PExA och AstraZeneca förlänger samarbetsavtal

PExA AB och AstraZeneca har åter förlängt det pågående samarbetet.  Det gemensamma projektet syftar till att undersöka hur PExA:s teknologi för insamling av partiklar kan utnyttjas i AstraZenecas forsknings- och utvecklingsarbete inom sjukdomar i andningsvägarna. Tidigare avtal har löpt ett år i taget. Nu fördjupas samarbetet och parterna har undertecknat ett tvåårigt avtal. Samarbetsavtalet med AstraZeneca har stor strategisk betydelse för PExA men kommer inte nämnvärt att påverka bolagets rörelseresultat.

Samarbetet, som har pågått sedan 2013, har som målsättning att klarlägga möjligheterna för AstraZeneca att utnyttja PExA:s insamlingsteknik i den egna forsknings- och utvecklingsverksamheten. PExA har en unik patent­skyddad metod för att fånga in små vätskedroppar, partiklar, som innehåller potentiella biomarkörer för olika sjukdoms­tillstånd som drabbar luftvägarna. Något liknande har aldrig tidigare förekommit på marknaden.

Genom samarbetet köper AstraZeneca en temporär utvärderingslicens och insamlingsprover av PExA. Själva provtagningsarbetet utförs i ett samarbete mellan PExA och Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin, AMM, under ledning av Professor Anna-Carin Olin vid Göteborgs universitet och vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom Västra Götalandsregionen.

För PExA, som står i begrepp att lansera sin metod/instrument PExA 2.0, som förser lungforskare med ett kraftfullt verktyg för studier av en rad olika lungsjukdomar, är det synnerligen betydelsefullt att AstraZeneca har valt att ytterligare en gång förlänga samarbetet och denna gång genom ett tvåårigt avtal. Om samarbetsprojektet faller väl ut, kommer PExA:s metod att ha validerats inom vissa strategiskt viktiga områden. Förväntningen är att läkemedelsföretag inom området kan effektivisera sina processer för utveckling av exempelvis läkemedel mot KOL och astma.

Lungsjukdomar börjar ofta i de små luftvägarna där det tidigare varit svårt att följa sjukdomsförlopp och behandlingseffekter med en enkel metod. PExA avser att introducera sin teknik som en metod och ett instrument att användas i akademisk, industriell och klinisk forskning om lungsjukdomar. Med hjälp av PExA:s enkla metod kan forskargrupper samla in partiklar från de perifera luftvägarna på ett rationellt, reproducerbart och icke-invasivt sätt.

-          Att AstraZeneca valt att fortsätta samarbetet ger oss värdefull draghjälp inför den kommande lanseringen, kommenterar PExA:s VD, Erik Ekbo. Det gemensamma forskningsprojektet innebär en grundlig validering av metoden och dess möjligheter. Vi kommer initialt introducera metoden framförallt till lungforskningsgrupper inom akademin i olika länder men samtidigt vill vi gärna fortsätta att jobba med AstraZeneca inom deras läkemedelsutveckling, avslutar Bolagets VD.

PExA:s unika insamlingsteknik har utvecklats sedan 2000-talet av forskare vid Göteborgs universitet och metoden är väldokumenterad i över 15 vetenskapliga artiklar och 3 doktorsavhandlingar.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD

Telefon: 0723-92 30 30

E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar