PExA AB: Delårsrapport 2017-01-01 - 2017-03-31

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2017.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31) 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 832 288 SEK (0).
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 256 133 SEK (-638 333).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,07) före utspädning och -0,13 SEK (-0,07) efter utspädning.
 •  Soliditeten uppgick till 95,7 % (90,0).

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800 aktier per 2017-03-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2017

 •   PExA erhåller en order från en amerikansk federal myndighet värd cirka 450 000 SEK. Ordern är på ett komplett PExA 2.0-system och levererades under första kvartalet 2017.  

Övriga händelser under det första kvartalet 2017

 •  Den andra internationella konferensen om PExA och sjukdomar i de små luftvägarna hålls i januari 2017. På tvådagarsmötet i Göteborg deltog närmare 100 inter­nationella mötesdeltagare från ledande europeiska forskningsinstitutioner samt re­presentanter från globala läkemedelsbolag.
 •  Under rubriken ”PExA andas kvalitet och affärs­mannaskap” publicerar den oberoende analys­tjänsten SvD Börsplus i slutet av januari 2017 en analys av Bolaget.
 •  PExA meddelar i februari 2017 att Bolaget genomfört kick-off möten för European Commission Horizon 2020 Fas I. PExAs studie om förutsättningarna för att genomföra ett omfattande program rörande "Biomarkörer för luftvägssjukdomar detekterbara i utandad luft genom ett nytt teknologiskt instrument för forskning och sjukvård”, startades upp med planeringsmöten ihop med en särskilt utsedd EU-coach och den internationella konsultfirma som PExA anlitat. 
 •  Den pågående förstudien som finansierats med medel från EU:s Horizon 2020 är i slutfasen. Rapporten över studien beräknas kunna lämnas in till Europeiska kommissionen i slutet av andra kvartalet 2017. En godkänd förstudie öppnar för en ansökan om ett mer omfattande FAS 2-program.
 •  PExA genomför ett kundmöte som bland annat resulterar i en inbjudan att delta på det internationella mötet ’The Future of Critical Care – A brainstorming Meeting’ som äger rum i Portugal i mitten av maj 2017. Bolaget kommer att delta på mötet och demonstrera PExAs teknologi.
 •  PExA planerar att arrangera ett satellitmöte i anslutning till ERS International congress, världens största lung­konferens, som äger rum i Milano i september 2017. PExAs möte kommer behandla nya och framtida forsk­ningsrön baserade på PExAs metod och internationellt tongivande forskare förväntas delta.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 •  Ett pilotprojekt vid Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund inleds efter leverans av PExA 2.0.

VD Erik Ekbo kommenterar

Vi har inlett det nya året i hög fart. Under det första kvartalet har vi erhållit en order från en amerikansk myndighet värd cirka 450 000 SEK. Ordern är på ett komplett system, PExA 2.0 och leverans har skett under första kvartalet 2017. Vi är glada över att se den första beställningen från en amerikansk federal myndighet och vi får därigenom även en viktig referenskund på denna stora och strategiskt betydelsefulla marknad. Att det första avslutet under det nya året blev en affär med USA ändrar inte vårt fokus på Europa men det skapar naturligtvis nya möjligheter som kan ge ringar på vattnet att Bolagets metod nu kommer att användas i forskningen vid en amerikansk myndighet.

I februari genomförde vi kick-off möten för European Commission Horizon 2020 Fas I. Vår studie om förutsättningarna för att genomföra ett omfattande program rörande "Biomarkörer för luftvägssjukdomar detekterbara i utandad luft genom ett nytt teknologiskt instrument för forskning och sjukvård”, startades upp med planeringsmöten ihop med en särskilt utsedd EU-coach och den internationella konsultfirma som PExA anlitat och som har lång erfarenhet av att genomföra omfattande EU-finansierade utvecklingsprogram. Den pågående förstudien är nu i slutfasen. Rapporten över studien beräknas kunna lämnas in till Europeiska kommissionen i slutet av andra kvartalet 2017. En godkänd förstudie öppnar för en ansökan om ett mer omfattande FAS 2-program.

Vi har under kvartalet även genomfört besök hos ledande forskargrupper i Europa och däribland besökt University Medical Center Groningen, som sedan tidigare införskaffat PExA 2.0, där forskarna från andra center fick en fördjupad inblick i hur instrumentet används. Feedbacken vi fått från våra första kunder är positiv och mätningar har påbörjats vid samtliga center i Holland och Sverige. Ett kundmöte resulterade bland annat i en inbjudan att delta på det internationella mötet ”The Future of Critical Care – A brainstorming Meeting” som äger rum i Portugal i mitten av maj 2017. Vi kommer att delta på mötet och demonstrera PExAs teknologi.

Under kvartalet har även ett PExA 2.0-system levererats till Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Thoraxkliniken har nu inlett ett pilotprojekt där PExA 2.0-instrumentet framförallt ska användas inom forskning kring lungtransplantation. Det som begränsar överlevnaden vid lungtransplantation idag är avstötning som diagnosticeras med spirometri, detta är dock ett trubbigt instrument och diagnosen ställs ofta sent i sjukdomsförloppet. Vår teknik för att samla material från de minsta luftvägarna som tidigare varit oåtkomliga är lovande. PExA-metoden kan möjliggöra identifiering av biomarkörer för avstötning på ett tidigt stadium och kan därför utgöra en stegvis förändring gällande diagnosticering av avstötning i framtiden. Vi är mycket glada för att en ledande klinik har tagit initiativet i denna riktning. Vi hoppas att vårt instrument ska bidra till att Thoraxkliniken erhåller ny kunskap om de små luftvägarnas inverkan och som på sikt kan ge vägledning och input till klinisk nytta. För PExAs del är samarbetet med Thoraxkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund värdefullt. Det innebär, utöver vår inriktning mot bland annat KOL och Astma, att helt nya applikationsområden för Bolagets teknologi nu prövas.

Göteborg, 2017-05-05                    

Erik Ekbo

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2017.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar