Kallelse till årsstämma i PExA AB (publ)

Aktieägarna i PExA AB (publ), 556956-9246, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2017 kl. 11:00 i Universitetsbyggnaden, Vasaparken 1, Göteborg.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 april 2017, och
  •  anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 2 maj 2017 skriftligen till PExA AB, Erik Dahlbergsgatan 11 A,
    411 26 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon +46 723 92 30 30 eller per e-post till info@pexa.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 28 april 2017, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.pexa.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Aktiekapitalet är fördelat på 9 225 800 aktier. Bolaget har två aktieslag (varav 432 900 stycken A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1.
Val av ordförande vid stämman.
2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.
Godkännande av dagordningen.
4.
Val av en eller två justeringsmän.
5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.
Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse.
7.
Beslut om följande
    a.
Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
    b.
Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
    c.
Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
10.
Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11.
Annat ärende.
12.
Stämman avslutas.

Förslag till beslut
Beslut om resultatdisposition (p. 7b)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 19 510 211 kr, skall balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen vinstutdelning lämnas.

Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antal revisorer (p. 8)
Styrelsen föreslår att sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant utses. Styrelsen föreslår att en revisor utses.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (p. 9)
Aktieägare representerade ca 50 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode till oberoende styrelseledamot skall utgå med totalt 50 000 SEK för helt år, samt att övriga ledamöter uppbär inget arvode. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val till styrelse och revisor (p. 10)
Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöter Claes Holmberg, Lena Kajland-Wilén, Bertil Larsson, Anna-Carin Olin, Anders Ullman*, Klementina Österberg samt styrelsesuppleant Andreas Blom. Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB representerad av auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck.
* oberoende styrelseledamot, enligt AktieTorgets regelverk

Övrigt
Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg samt på bolagets webbplats (www.pexa.se) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Göteborg i april 2017
PExA AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar