PExAs kund i Finland köper instrument

PExA AB (”PExA”) rapporterar att ett av Finlands största barn- och ungdomssjukhus i Helsingfors, som under sex månader hyrt ett komplett system, PExA 2.0, fattat beslut om att köpa loss instrumentet. 

PExA har tidigare informerat om att ett av Finlands största barn- och ungdomssjukhus, i Helsingfors, hyrt ett komplett system, PExA 2.0 under sex månader för en ersättning av 120 000 SEK. Nu kan PExA rapportera att kunden har fattat beslut om att köpa loss instrumentet. Enligt avtalet mellan PExA och sjukhuset i Helsingfors, får kunden tillgodoräkna sig hela hyressumman vid förvärvet. Ordervärdet för den nya uppgörelsen blir därmed 235 000 SEK. Barn- och ungdomssjukhuset använder PExAs icke-invasiva teknologi vid studier av lungsjukdomar som drabbat barn och unga.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2018.

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Om oss

PExAs affärsidé är att förse lungforskare med en ny, unik och icke-invasiv metod för enkel och tillförlitlig insamling av potentiella biomarkörer från de små luftvägarna genom att tillhandahålla 1) insamlings- och mätinstrument med service- och supportavtal, 2) förbrukningsartiklar och 3) analystjänster

Prenumerera

Dokument & länkar