes) från Amersham Pharmacia Biotech · Byggnationen av Cell Culture divisionens fabrik fortgår enligt plan. Beräknad produktionsstart i februari 2002 · Sammandrag Perbio Science har fortsatt att stärka sin ställning som en av världens ledande leverantörer av produkter för forskning, utveckling och tillverkning av bioläkemedel. Marknadsförutsättningarna är fortsatt goda inom alla segment. Samtliga Perbio Sciences tre divisioner redovisar väsentliga försäljnings- och resultatökningar jämfört med 2000. Det första halvårets goda utveckling har fortsatt under tredje kvartalet. Koncernens marginaler har ökat jämfört med samma period 2000. Cell Culture divisionens mycket höga tillväxt under det tredje kvartalet, jämfört med de båda övriga divisionerna, har inneburit att bruttomarginalen för koncernen minskat något jämfört med det andra kvartalet 2001. Försäljningen har ökat med 36% till 1 396 MSEK (1 029). Den organiska tillväxten för koncernen var 35% jämfört med 18% för samma period 2000. Dollarkursen har under perioden stärkts med 15%, vilket påverkar försäljningstillväxten med 12 procentenheter. Resultatet efter finansiella poster, men före goodwillavskrivningar, ökade med 93% till 253 MSEK (131). Resultatet efter skatt ökade med 107% till 143 MSEK (69). Terrorattacken mot USA den 11 september har självklart påverkat försäljningen under tredje kvartalet. Bioresearch divisionens reagensförsäljning uppskattas ha påverkats negativt med cirka 12 MSEK. Cell Culture och Medical Device divisionerna har påverkats i mindre utsträckning och huvudsakligen genom leveransförskjutningar. I oktober förväntas försäljningen och leveranserna från divisionerna åter bli i stort sett normala. Bioresearch divisionen har under tredje kvartalet tecknat ett avtal med Amersham Pharmacia Biotech (APB) som innebär att divisionen tagit över försäljningen av amiditer (reagens för DNA-syntes) och ett par tillverkningslicenser. Detta innebär att utvecklingsmöjligheterna för divisionens anläggning i Milwaukee förbättras. Kopplat till detta har det förelegat en osäkerhet hos amiditkunderna och försäljningen från anläggningen i Milwaukee minskade därför under tredje kvartalet med cirka 20 MSEK jämfört med andra kvartalet 2001. Divisionen gör nu stora ansträngningar mot dessa kunder för att återta sin starka position. Cell Culture divisionens försäljning har varit mycket stark under tredje kvartalet. Den främsta anledningen är de framgångsrika utvecklingsavtalen med läkemedelstillverkare. Divisionens starka position inom cellodlingsmedia och högkvalitativt serum har inneburit att marknadsandelar tagits under perioden, samtidigt som marginalerna förbättrats. Den fortsatt minskande tillgången på högkvalitativt serum har även under tredje kvartalet medfört högre priser och en omfördelning av försäljningsvolymer från Europa till högprismarknader. Forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade jämfört med föregående år, men är fortsatt lägre än planerat på grund av den genomförda omstruktureringen av verksamheten i Boston. Byggnationen av Cell Culture divisionens nya fabrik för cellodlingsmedia och sterila vätskor fortskrider enligt plan och beräknas vara färdig i februari 2002. Anläggningen kommer att fördubbla divisionens produktionskapacitet och samtidigt tjäna som demonstrationsanläggning för den egenutvecklade teknologin, där sterila vätskor produceras helt i engångssystem (Bioprocess containers). Divisionerna januari - september 2001 Bioresearch Försäljningen ökade med 22% till 606 MSEK (495). Den organiska tillväxten var 22% (15). Tredje kvartalet har präglats av lägre tillväxttakt än tidigare, dock har marginalerna fortsatt att förbättras. Försäljningen har påverkats negativt av terrorattacken i USA. Dessutom innebar avtalet från december 1998 med Amersham Pharmacia Biotech (APB) att vissa produkter överfördes till APB under förra verksamhetsåret. Jämfört med januari - september 2000 har förflyttningen av produkter minskat försäljning med 11% och effekten av terroristattacken innebär cirka 2% lägre försäljning. Den övriga verksamheten har under perioden växt med 35%. Ett avtal har träffats med APB om att överta försäljningen av amiditer. Den osäkerhet som har funnits hos amiditkunderna om de framtida leveranserna har nu fått en positiv lösning för såväl kunderna som för Perbio. Osäkerheten som rått har minskat försäljningen från anläggningen i Milwaukee under det tredje kvartalet med cirka 20 MSEK jämför med det andra kvartalet 2001. EU har ännu inte godkänt det nya BSE-testet som divisionen tagit fram tillsammans med Prionics AG. Detta förväntas ske före årsskiftet. Alla tester har hittills utfallit väl och med högre precision än de nu godkända. Den förväntade försäljningen av BSE-tester bedömdes före sommaren till 70 - 120 MSEK under 2002. Eftersom godkännandet har försenats kan försäljningen under nästa år bli mindre än vad som tidigare bedömts. Cell Culture Försäljningen ökade med 49% (20) till 684 MSEK (458). Hela tillväxten var organisk. Såväl försäljning som marginaler har under perioden förbättrats inom samtliga produktområden serum, cellodlingsmedia och Bioprocess containers (BPC). Framför allt har priserna på högkvalitativt serum fortsatt att stiga. Det genomsnittliga priset har ökat med 14% under det tredje kvartalet jämfört med samma period år 2000. Den kraftiga ökningen beror främst på att försäljningen omallokerats till marknader och kunder där prisnivån är högre. Störst volymtillväxt sker inom cellodlingsmedia, där efterfrågan ökar beroende på ökad tillverkning av vacciner och proteinläkemedel. Under året har 13 nya utvecklingsavtal för cellodlingsmedia tecknats med läkemedelstillverkare. Divisionen har fortsatt att öka satsningarna på forskning och utveckling inom BPC och specialmedia för cellodling. Den nya fabriken för cellodlingsmedia och andra sterila vätskor kommer att medföra en fördubbling av produktionskapaciteten. Dessutom kommer den nya teknologin att bredda divisionens tillämpningar och marknader inom BPC området. Fördelarna med tillverkning i engångssystem gentemot en traditionell produktionsanläggning är många, bland annat ökad säkerhet och kostnadseffektivitet. Ett ökat intresse från marknaden för den nya anläggningen, som planeras vara klar i februari 2002, har märkts sedan byggstarten i juni. Medical Device Divisionen visar snabb tillväxt på alla sina marknader och inom alla produktområden; röstventiler/HME (fukt- och värmeväxlare), gynekologi samt legotillverkning av produkter för behandling av kraftig övervikt. Försäljningen ökade med 39% till 106 MSEK (76). Den organiska tillväxten var 25%. Den snabbaste tillväxten har produktgruppen HME, där ersättningsstatus i USA erhölls den 1 januari 2001. Marginalförbättringar har skett under perioden till följd av att divisionen nu når slutkunderna i USA och England direkt via egna säljbolag. Den nyutvecklade "Provox Handsfree" (fukt- och värmeväxlare) har fått CE- märkning under perioden och kommer att lanseras under det fjärde kvartalet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00240/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00240/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar