Kommuniké från årsstämman i PExA AB

Aktieägarna i PExA AB har idag den 25 maj 2018 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Omval skedde av styrelseledamöterna Claes Holmberg, Lena Kajland-Wilén, Anna-Carin Olin och Jan Pilebjer samt nyval av Roy Jonebrant. Som styrelsesuppleant nyval av Anders Waas.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB representerat av auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck.

Styrelsearvodet fastställdes till 45 000 kronor, för oberoende ledamoten Roy Jonebrant.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag

Nuvarande   lydelse Föreslagen lydelse
§ 4   Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§ 4   Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 5 Antal   aktier
Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 stycken.
§ 5 Antal   aktier
Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000 stycken.
§ 13   Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är   antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda   lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39   § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett   avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för den under stämman beslutade bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara ett belopp om 24 000 000 kronor dock högst 2 500 000 euro (total emissionslikvid).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för marknadsföring och vidareutveckling av bolagets metod för insamling av biologiskt material från utandningsluften.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar