Pergos delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2002 (alla siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) · Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 13 Mkr (-105 Mkr) och resultat före skatt uppgick till 5 Mkr ( -123 Mkr). · Omsättningen för delårsperioden rensat från valutaeffekter minskade med 9%. · Delårsperiodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 228 Mkr, (-134 Mkr) vilket är en av orsakerna till att nettolåneskulden har minskat till 77 Mkr (570 Mkr). · Åtgärdsprogrammet löper bättre än plan och resultateffekten uppgick för första halvåret till cirka 200 Mkr. · Högre licensavgifter samt prissänkningar i USA har påverkat bruttovinst-marginalen negativt. · Pergo beviljades patent på täta limfria fogar i USA och har vidtagit legala åtgärder mot fyra konkurrenter i USA. · Efter periodens utgång har Pergo sagt upp aktieägaravtalet rörande Witex. Mkr Kvartal Il Kvartal I-ll Nettoomsättning 834 (1 006) Mkr 1 740 (1 856) Mkr - Nordamerika 528 (655) Mkr 1 093 (1 161) Mkr - Europa 257 (311) Mkr 557 (619) Mkr Rörelseresultat 6 (-51) Mkr 13 (-105) Mkr Resultat före 4 (-68) Mkr 5 (-123) Mkr skatt Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 1 740 Mkr (1 856 Mkr), vilket jämfört med föregående år är en minskning med 9% rensat från valutaeffekter. Den lägre omsättningen beror på lägre priser, framförallt i USA, samt minskade volymer i Europa genom att leveranserna av lågprisprodukter till IKEA planenligt har fasats ut och nu upphört. Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 834 Mkr (1 006 Mkr), vilket rensat från valutaeffekter är en minskning med 17% jämfört med motsvarande period föregående år. Den lägre omsättningen beror till stor del på prissänkningar, minskade leveranser till IKEA, samt att omsättningen till fackhandeln i USA under fjolårets andra kvartal var osedvanligt stark. Den högre omsättningen i fjol till fackhandeln i USA berodde framförallt på en återhämtning efter lagerneddragningar som gjorts under det första kvartalet. Omsättningen under andra kvartalet minskade även jämfört med första kvartalet i år. Den betydligt högre försäljningsvolymen till The Home Depot, kunde inte kompensera för lägre priser i USA, lägre volymer till fackhandeln i USA samt lägre volymer i Europa. Bruttomarginalen sjönk under andra kvartalet med 3,5%-enheter jämfört med första kvartalet och uppgår under första halvåret till 22%. Minskningen under andra kvartalet beror framförallt på prissänkningar i USA. Rörelseresultatet uppgick för första halvåret till 13 Mkr (-105 Mkr). Resultatförbättringen är ett resultat av åtgärdsprogrammet. De fasta kostnaderna i bolaget har reducerats. Prissänkningar och ökade licensavgifter har däremot påverkat resultatet negativt. De för Pergo viktiga valutorna USD och EUR har endast marginellt stärkts mot den svenska kronan jämfört med första halvåret föregående år. Totalt uppgår gjorda terminssäkringar till 50% av innevarande års beräknade transaktionsexponering i USD, CHF, GBP samt NOK. Dessutom är 25 % av den beräknade transaktionsexponeringen i USD för perioden januari-april 2003 terminssäkrad. Resultateffekten av bolagets terminssäkringar uppgick under rapportperioden till 2 Mkr och för delårsperioden till -2 Mkr. Nordamerika Omsättningen under första halvåret uppgick till 1 093 Mkr (1 161 Mkr), vilket rensat från valutaeffekter är en minskning med 9%. Andra kvartalets omsättning uppgick till 528 Mkr (655 Mkr) vilket rensat från valuta är 18% lägre än föregående år. Den högre försäljningsvolymen till The Home Depot kompenserade inte för lägre priser samt lägre volym till fackhandeln. Laminatgolvsmarknaden beräknas ha haft fortsatt svag tillväxt på en i övrigt krympande golvmarknad. Konkurrensen på marknaden medför generellt en fortsatt prispress i mellan- och lågprissegmentet. Ett positivt utfall i beslut från ITC (se avsnitt "Tvister") har medfört att den nordamerikanska marknaden blivit intressantare för många europeiska tillverkare och därmed bedöms konkurrensen i Nordamerika att öka. Effekterna av Pergos nyss erhållna patent har dock ej ännu givit effekt på marknaden. Tack vare en lyckad kampanjinförsäljning har Pergos omsättning till The Home Depot ökat under andra kvartalet jämfört med första kvartalet i år. Detta trots ökad konkurrens i butikerna. Det produktprogram som Pergo har i The Home Depot har mottagits väl av marknaden och den senaste produkten, Pergo Prodigy, har överträffat förväntningarna. Försäljningsvolymen till The Home Depot var under kvartalet betydligt högre än motsvarande period föregående år. Trots den starka volymen under andra kvartalet är omsättningen för första halvåret lägre än under motsvarande period föregående år framförallt på grund av lägre priser. Efter första kvartalets positiva trender samt gynnsamma utveckling för Pergo, har försäljningen till fackhandeln under andra kvartalet för Pergo varit svag. Detta orsakat av att övergången inom fackhandeln från limmade golvprodukter till klickfogar har accelererats och att priskonkurrensen inom lågprissortimentet har intensifierats. För att möta den snabba förändringen har Pergo genomfört prissänkningar på limmade produkter, samtidigt som lanseringen av nya konkurrenskraftiga klickprodukter har tidigarelagts till mitten av tredje kvartalet. Europa Omsättningen under första halvåret uppgick till 557 Mkr (619 Mkr), vilket är en minskning med 11% jämfört med motsvarande period föregående år rensat för valutaeffekter. Minskningen beror på den planerade utfasningen av lågprisprodukter till IKEA, medan omsättningen till övriga kunder har ökat. I andra kvartalet uppgick försäljningen till 257 Mkr, att jämföras med 311 Mkr motsvarande period föregående år. Rensat från valutaeffekter innebär det en minskning med 17%. Leveranserna av lågprisprodukter till IKEA har varit låga och upphört i slutet av detta kvartal. Omsättningen till övriga kunder under andra kvartalet låg på samma nivå som motsvarande period föregående år, medan den var lägre än årets första kvartal. Efter en utveckling som överträffade branschens förväntningar under första kvartalet har efterfrågan väsentligt försvagats under andra kvartalet. De stora europeiska tillverkarnas export till Asien, främst Kina, har minskat under andra kvartalet vilket har medfört att konkurrensen i Europa har intensifierats ytterligare med bl a pressade priser som följd. Trenderna på laminatmarknaden är fortsatt övergång till limfria produkter, ett större fokus på professionella applikationer samt att de flesta leverantörer nu har laminatgolv med underlag direkt limmade på produkten. Marknaden har visat ett fortsatt stort intresse av de produkter som Pergo lanserade under 2001. Leveransförmågan är nu på en hög och stabil nivå efter att aktiviteter vidtogs för att åtgärda de problem som fanns under förra året. Produktion och distribution Första steget i omställningen av produktionen till direktlaminerade golv och golv med limfria fogar avklarades i och med att en ny produktionslinje för limfria fogar togs i bruk i USA under slutet av första kvartalet i år. Totalt sett har tre nya produktionslinjer för golv med limfria fogar tagits i bruk vid fabrikerna i Trelleborg och Garner, USA under 2001 och 2002. Upptrappning av produktionen i den egna produktionsprocessen PMP (Pergo Multilayer Process) pågår enligt plan. PMP är en ny och egenutvecklad teknik som förenar de bästa egenskaperna i processerna för direktlaminerade (DL) och högtryckslaminerade (HPL) golv. Processen verifierades under slutet av 2001. Under första kvartalet har kommersiell produktion vid enheten i Perstorp startats i mindre skala. Målsättningen är att under året gradvis öka volymerna. Den nya distributionscentralen i USA togs i bruk under andra kvartalet och fungerar planenligt. Åtgärdsprogram för resultatförbättring Pergos åtgärdsprogram, som påbörjades hösten 2001, har utvecklats bättre än plan och därmed mer än väl kompenserat för prissänkningar i USA samt högre licensavgifter. Arbetet med att reducera de fasta kostnaderna har gått betydligt snabbare än planerat. Totalt har personalen reducerats med drygt 160 medarbetare sedan november förra året, vilket motsvarar en minskning med drygt 15%. Resultateffekten från åtgärdsprogrammet uppgår för första halvåret till cirka 200 Mkr. Det positiva utfallet av genomförandet av åtgärdsprogrammet samt de negativa resultateffekterna i form av sänkta priser i USA och högre licensavgifter gör att företagsledningen avser att ytterligare höja ambitionsnivån i åtgärdsprogrammet. Den tidigare kommunicerade målnivån för resultatförbättringen är minst 500 Mkr per år över en tvåårsperiod. En högre ambitionsnivå är nödvändig för att säkerställa företagets finansiella mål. Nyemission Styrelsen för Pergo beslutade i januari 2002 att genomföra en nyemission om högst 394 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens emissionsbeslut, godkändes av extra bolagsstämma den 7 februari 2002. Nyemissionen innebar att bolagets aktieägare fick teckna två nya aktier för varje innehavd aktie till teckningskursen 11 kronor per aktie. Emissionen tecknades till 99,7% och innebar en teckning av totalt 35 672 255 aktier till ett belopp om 392 394 805 kronor, inklusive överkurs. Nyemissionen inbringade 382 Mkr efter emissionskostnader. Därefter uppgår aktiekapitalet till 535 696 850 kronor. Tvister I juni i år beviljades Pergo ett brett patent rörande limfria fogar i USA. Patentet omfattar täta limfria fogsystem som tillverkas direkt i en träbaserad bärare och Pergo har utfört ett pionjärarbete inom detta område. Pergo har nyligen vidtagit legala åtgärder mot fyra konkurrenter på den amerikanska marknaden och alla aktörer på marknaden har informerats om Pergos patent. Eftersom efterfrågan på klickfogar som tillverkas direkt i bärare har vuxit explosionsartat kan detta nya patent komma att få ett stort strategiskt och kommersiellt värde. En belgisk konkurrent, Unilin, beviljades i slutet av juni i år ett liknande patent för Europa. De har informerat de största tillverkarna i Europa om att de anser att dessa gör intrång i deras patent. Genom det licensavtal som Pergo har med Unilin har Pergos leveranser av produkter tillverkade i Europa med egna foglösningar, SmartLock och ProLock, belagts med licensavgift. Därmed har, som tidigare kommunicerats, Pergos kostnader för licenser ökat. Som tidigare meddelats fastställde United States International Trade Commission (ITC) den 22 mars 2002 att den fog som Pergo tillverkar på licens från Unilin ej gör intrång på patent som innehas av Välinge Aluminium AB. ITC:s beslut har överklagats i Court of Appeal of the Federal Circuit av Välinge Aluminium AB. Efter periodens utgång har Pergo sagt upp aktieägaravtalet med Witex AG och dess huvudägare HW Industries GmbH & Co KG. Detta med anledning av att Pergo anser att Witex bryter mot avtalet på flera viktiga punkter. Pergo kommer även att begära ekonomisk kompensation för de skador som har uppstått i och med avtalsbrotten. Pergos uppsägning och ersättningsanspråk bedöms leda till rättslig tvist. Med anledning av bland annat uppsägningen avser Pergo att inte genomföra optionen om att förvärva ytterligare 23.9% av Witex AG. Pergo har idag flera leverantörer av DL-produkter och avser att fortsätta att köpa viss andel av sitt behov från Witex. De tidigare leverantörsanspråken som fanns på Pergo avslutades under första kvartalet 2002 inom ramen för gjorda reserveringar. I bokslutet för 2001 reserverades bl a förväntade kostnader för pågående tvister och anspråk. De kostnader för eventuella tvister som kan uppstå i samband med det nya patent som Pergo fick beviljat i USA i juni i år och uppsägningen av aktieägaravtalet rörande Witex har ej reserverats för. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under delårsperioden till 40 Mkr (153 Mkr). Större delen av dessa investeringar hänför sig till projekt från föregående år. Rörelsekapital/sysselsatt kapital Rörelsekapitalet uppgår vid slutet av perioden till 239 Mkr och har sedan årsskiftet minskat med 50 Mkr. Ett aktivt arbete med att minska kundfordringarna har givit avsedd effekt under första halvåret. Även leverantörsskulderna har minskat sedan årsskiftet då koncernen under första kvartalet återgick till normala betalningsrutiner. Utbetalningar avseende kostnader av engångskaraktär som reserverades i bokslutet för 2001 har medfört en ökning av rörelsekapitalet. En kraftigt sjunkande dollarkurs i slutet av perioden har också påverkat rörelsekapitalet positivt. Det sysselsatta kapitalet uppgick vid periodens utgång till 1 462 Mkr, vilket innebär en minskning med 180 Mkr jämfört med årets början. Det sysselsatta kapitalet har minskat mer än rörelsekapitalet främst beroende på en större återbetalning av skatt (loss carried backwards) i USA. Finansiell ställning/kassaflöde Under första halvåret har Pergo haft ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 228 Mkr. Detta tillsammans med den genomförda nyemissionen samt måttliga investeringar har inneburit att nettolåneskulden sedan årsskiftet minskat med 570 Mkr och uppgick vid periodens utgång till 77 Mkr. Under första kvartalet i år fastslogs nya villkor för Pergos lånefinansiering. Totalt tillgängliga krediter och kreditlöften uppgår vid periodens utgång till ca 990 Mkr. Vid periodens utgång utnyttjades 164 Mkr av de beviljade krediterna. Finansnetto Finansnettot har under delårsperioden belastats med 3 Mkr i uppläggningskostnader i samband med den externa lånefinansieringen. Skatt Koncernens skattesats beräknas för året uppgå till 35%. Uppskjuten skattefordran på skattemässiga förlustavdrag, som beräknas kunna utnyttjas inom en överskådlig framtid, uppgår till 157 Mkr. Minskningen sedan årsskiftet beror till största delen på valutaeffekter. Eget kapital Det egna kapitalet uppgår vid periodens slut till 1 294 Mkr. Kapitalet har ökats med tillskottet på 382 Mkr från nyemissionen samt delårsperiodens vinst om 3 Mkr. Kapitalet har också påverkats positivt av en omräkningsdifferens om 7 Mkr. För att kompensera för de eventuella sociala kostnaderna som Pergos personaloptionsprogram kan medföra, ingick bolaget ett aktie-swapavtal föregående år. En värdering av detta avtal vid periodens utgång ger ett reserveringsbehov om 4 Mkr som har förts direkt mot eget kapital. Personal Pergokoncernen hade vid periodens slut 798 medarbetare, jämfört med 939 vid årets ingång, varav 513 i Europa och 244 i Nordamerika. Minskningen sedan årsskiftet med 141 medarbetare beror främst på de beslut om personalnedskärningar som togs i december 2001/januari 2002. Moderbolaget Moderbolagets rörelseresultat för delårsperioden uppgick till -24 Mkr (- 17 Mkr) och resultat efter finansiella poster uppgick till 11 Mkr (2 Mkr). Vid slutet av perioden var 10 personer anställda i moderbolaget (koncernledning samt koncernövergripande funktioner). Ordinarie bolagsstämma Vid ordinarie bolagsstämma den 11 april beslöts att styrelsen skall bestå av åtta styrelseledamöter. Stämman beslöt att omvälja Kurth Augustson, Hans Larsson, Mikael Nachemson, Karl Stenström och Katarina Wendt Englund som styrelseledamöter. Vidare valdes Stefan Johansson, Björn Rosengren och Bertil Villard som nya styrelseledamöter. Gunnar Brock, Christer Gardell och Thomas Svensk hade avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Bertil Villard till styrelsens ordförande. Utsikter för 2002 De nya patent som beviljats, Unilin i Europa och Pergo i USA, har väsentligt ökat osäkerheten på marknaden. Detta eftersom det ännu inte är kartlagt vilka företag som kommer att få rättigheter att fortsätta att tillverka klicksystem direkt på bäraren. Dessutom är ersättningsnivån för dessa rättigheter och om de kortsiktigt kommer att leda till utförsäljning av produkter svår att förutse. På sikt bedöms såväl egna patent som inlicensierade rättigheter att stärka Pergos position och framtida konkurrensmöjligheter. De nuvarande licensavgifterna till Unilin och utvecklingen för Pergo i USA kräver högre ambitioner i åtgärdsprogrammet för att kunna bibehålla Pergos finansiella mål. Detta i kombination med att åtgärdsprogrammet går bättre än plan gör att målsättningen för resultatförbättringen i åtgärdsprogrammet kommer att höjas från den tidigare kommunicerade nivån om minst 500 Mkr per år över en tvåårsperiod. Den svaga utvecklingen för Pergo i fackhandeln i USA samt osäkerheten om hur patentsituationen kommer att utvecklas och dess inverkan på marknaden, gör utvecklingen av andra halvåret svårbedömd. I nuläget kvarstår Pergos prognos om att nå ett rörelseresultat om 50 Mkr under 2002. Kassaflödet från den löpande verksamheten har under första halvåret utvecklats mer positivt än förväntat genom vidtagna åtgärder och valutakursförändringar. I nuläget bedöms detta bli svagt negativt för helåret 2002, vilket är en positivare bedömning än tidigare. År 2003 förväntas kassaflödet från den löpande verksamheten bli positivt. Trelleborg den 22 juli 2002 Styrelsen Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR20). Bolaget tillämpar oförändrade redovisningsprinciper jämfört med senast avlämnade årsredovisning med tillägg av de av Redovisningsrådet utgivna rekommendationer som trätt i kraft den 1 januari 2002. Vid övergången till RR 1:00 har ingen retroaktiv omräkning gjorts av tidigare förvärv. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Samtliga ekonomiska uppgifter avseende år 2000 är proforma. Kommande rapporttillfällen (preliminära datum): Delårsrapport för januari - september lämnas den 28 oktober 2002 Bokslutskommuniké 2002 lämnas i februari 2003 Pergo AB (publ) Corporate Communications För ytterligare information: Raimo Issal, CEO Annette Kumlien, CFO Telefonnummer: +46 410 36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00080/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00080/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Prenumerera

Dokument & länkar