Kommuniké från extra bolagsstämma i PExA AB (publ)

Idag, den 21 januari 2016, hölls extra bolagsstämma i PExA AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om inval av ny styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utöka styrelsen från fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant till sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant samt att utse Anders Ullman till ny styrelseledamot. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Dr. Anders Ullman, 59, är läkare, medicine doktor och sektionschef vid KOL-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dr. Ullman är även en erfaren ledare från läkemedelsindustrins forskning och utveckling och han har arbetat på företagsledningsnivå i ett flertal internationellt verksamma företag. Han har omfattande erfarenhet av produktutveckling och "life cycle management". Dr. Ullman har bidragit till ett flertal framgångsrika produktregistreringar såväl med FDA som EMEA.

Från 2013-2014 arbetade Dr. Ullman som Forsknings- & Utvecklingschef för Baxter Bioscience. Från 2007-2013 var han Executive Vice President, Research & Development, hos Nycomed Pharma AB. Efter försäljningen av Nycomed till Takeda 2011, ledde han Research & Development transition team för Takeda International GmbH. Före tiden hos Nycomed, var Dr. Ullman Forsknings- & Utvecklingschef för Biovitrum AB och EVP, Global Product Development at Bayer Healthcare. Tidigare i sin karriär har han haft ett antal ledande befattningar inom Astra och AstraZeneca AB, där han när han lämnade var Vice President Global Clinical Development.

Beslut om arvode till styrelsen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 59 procent av rösterna i bolaget, att styrelsearvode skall utgå med 50 000 SEK för helt år till Anders Ullman.

VD kommenterar

- Det är oerhört glädjande att vi lyckats knyta till oss en så erfaren forskningsledare som Dr. Ullman, kommenterar PExA:s VD, Erik Ekbo. Anders Ullman har omfattande kunskaper inom lungsjukdomsområdet. Han har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom olika internationella läkemedelsföretag och han leder för närvarande uppbyggnaden av Sahlgrenska Universitetssjukhusets högprioriterade KOL-center. Jag kan inte tänka mig en mer lämplig förstärkning av Bolagets styrelse än Dr. Ullman och vi ser fram mot att få ta del av hans erfarenheter och medicinska vägledning, avslutar Erik Ekbo.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD

Telefon: 0723-92 30 30

E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar