Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Pergo AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 augusti 2004 kl. 15.00 på huvudkontoret, Strandridaregatan 8, Trelleborg. Rätt att deltaga och anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 9 augusti 2004, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 16 augusti 2004, kl. 12.00 på något av följande sätt: Post: Pergo AB (publ), Att: Kristine Fagerlund, Box 1010, 231 25 Trelleborg, E-post: kristine.fagerlund@pergo.com, Fax: 0410-36 33 00 eller Telefon: 0410-36 33 76. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid) och person- eller organisationsnummer samt det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid stämman (högst två biträden). Ombud samt företrädare för juridisk person skall före stämman översända erforderliga behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 9 augusti 2004 och förvaltaren bör således underrättas härom i god tid före nämnda datum. Som bekräftelse på att vi fått Er anmälan kommer vi att skicka ett inträdeskort som skall tas med till stämman. Ärenden på stämman Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Bestämmande av antal styrelseledamöter. 8. Val av styrelse. 9. Stämmans avslutande. Beslutsförslag Bestämmande av antal styrelseledamöter samt val av styrelse (punkterna 7 och 8 på dagordningen). Aktieägaren Explorer Capital Investments som representerar mer än 10% procent av samtliga röster och aktier i bolaget har begärt att extra bolagsstämma sammankallas för inval av nya styrelseledamöter. Med anledning härav har bolagets nomineringskommitté sammankallats. Förslag vad avser styrelse beräknas kunna offentliggöras i god tid före den extra bolagsstämman. _________________________ Trelleborg den 29 juli 2004 PERGO AB (publ) STYRELSEN Detta är Pergo Pergo är ett laminatgolvföretag med ledande positioner på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var för helåret 2003 2 799 Mkr (3 194) och antalet anställda uppgick per den 31 december 2003 till 795 (784). Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket Pergo®. För ytterligare information om Pergo, besök vår hemsida www.pergo.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/29/20040729BIT20050/wkr0001.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar