Delårsrapport 2016-01-01 – 2016-09-30

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed delårsrapport tre för 2016.

Sammanfattning av delårsrapport

Nio månader (2016-01-01 – 2016-09-30)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 047 995 SEK (361 605).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 491 904 SEK (-787 410).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,12) före utspädning och -0,21 SEK (-0,11) efter utspädning.
 •  Soliditeten uppgick till 89,8% (84,5).

Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30)

 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 047 995 SEK (0).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till 111 047 SEK (-636 246).
 •  Resultatet per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,09) före utspädning och 0,02 SEK (-0,09) efter utspädning.

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 6 765 588 aktier per 2016-09-30.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.

Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

 • University Medical Center Groningen köper ett komplett PExA 2.0-system. Leverans av systemet har skett under det tredje kvartalet 2016.
 • Karolinska universitetets enhet inom Experimentell astma och allergiforskning införskaffar ett komplett PExA 2.0-system för användning i det internationella biomarkörsprojektet ChAMP som leds av Professor Sven-Erik Dahlén. Systemet levererades under tredje kvartalet.
 • PExA rapporterar positiva resultat avseende studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Resultatet har publicerats i artikeln ”Low Levels of Exhaled Surfactant Protein A Associated With BOS After Lung Transplantation” i tidskriften ”Transplantation”. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen i PExA beslutar – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – om en företrädesemission av högst 2 460 212 aktier. Fulltecknad nyemission tillför Bolaget cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 24 oktober publicerar bolaget en kommuniké från extra bolagsstämma som tog beslut om ovanstående företrädesemission.
 •   PExA rapporterar positiva upptäckter från studie över astma och reflux, i vilken PExAs metod använts inom ramen för European Community Respiratory Health Survey. Studien har resulterat i viktiga iakttagelser och är ytterligare ett konkret exempel på den nytta forskarmarknaden kan ha av att använda PExAs teknik och instrument för att via utandningsluft samla in mikropartiklar från de perifera luftvägarna.
 •  
Anna-Carin Olin, styrelseledamot och en av Bolagets grundare, ur ett reportage i Allergifakta 2016.

Den Europeiska kommissionen väljer PExAs projekt ”Biomarkörer för luftvägssjukdomar detekterbara i utandad luft genom ett nytt teknologiskt instrument för forskning och sjukvård” för finansiering genom SME Instrument, Fas 1, inom forskning- och innovations-programmet Horizon 2020.

VD Erik Ekbo kommenterar

2016 har hittills varit ett händelserikt och spännande år för PExA. Våra viktigaste målsättningar har uppnåtts, däribland CE-märkning och validering av produkten för forskningsanvändning och försäljning av de första PExA 2.0-systemen, vilket har bidragit till att utvecklingen av Bolaget har tagit ett stort kliv framåt.

Arbetet har fokuserats mot marknadsföring och försäljning av PExA 2.0 – något som gett resultat. Under juni/juli 2016 såldes de två första kompletta PExA 2.0-systemen till Uppsala Universitet respektive University Medical Center Groningen i Nederländerna. Instrumentet vid Uppsala Universitet ska användas i det internationella biomarkörs-projektet ChAMP (CfA highlights Asthma Markers of Phenotype). Projektet ChAMP är ett konsortium som leds av Professor Sven-Erik Dahlén vid Karolinska Institutet och som inkluderar forskningsgrupper vid Göteborgs och Uppsalas universitet, samt internationella centra i Holland, Polen, Schweiz och Storbritannien. Att ChAMP, finansierat genom SSF:s (Stiftelsen för Strategisk Forskning) stora biomarkörsprojekt, har valt att arbeta med PExA i sökandet efter nya biomarkörer innebär givetvis ett stort steg framåt för vårt företag och våra ansträngningar att nå ut till ledande lungforskarna i Europa. Kort efter försäljningen till Uppsala Universitet kunde vi även presentera försäljningen till University Medical Center Groningen som även de köpt ett komplett PExA 2.0-system. Den ledande forskaren vid University Medical Center i Groningen rankas som en av världens tio ledande lungforskare.

I september hade vi glädjen att meddela att ytterligare ett PExA 2.0-system sålts till kund – det tredje instrumentet såldes till Karolinska Institutets enhet inom Experimentell astma och allergiforskning. Även detta instrument ska användas i det internationella biomarkörsprojektet ChAMP.

Vi har i september deltagit vid European Respiratory Society, ERS, International meeting i London. I anslutning till ERS-mötet arrangerade vi den 4 september 2016 ett välbesökt satellitmöte som avhandlade nya och framtida forskningsrön baserade på PExAs metod. 55 internationellt framstående forskare deltog på mötet – jämfört med föregående års möte är detta en ökning med mer än 30 % i antalet deltagare vilket vi ser som mycket positivt. I september deltog vi även på International Association of Breath Research (IABR) Summit 2016 i Zürich. Konferensen samlade cirka 200 internationella forskare, läkare och experter inom området analys av utandningsluft. På de båda mötena knöt vi många nya kontakter och vi fortsätter arbetet med att sprida PExAs metod till framstående forskare inom området för att därigenom befästa PExAs metod ytterligare på forskarmarknaden. För varje konferens och specialistmöte vi deltar på så ökar medvetenheten och kunskapen om PExA och Bolagets metod samt de nya möjligheter metoden innebär för våra presumtiva kunder.

I september kunde vi berätta om ett framgångsrikt projekt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där personer som genomgått lungtransplantation undersökts med PExAs metod. Projektets målsättning var att hitta en biomarkör som i tidigt skede avspeglar en kronisk avstötningsreaktion och resultaten indikerade att det vanligaste lungspecifika proteinet, Surfaktant protein A, mätt med PExA-metoden är en lovande biomarkör för att följa upp personer som genomgått lungtransplantation.

Resultat från en studie över astma och reflux (halsbränna, sura uppstötningar) , i vilken PExAs metod använts inom ramen för European Community Respiratory Health Survey, har publicerats i artikeln “Respiratory symptoms, sleep-disordered breathing and biomarkers in nocturnal gastroesophageal reflux” i tidskriften Respiratory Research. Studien har resulterat i viktiga iakttagelser och är ytterligare ett konkret exempel på den nytta forskarmarknaden kan ha av att använda PExAs teknik och instrument för att via utandningsluft samla in mikropartiklar från de perifera luftvägarna.

Vårt fortsatta arbete omfattar att förankra PExAs metod genom att etablera den till att börja med på forskarmarknaden och därigenom göra den välkänd inom hela lungsjukdomsområdet. För att finansiera en offensiv och kraftfull satsning på att penetrera den europeiska forskarmarknaden och för att säkerställa hög leveranssäkerhet genomför vi nu en företrädesemission om cirka 15,6 MSEK. Vi har även för avsikt att fortsätta det framgångsrika produktutvecklingsarbetet. En viktig målsättning är att sänka tillverkningskostnader och öka kostnadseffektiviteten. Lika viktigt är att kontinuerligt lyssna av Bolagets kunder utifrån deras användning av instrumentet och leva upp till deras önskemål beträffande vidareutveckling av instrumentet.

Avslutningsvis kan jag kort nämna att vårt projekt "Biomarkörer för luftvägssjukdomar detekterbara i utandad luft genom ett nytt teknologiskt instrument för forskning och sjukvård” valts ut av den Europeiska kommissionen för finansiering genom SME Instrument, Fas 1, inom forskning- och innovations-programmet Horizon 2020 – något som är mycket betydelsefullt för Bolaget. Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda i hård konkurrens med många kvalificerade bolag och att EU-kommissionen har beslutat att stödja vårt projekt ekonomiskt.

Göteborg, 2016-10-28        

Erik Ekbo

VD, PExA AB

Om PExA

PExA AB utvecklar, producerar och marknadsför ett forskningsinstrument för att studera luftvägs-sjukdomar som till exempel astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från Anna-Carin Olins forskargrupp på enheten för Arbets- och miljömedicin (AMM) vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet och bygger på en helt ny metod för att samla in material från de små luftvägarna: partiklar i utandningsluft.

PExA förser lungforskare med en enkel och icke-invasiv metod (dvs. utan kroppsligt ingrepp) för insamling av mikroskopiska partiklar som utgör potentiella biomarkörer för sjukdomar i de små luftvägarna. Genom metoden får forskarna på ett enkelt sätt tillgång till ett prov från det vätskeskikt som täcker de små luftvägarna. Provet kan liknas vid ett blodprov för de små luftvägarna och kan användas för att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Syftet är att underlätta utvecklingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar.

PExA 2.0

Fram tills idag har cirka 2 000 försökspersoner testats med PExA-metoden genom nio prototyp-instrument (PExA 1.0) som är framtagna inom Sahlgrenska akademin och som har använts i forskningssyfte inom akademin och sjukvården.

PExA 2.0 är ett färdigutvecklat, uppgraderat och CE-märkt kommersiellt instru­ment. Initialt planeras introduk­tion på den Nordiska marknaden för att sedan introduceras i Europa.

Förenklat beskrivet fungerar metoden på så sätt att patienten andas ut i ett munstycke, varpå små partiklar i utandningsluften fångas upp i instrumentet och sorteras i storleks­ordning, varefter de olika storleksfraktionerna kan analyseras. Genom att samla in specifika mikroskopiska partiklar från de små luftvägarna kan olika sjukdomar studeras redan i ett tidigt skede och biomarkörer för olika lungsjukdomar hittas.

Forskning med PExA-metoden har hittills resulterat i 19 publikationer, vilka finns att tillgå på Bolagets hemsida (www.pexa.se).

Marknad                                                                                                              

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla

1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal,

2) förbrukningsartiklar samt

3) analystjänster.

Bolagets vision är att: ”PExA kommer bidra till ett bättre liv för patienter med luftvägssjukdomar genom att underlätta utvecklingen av snabbare och mer tillförlitlig diagnos, uppföljning och behandling”.

Lungsjukdomar är ett högprioriterat forskningsområde. Mot bakgrund av data från världshälsoorganisationen (WHO) är lungsjukdomar idag den tredje vanligaste dödsorsaken i världen, med över fem miljoner dödsfall årligen. Givet lungsjukdomarnas stora utbredning är den potentiella marknaden för PExAs instrument enligt styrelsens uppfattning omfattande, dels för den nuvarande strategin att utveckla och sälja forskningsinstrument och dels för framtida möjligheter och potential att utveckla nya diagnostiska produkter.

PExA planerar att sälja och distribuera instrument och metod initialt till lungforskningsinstitutioner inom akademi och sjukvård samt inom läkemedelsbolag, vilka idag söker efter biomarkörer. Globalt har PExA identifierat cirka 1 500 sådana forskningsgrupper som den primära målgruppen. PExA har etablerade kontakter med ett drygt hundratal av dessa forskargrupper.

Jakt på nya biomarkörer

Det finns stora behov, nationellt såväl som internationellt, att så tidigt som möjligt kunna ställa rätt diagnos vilket kan vara avgörande för hur allvarlig sjukdomen blir. En relativt ny metod är att ta hjälp av biomarkörer. Biomarkörer är ämnen, såsom proteiner och enzymer, vilka kan användas som objektiva indikationer på medicinska tillstånd som kan mätas specifikt och reproducerbart. Dessa medicinska fynd skiljer sig från medicinska symptom, som är begränsade till de tecken på hälsa eller sjukdom som kan uppfattas av patienterna själva.

Den kliniska forskningen som bedrivs av såväl akademiska forskare som läkemedelsindustrin befinner sig i en förändringsfas. Lungforskningen går mer och mer mot att söka specifika bio-markörer för olika sjukdoms­tillstånd. Ett känt problem med lungsjukdomar såsom KOL är att sjukdomstillståndet ofta inleds med förändringar i de små luftvägarna, men det finns varken kvantitativa eller icke-invasiva metoder för att studera dessa förändringar. Detsamma gäller diagnostik av svårare former av astma som drabbar just de små luftvägarna. Traditionella diagnostiska metoder som röntgen eller tester av lungfunktion ger begränsad information vilket ofta leder till att det först i ett relativt framskridet skede går att fastställa exakt vilken sjukdom patienten lider av.

Flertalet forskare i den initiala målgruppen har ett stort behov av en icke-invasiv, specifik, reproducerbar och enkel metod för att hitta biomarkörer för olika lungsjukdomar som drabbar små luftvägar. Enligt styrelsens bedömning är det enbart PExA som uppfyller dessa behov, vilket gör metoden helt unik och med potential att i grunden förändra sättet lungsjukdomar diagnosticeras och behandlas idag.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

PExA har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktie-innehav.

PExAs finansiella utveckling under perioden

Omsättning

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 1 047 995 (0) SEK. Nettoomsättningen avser försäljnings-intäkter för tre stycken PExA-instrument 2.0 till nya kunder.

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för det tredje kvartalet 2016 uppgick till 111 047 (-636 246) SEK. Det positiva resultatet för tredje kvartalet än hänförligt till tidigare nämnda försäljningsintäkter. Tillverkningen av dessa tre försålda instrument har företagits under kvartal ett och kvartal två 2016 och tillverkningskostnaden har belastat dessa respektive tidigare kvartal. Följaktligen är vinsten under kvartal tre en effekt av att försäljning skett under det tredje kvartalet och kostnad sålda varor har tagits föregående perioder.

Kassa och bank

Per den 30 september 2016 uppgick PExAs kassa och bank till 4 470 652 (3 532 058) SEK med en soliditet om 89,8% (84,5%).

Riskfaktorer

PExA är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för PExAs produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2015, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.pexa.se) och som kan beställas från Bolaget.

Aktien

Aktiekapitalet är fördelat på 6 765 588 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 432 900 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktiens kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier) är 0,125 SEK.

Optionsprogram

Vid extra bolagsstämma den 8 juni 2016 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner. Emissionen, som omfattar högst 220 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020, berättigar optionsinnehavare till teckning av 220 000 nya B-aktier i Bolaget. Emissionen har skett med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och tillkommer två av Bolagets nyckelpersoner, VD Erik Ekbo samt utvecklingschef Svante Höjer, vilka båda tecknade sina andelar. Skälet för avvikelsen var att ge VD och utvecklingschef möjlighet att ta del av värdetillväxten i Bolaget, liksom att ge dem ett extra incitament att överleverera i relation till Bolagets målsättningar samt att stimulera till fortsatt företagslojalitet under de kommande åren. Detta förväntas leda till att intresset för PExAs utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks. Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 12 maj 2016 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 20 SEK per aktie.

Granskning av revisorer

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2016                                            2017-02-24

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalan­den risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

Göteborg, den 28 oktober 2016

PExA AB

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD

Telefon: 0723-92 30 30

E-post: info@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med där tillhörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individua­liserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar