PExA rapporterar positiva upptäckter i isländsk studie

PExA AB (”PExA”) rapporterar positiva upptäckter från studie över astma och reflux (halsbränna, sura uppstötningar), i vilken PExAs metod (Particles in Exhaled Air) använts inom ramen för European Community Respiratory Health Survey. Resultaten har publicerats i artikeln “Respiratory symptoms, sleep-disordered breathing and biomarkers in nocturnal gastroesophageal reflux” i tidskriften Respiratory Research. Studien har resulterat i viktiga iakttagelser och är ytterligare ett konkret exempel på den nytta forskarmarknaden kan ha av att använda PExAs teknik och instrument för att via utandningsluft samla in mikropartiklar från de perifera luftvägarna.

Det är sedan länge känt att personer med astma och reflux har en mer svårbehandlad sjukdom, men de bakomliggande orsakerna är inte klarlagda. En studie, som genomförts på Island inom ramen för European Community Respiratory Health Survey, har nyligen publicerats. I studien har forskarna undersökt 48 personer med nattlig reflux, varav cirka hälften hade astma, och jämfört dessa med 42 friska kontroller.

Med PExAs metod studerades mängderna av det vanligaste lungspecifika proteinet, så kallat Surfaktant Protein A. Mätningarna resulterade i minskad mängd Surfaktant Protein A hos individerna med nattlig reflux, vilket i sin tur visade att nattlig reflux påverkar de små luftvägarna. Proverna från insamlingen med PExA-metoden speglar innehållet i det vätskeskikt som täcker de allra minsta luftvägarna. Resultaten tyder på att surt maginnehåll aspireras (vilket innebär att mycket små mängder magsaft rinner över från matstrupen ner i lungorna) nattetid.

Magsaften når ända ut och påverkar de allra minsta luftvägarna. Resultaten visade även en påverkan på de mer centrala/övre luftvägarna, bland annat genom förhöjda nivåer av pepsin, som finns i magsaft (dock mätt med annan metod).

Gruppen med nattlig reflux hade också mer försämringstillstånd av sin astma än de med astma utan reflux. Sammantaget leder studien till ökad kunskap om varför patienter med astma och nattlig reflux har mer svårbehandlad sjukdom.

Artikeln nås via följande länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5029098/

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD

Telefon: 0723-92 30 30

E-post: erik@pexa.se 

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2016.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar