Delårsrapport 2015-01-01 – 2015-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed rapport för årets första nio månader 2015.

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2015-01-01 – 2015-09-30)

 • Nettoomsättning uppgick till 361 605 SEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -787 410 SEK (-6 547)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,00)
 • Soliditeten uppgick till 84,5% (51,7%)

Tredje kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30)

 • Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -636 246 SEK (46 831)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (0,01)

Händelser under tredje kvartalet 2015

 • Riktad nyemission genomförd. Genomförandet av en riktad private placement avslutades under juli månad och stärkte Bolagets kassa med 4 MSEK. Emissionen, som riktades till ett litet antal investerare, övertecknades.
  • Ny VD rekryterades. Erik Ekbo rekryterades som ny VD den 1/9 samtidigt som Svante Höjer, tidigare VD, utsågs till utvecklingschef.
  • Noteringsemission genomförd. Under september månad genomförde bolaget en nyemis­sion inför notering på Aktietorget. Bolaget presenterades under ett flertal investerar­träffar, bland annat på Stora Aktiedagen i Göteborg den 28/9, Investordagen i Köpenhamn den 22/9, samt på Financial Hearings aktieträff i Stockholm den 17/9.
  • Stort intresse för PExA 2.0. PExA rapporterade ett stort intresse från ett 40-tal interna­tionellt ledande lungforskare, vilka har fått presentation av PExAs nya produkt, PExA 2.0, vid ett möte i samband med ERS, European Respiratory Society Meeting, i Amsterdam den 26/9.

Händelser efter periodens utgång

 • PExA noterat på AktieTorget. I och med att kraven om lägst 200 aktieägare samt hur mycket som lägst måste tecknas i noteringsemissionen, har uppfyllts, är PExAs aktie nu godkänd för notering på AktieTorget. Första handelsdag på AktieTorget bestämdes till den 2/11, 2015. B-aktiens handelsbeteckning är PEXA och ISIN-kod är SE0007412374.
 • Utfall noteringsemission. Den 1/10 avslutades teckningstiden för nyemissionen, som tecknades till cirka 7,65 MSEK inklusive teckningsåtagare, vilket motsvarar en tecknings-grad om cirka 59%. Genom nyemissionen emitterades 1 662 588 nya B-aktier. PExA tillfördes därmed cirka 6,5 MSEK efter emissionskostnader (om cirka 1 MSEK) samt cirka 300 nya aktieägare.

VD kommenterar
Vi prioriterar ingenting högre än förberedelserna av den kommande lanseringen av PExA 2.0, ett unikt forskarinstrument för att kunna studera lungsjukdomar via utandningsluft. Vi har nu genom de finansiella resurser som tillfördes i nyemission tillsammans med de cirka 4 miljoner kronor som bolaget tillfördes via private placement under sommaren, en ekonomisk uthållighet för att intro­ducera vår produkt i Norden och högprioriterade länder i Europa. Vi är oerhört motiverade till att inleda en ny fas i bolagets historia som noterat bolag och jag hälsar alla nya aktieägare hjärtligt välkomna.

En viktig milstolpe för PExA är att designa, verifiera och färdigställa PExA 2.0, ett arbete som nu går in i sitt slutskede. Vi har goda möjligheter att nå vårt högt uppsatta mål, att en validering och CE märkning av PExA 2.0 ska vara genomförd i december 2015. Det innebär att vi därefter kan inleda marknadsföring och försäljning samt introducera produkten för forskare.

För att skapa ytterligare intresse för PExA-metoden är de internationella möten vi arrangerar för lungforskare och läkemedelsbolag, mycket betydelsefulla. I slutet av september och i samband med ERS (European Respiratory Society Meeting) stod PExA värd för ett möte som lockade ca 40 ledande forskare från Europa och representanter för läkemedelsbolag. Under mötet presenterade forskare och AstraZeneca kliniska framsteg baserat på PExA-metoden och vi berättade om vårt nya instrument PExA 2.0. Flera oberoende forskare uttalade sig mycket positivt och visade intresse av att inleda samarbete med PExA när instrumentet är klart för leverans. Vi är övertygade om att ett nära arbete med ledande lungforskare är mest effektivt i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Lungforskningen handlar idag i allt större utsträckning om att finna nya biomarkörer för olika sjukdomstillstånd och forskare efterfrågar för detta ändamål en insamlingsmetod som är effektiv, enkel och som inte genererar obehag för patienten. Detta är något som PExA-metoden infriar och har därmed alla möjligheter att kunna revolutionera marknaden inom lungforskning.

Göteborg, 2015-11-12
Erik Ekbo
VD, PExA AB

Om PExA
PExA AB utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägssjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en helt ny metod för att samla in material från de små luftvägarna: partiklar i utandningsluft.

PExA förser lungforskare med en enkel och icke-invasiv metod (dvs. utan kroppsligt ingrepp) för insamling av mikroskopiska partiklar, potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de små luftvägarna. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luftvägarna” och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

PExA 2.0
Fram tills idag har ca 1 700 försökspersoner testats med PExA-metoden genom nio prototyp-instrument (PExA 1.0) som är framtagna inom Sahlgrenska akademin och använts i forskningssyfte inom akademin och sjukvården.

PExA 2.0 är ett färdigutvecklat och uppgraderat kommersiellt instru­ment som står inför marknadsintroduktion. Initialt planeras introduk­tion på den Nordiska marknaden för att sedan kunna introduceras i Europa.

Förenklat beskrivet fungerar metoden på så sätt att patienten andas ut i ett munstycke, varpå små partiklar i utandningsluften fångas upp i instrumentet och sorteras i storleks­ordning, varefter de olika storleksfraktionerna kan analyseras. Genom att samla in specifika mikroskopiska partiklar från de små luftvägarna kan olika sjukdomar studeras redan i ett tidigt skede och biomarkörer för olika lungsjukdomar hittas.

Forskning med PExA-metoden har hittills resulterat i 15 publikationer.

Marknad
PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och till-förlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analys-tjänster. Bolagets vision är att: ”PExA kommer bidra till ett bättre liv för patienter med luftvägs-sjukdomar genom att underlätta utvecklingen av snabbare och mer tillförlitlig diagnos, uppföljning och behandling”.

Lungsjukdomar är ett högprioriterat forskningsområde. Mot bakgrund av data från världs-hälsoorganisationen (WHO) är lungsjukdomar idag den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, med över fem miljoner dödsfall årligen. Inom astma gör GINA (Global Initiative for Asthma) bedömningen att om inga större genombrott inom forskning och behandling görs från nu och fram till år 2020, kommer cirka 120 000 människor i Europa dö till följd av astmaattacker och 4 miljoner bli hospitaliserade.

Givet lungsjukdomarnas stora utbredning är den potentiella marknaden för PExAs instrument enligt styrelsens uppfattning omfattande, dels för den nuvarande strategin att utveckla och sälja forskningsinstrument och dels för framtida möjligheter och potential att utveckla nya diagnostiska produkter.

PExA planerar att sälja och distribuera instrument och metod initialt till lungforskningsinstitutioner inom akademi och sjukvård samt inom läkemedelsbolag, vilka idag söker efter biomarkörer. Globalt har PExA identifierat cirka 1 500 sådana forskningsgrupper som den initiala målgruppen. Ett hundratal av dessa har PExA kontakt med sedan tidigare, varav drygt 45 har anmält intresse för PExAs instrument. Estimeringen är att PExAs primära målgrupp består av de cirka 10 000 institutioner som bedriver lungforskning.

Jakt på nya biomarkörer
Det finns stora behov, nationellt såväl som internationellt, att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos vilket kan vara avgörande för hur allvarlig sjukdomen blir. En relativt ny metod är att ta hjälp av biomarkörer. Biomarkörer är ämnen, såsom proteiner och enzymer, vilka kan användas som objektiva indikationer på medicinska tillstånd som kan mätas specifikt och reproducerbart. Dessa medicinska fynd skiljer sig från medicinska symptom, som är begränsade till de tecken på hälsa eller sjukdom som kan uppfattas av patienterna själva.

Den kliniska forskningen som bedrivs av såväl akademiska forskare som läkemedelsindustrin befinner sig i en förändringsfas. Lungforskningen går mer och mer mot att söka specifika bio-markörer för olika sjukdoms­tillstånd. Ett känt problem med lungsjukdomar som KOL är att sjukdomstillståndet ofta inleds med förändringar i de små luftvägarna, men det finns varken kvantitativa eller icke-invasiva metoder för att studera dessa förändringar. Detsamma gäller diagnostik av svårare former av astma som just drabbar de små luftvägarna. Traditionella diagnostiska metoder som röntgen eller tester av lungfunktion kategoriseras ger begränsad information vilket ofta leder till att det först i ett relativt framskridet skede går att fastställa exakt vilken sjukdom patienten lider av.

Flertalet forskare i den initiala målgruppen har ett stort behov av en icke-invasiv, specifik, re-producerbar och enkel metod för att hitta biomarkörer för olika lungsjukdomar som drabbar små luftvägar. Enligt styrelsens bedömning är det enbart PExA som uppfyller dessa behov, vilket gör metoden helt unik och med potential att i grunden förändra sättet lungsjukdomar diagnosticeras och behandlas idag.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
PExA har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktie-innehav.

PExAs finansiella situation
PExA genomförde en riktad nyemission under juni månad som stärkte Bolagets kassa med 4 MSEK. Emissionen som riktades till ett litet antal investerare övertecknades. Genom den lyckade ny-emissionen skaffades sig PExA finansiella resurser till att gå vidare i en offensiv satsning mot internationell lansering av bolagets instrument PExA 2.0, rekrytering av en VD med internationell marknadserfarenhet och notering av aktien hos AktieTorget under hösten 2015.

Den 1/10 2015 avslutades teckningstiden i PExA AB:s (”PExA”) nyemission inför notering på Aktie­Torget. Nyemissionen tecknades till cirka 7,65 MSEK inklusive teckningsåtagare, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 59 %. Genom nyemissionen emitteras 1 662 588 nya B-aktier. PExA tillförs därmed cirka 6,65 MSEK efter emissionskostnader (om cirka 1 MSEK) samt cirka 300 nya aktieägare. Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier i PExA uppgår till 6 765 588 stycken (varav 432 900 stycken A-aktier) och aktiekapitalet uppgår till 845 698,50 SEK.

Riskfaktorer
PExA är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för PExAs produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljnings-utveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2015, som finns på Bolagets hemsida (www.pexa.se) och som kan beställas från Bolaget.

Aktien
Aktiekapitalet är fördelat på 6 765 588 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 432 900 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) är 0,125 SEK.

Granskning av revisorer
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Transaktioner med närstående
PExA har ett löpande avtal med GU Ventures AB, som håller med lokaler, specialistkompetens av olika slag samt redovisningsfunktion. GU Ventures ABs VD, Klementina Österberg är styrelse-ledamot i PExA. PExA har avtal med Per Wilén Lirpa enskild firma som tillhandahåller tjänster inom marknadsföring. Detta bolag ägs till 100 % av närstående till styrelseledamoten Lena Kajland-Wilén. PExA har under perioden köpt tjänster från Torpa Industrier AB för arbete med att rekrytera bolagets VD och för planering och genomförandet av två nyemissioner. Detta bolag är delägt av styrelsens ordförande Claes Holmberg.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokförings-nämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommuniké för 2015; 2016-02-26

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalan­den risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg, den 12 november 2015

PExA AB

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: info@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individua­liserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar