PExA AB Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Styrelsen och verkställande direktören för PExA AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31) 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 639 046 SEK (832 288). 
 •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 328 812  SEK (-1 256 133).
 •  Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,14) före utspädning och -0,14 SEK (-0,13) efter utspädning.
 •  Soliditeten uppgick till 90,1 % (95,7). 

Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 225 800 aktier per 2018-03-31.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parantes: Jämförande period föregående år.
Med ”Bolaget” eller ”PExA” avses PExA AB med organisationsnummer 556956-9246. 

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2018

 • PExA erhåller ett så kallat ”Notice of Allowance” från det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office, om att patentansökan avseende Bolagets teknologi för insamling av partiklar i utandningsluft kommer att godkännas i USA. Godkännandet ger ett starkt skydd för bolagets grundteknologi, som möjliggör icke-invasiv insamling av biologiskt material från de små luftvägarna i syfte att studera lungsjukdomar. 
 • PExA erhåller en order av ett komplett PExA 2.0-system från ett av Europas ledande forskningsinstitut i Tyskland.

Övriga händelser under det första kvartalet 2018

 • Bolaget meddelar att en poster som beskriver resultat från en proteomics baserad analys av PEx-prover har accepterats för presentation vid Fraunhofer-seminariet ”Models of Lung Disease” i Hannover 18-19 januari 2018.
 • PExA meddelar att en poster har accepterats för presentation vid ISICEM i Bryssel 20-23 mars 2018. Postern beskriver resultat från en djurstudie med analys av olika andningsinställningar för mekanisk andning med hjälp av PExA-tekniken.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget rapporterar att ett av Finlands största barn- och ungdomssjukhus i Helsingfors, som under sex månader hyrt ett komplett PExA 2.0-system, beslutat om att köpa loss instrumentet. 
 • Bolaget publicerar kallelse till årsstämma. Fullständig kallelse med föreslagna beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.pexa.se) och AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).  
 • PExA meddelar om medverkan under Vitalis som är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Konferensen pågår 24-26 april vid Svenska Mässan i Göteborg. Bolaget deltar tillsammans med en av sina tekniska underleverantörer, Etteplan Sweden AB.
 • PExA tillgängliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017 samt övriga handlingar inför årsstämman. Årsredovisningen och övriga handlingar hålls tillgängliga på Bolagets hemsida (www.pexa.se) samt på Bolagets kontor (Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg).

 • PExA meddelar i början av maj att Bolaget ingått avtal med Institutet för folkhälsa vid Århus Universitet. Ordern avser ett komplett PExA 2.0-system som ska användas för forskning inom arbets- och miljörelaterade lungsjukdomar.

Övriga händelser efter periodens utgång

 • PExAs upphovsman, Professor Anna-Carin Olin och Jörgen Östling, expert/forskare inom proteomik, presenterade Bolagets metod vid ett seminarium på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Seminariet arrangerades av MedTech West.  
 • PExA meddelar att Bolaget presenterar en poster vid det vetenskapliga LURN-mötet i Ystad 12-13 april 2018. Postern beskriver resultat från en proteomics-baserad analys av PEx-prover.  

VD Erik Ekbo kommenterar

Det har varit ett händelserikt första kvartal och jag vill ta tillfället i akt att sammanfatta några av kvartalets viktigaste händelser och blicka framåt för bolagets räkning.

PExAs metod i biomarkörsstudie presenterad vid seminarie i Hannover   
Vi inledde året med en presentation av postern ”Exploring particles from exhaled air as a new source for protein biomarkers from the airways” vid Fraunhofer-seminariet ”Models of Lung Disease” i Hannover. Postern beskriver resultat från en proteomikbaserad analys av PEx-prover. Studien, som har genomförts av forskare från AstraZeneca och Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet, har påvisat att PEx-prover innehåller biomarkörer som är relevanta för luftvägssjukdomar. Tillfället att få presentera vid seminariet i Hannover gav oss god exponering om vår metod och möjlighet till att inleda dialog bland ledande forskare och framtida kunder. Seminariet samlade cirka 100 deltagare och arrangerades av en av Europas ledande organisationer inom tillämpad forskning, Fraunhofer ITEM.

Patentgodkännande i USA 
Året fortsatte med den glädjande nyheten att vi erhållit ”Notice of Allowance” från det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office. Den patentansökan som kommer att godkännas i USA avser vår teknologi för insamling av partiklar i utandningsluft. Ett godkännande från den amerikanska patentmyndigheten ger ett starkt skydd för PExAs grundteknologi och innebär att vår patentsituation väsentligen stärks till att nu även omfatta vår på sikt största och viktigaste marknad inom lungforskning.

Intensivvården – ett nytt potentiellt forskningsfält?       
I början av mars kunde vi meddela att en poster som beskriver resultat från en genomförd djurstudie accepterats för presentation vid ISICEM i Bryssel. Postern beskriver resultat från en analys av olika andningsinställningar för mekanisk andning med hjälp av PExA-tekniken där forskare påvisat att vår teknik ger information om olika partikelflöden beroende på vilka andningsinställningar och volymer som användes. Detta antas kunna vägleda behandlingen för patienter inom intensivvården i framtiden. Postern presenterades av narkosläkaren och doktoranden Ellen Broberg.

Första ordern från Tyskland - Fraunhofer hyr instrument            
I mars kunde vi meddela den goda nyheten om att vi erhöll en order av ett komplett PExA 2.0-system från ett av Europas ledande forskningsinstitut, Fraunhofer ITEM, i Tyskland. Avtalet innebär att kunden hyr PExA 2.0 under sex månader. I vår bransch är det viktigt att förankra ny teknologi bland opinionsbildare och vi är glada över att ett så framgångsrikt forskningsinstitut som Fraunhofer ska börja använda vår produkt.

Kund i Finland köper loss instrument              
Avslutningsvis vill jag även passa på att kommentera några viktiga händelser som skett efter periodens utgång. I april kunde vi meddela att vår kund i Finland fattat beslut om att köpa loss det instrument som kunden under sex månader har hyrt. Detta är ytterligare ett bevis för att vår metod och vårt instrument fyller en viktig funktion i lungforskningen på sjukhus samt även ett bevis på förtroendet för vårt PExA 2.0-system. I slutet av april medverkade vi tillsammans med vår tekniska underleverantör Etteplan Sweden AB vid Vitalis konferens kring eHälsa. Vitalis är Nordens ledande konferens kring eHälsa och om framtidens vård och omsorg. Det blev ett utmärkt tillfälle för oss att presentera PExA 2.0-systemet. Ytterligare medverkan och presentationer under april månad gjordes vid ett seminarium anordnat av MedTech West vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt vid det vetenskapliga LURN-mötet i Ystad. Alla presentationer vi genomför bidrar ytterligare till att sprida budskapet om denna nya metod och dess potential.

Första ordern från Danmark             
I början av maj publicerade vi även nyheten om att vi mottagit vår första order från Danmark. Ordern avser ett komplett PExA 2.0-system som ska användas för forskning inom arbets- och miljörelaterade lungsjukdomar vid Institutet för folkhälsa vid Århus Universitet. Vi är glada över att nu ha fått ytterligare en kund som kommer att bedriva forskning med våra instrument. Varje nytt forskningsinitiativ skapar möjligheter till värdefulla upptäckter som kan påvisa teknologins potential inom lungforskning och diagnostik, vilket förstås är av stor vikt för PExA.

Jag vill rikta ett stort tack till alla er som följer vår resa och det är med glädje vi nu ser hur vår metod börjar nå ut på den internationella marknaden. Efter de senaste försäljningarna finns PExA 2.0 i sju länder på tongivande forskningskliniker som också är viktiga referenskunder i vår fortsatta utveckling och marknadsbearbetning.

Göteborg, 2018-05-25          

Erik Ekbo

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar