PExA AB:s företrädesemission övertecknad

Den 24 november 2016 avslutades teckningstiden i PExA AB:s (”PExA”) företrädesemission, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Företrädesemissionen tecknades till cirka 20,9 MSEK inklusive teckningsåtagare, motsvarande en teckningsgrad om cirka 134 procent. Med anledning av detta tilldelas garantitecknare inga aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 2 460 212 B-aktier och PExA tillförs därmed cirka 13,9 MSEK efter emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 1,7 MSEK. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 1 december 2016. 

VD Erik Ekbo kommenterar

– Jag vill inleda med att rikta ett stort tack till alla som tecknat i företrädesemissionen. Det är mycket glädjande att intresset för PExA är så stort. Genom kapitaltillförseln avser vi att utöka och bredda användandet av vår metod genom att intensifiera arbetet med att förankra metoden hos ledande forskare som i sin tur genererar forskning och kliniska publikationer och därigenom bidrar till både utveckling och marknadsföring av PExAs metod, kommenterar PExAs VD, Erik Ekbo.  

Tilldelning i företrädesemissionen

Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 20,9 MSEK (inklusive teckningsåtagande och exklusive garantiåtagande). 2 268 144 B-aktier (cirka 92 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 1 december 2016. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i PExA att uppgå till 9 225 800 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 153 225 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske i slutet av december 2016.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare till PExA i samband med företrädesemissionen.

För frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD

Telefon: 0723-92 30 30

E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016. 

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar