PExA får Horizon 2020 finansiering

Den Europeiska kommissionen har valt PExAs projekt "Biomarkörer för luftvägssjukdomar detekterbara i utandad luft genom ett nytt teknologiskt instrument för forskning och sjukvård” för finansiering genom forskning- och innovationsprogrammet Horizon 2020.

Europeiska kommissionen har valt ut PExAs projekt för finansiering av en fas 1 förstudie genom ”SME (Small Medium Enterprises) Instrument” utlysningen inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Varje projekt får 50.000 Euro för att utföra en genomförbarhetsstudie och att förbereda ett fas 2-program vilket, om det beviljas, kan komma att resultera i att ytterligare betydande finansiering erhålls. Ett Fas 2 program kan EU finansiera med upp till 2,5 MEUR.

Målsättningen med förstudien är bland annat att definiera och optimera den tekniska strategin, med fokus på nya egna engångsprodukter och nya servicefunktioner, vilket kommer att underlätta användningen av instrumentet. Projektets målsättning är även att definiera en femårsplan avseende andra fasens kommersialisering till sjukhus och vårdinstitutioner.  

Förstudien beräknas vara slutförd under första halvåret 2017.

VD kommenterar
– Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda i hård konkurrens med många andra kvalificerade bolag och att EU-kommissionen har beslutat att stödja detta projekt ekonomiskt. Fokus ligger nu på att nå målen för fas 1 och förbereda inför Fas 2-programmet, kommenterar Erik Ekbo, VD i PExA AB.  

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:
Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se 

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar