Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2004

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2004 (alla siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) - Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 1 417 Mkr (1 344). Rensat från valutaeffekter var detta en ökning med 13% jämfört med motsvarande period föregående år. - Rörelseresultatet för halvåret uppgick till -222 Mkr (-159). I detta resultat ingår en omstruktureringskostnad på 250 Mkr, vilken belastat första kvartalet. - Rensat för poster av jämförelsestörande karaktär uppgick rörelseresultatet för halvåret till 31 Mkr (5) och för andra kvartalet till 11 Mkr (-10). - Resultat efter skatt uppgick till -223 Mkr (-153). - Resultat per aktie var -4,17 kr (-2,86). - Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet var positivt och uppgick till 81 Mkr och för halvåret till -21 Mkr. Nettokassan uppgick till 49 Mkr (8). - Pergo har tecknat nya långsiktiga kreditavtal om 71,5 miljoner US-dollar, motsvarande cirka 540 Mkr. Dessa ersätter tidigare avtal. - Styrelsen har på begäran av Explorer Capital Investment beslutat kalla till extra bolagsstämma den 19 augusti 2004. Trelleborg den 23 juli 2004 Styrelsen Pergo AB (publ) Corporate Communications För ytterligare information: Göran Bernhoff, CEO Staffan Söderqvist, CFO Telefonnummer: +46 410 36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/23/20040723BIT20260/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar