Flaggningsmeddelande

Efter att PExA AB:s (”PExA”) företrädesemission avslutades den 24 november 2016 uppstod flaggningsskyldighet för två av de större aktieägarna i bolaget, Anna-Carin Olin och GU Ventures AB. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 460 212 aktier.

Anna-Carin Olins innehav i PExA uppgick före företrädesemissionen till 314 500 A-aktier och 1 206 200 B-aktier (40,81 procent av röster och 22,48 procent av kapital). Efter företrädesemissionen uppgår innehavet i PExA till 33,16 procent av röster och 16,48 procent av kapital.

GU Venture AB:s innehav i PExA uppgick före företrädesemissionen till 92 500 A-aktier och 824 545 B-aktier (16,41 procent av röster och 13,55 procent av kapital). Efter företrädesemissionen uppgår innehavet i PExA till 13,33 procent av röster och 9,94 procent av kapital.

Ovan nämnda huvudägare överlät i samband med företrädesemissionen teckningsrätter till styrelsens förfogande för att främja en god grund i kapitaliseringen genom att på förhand skriftligen avtala om en del av företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till PExA i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:
Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016. 

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar