Delårsrapport för perioden januari 2001 - september 2001

Delårsrapport för perioden 2001.01.01 - 2001.09.30 Persea visar ett starkt tredje kvartal. Nettoomsättningen ökade med 16 procent och rörelseresultatet ökade med 32 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen i koncernen ökade med 10 procent under årets nio första månader 2001 jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 102,7 (93,3) MSEK. Rörelseresultatet i koncernen uppgick för de nio första månaderna 2001 till 7,4 MSEK jämfört med 9,8 MSEK föregående år. I den svenska verksamheten ökade nettoomsättnigen med 10 procent under niomånadersperioden till 84,9 (77,1) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 13,6 (12,6) MSEK. Uppbyggnaden av verksamheten i Frankrike har belastat koncernens rörelseresultat med -6,0 (-1,7) MSEK under de första nio månaderna 2001. Målsättningen att nå ett breakeven- resultat under år 2002 kvarstår. Persea AB (publ) Delårsrapport för perioden januari 2001 - september 2001 Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar distributionsrätten för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. I Sverige innehar dessutom företaget agenturen för OLYMP frisörinredningar vilket gör Persea till en fullserviceleverantör i frisörbranschen. Företaget har huvudkontor i Stockholm och består, förutom moderföretaget, av fyra dotterföretag i Stockholm samt ett dotterföretag i Paris vilket förvärvades under början av år 2000 från Goldwell GmbH. Persea är noterat på Nya Marknaden. I Persea sysselsätts idag 80 (76 per 2000-12-31) personer. Marknad - Verksamheten Sverige Den senaste tidens händelser i världen har haft en negativ påverkan på konsumtionen av varor och tjänster i frisörbranschen. Trots detta har nettoomsättningen under det tredje kvartalet ökat med 10,7 procent jämfört med motsvarande period föregående år, motsvarande ökning för de nio första månaderna 2001 uppgår till 10,2 procent. I likhet med tredje kvartalet föregående år har det i år ej skett några ny- eller relanseringar av produktserier under det tredje kvartalet. Detta innebär att nettoomsättningsökningen beror på en volymökning av hela sortimentet. Särskilt stor var denna volymökning i augusti då Persea nådde sin högsta nettoomsättning för en enskild månad någonsin. Bruttomarginalen uppgick under det tredje kvartalet 2001 till 65,0 procent vilket är 1,3 procentenheter lägre än motsvarande period föregående år. Detta beror på ett högre inköpspris då inköpen sker i D- mark. Trots en lägre bruttomarginal har rörelsemarginalen ökat med 2,2 procentenheter till 16,3 procent och rörelseresultatet uppgick till 4,5 (3,5) MSEK. Frankrike Nettoomsättningen har under det tredje kvartalet 2001 ökat med 1,8 MSEK, motsvarande 35,4 procent till 7,0 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen har förbättrats med cirka 2,3 procentenheter till 65,4 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Detta beror främst på en implementering av ett nytt rabattsystem samt mindre marginalkrävande kampanjer. Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -1,8 MSEK vilket är 1,0 MSEK sämre än rörelseresultatet för motsvarande period föregående år. Det lägre resultatet i år beror främst på ökade personal- och rekryteringskostnader. Resultatet efter skatt för räkenskapsåret 2001 beräknas uppgå till -7,5 MSEK vilket avviker med 1,5 MSEK jämfört med styrelsens tidigare prognos uppgående till -6,0 MSEK. Däremot kvarstår styrelsens tidigare uttalade målsättning att nå ett breakeven-resultat under år 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00480/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00480/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Persea utvecklar, marknadsför och säljer varumärkeskoncept riktat mot kvinnor på den europeiska marknaden. Persea har idag bl.a. agenturen för varumärket Goldwell.

Dokument & länkar