Flera framsteg för ny behandling av cancer

Sollentuna den 22 oktober 2007: Nya preliminära studieresultat av cancer i magsäcken visar en totalöverlevnad på 12 månader efter behandling med Sutent (sunitinib malat), vilket är väl jämförbart med dagens behandling med cytostatika. Säkerheten för Sutent har också visats i nya fas I -studier vid behandling av prostatacancer och bröstcancer.

De första resultaten från en fas II-studie pekar på antitumöraktivitet och god tolerans vid behandling med Sutent (sunitinib malat) hos patienter med ventrikelcancer (cancer i magsäcken). Samtidigt har säkerheten av Sutent i kombination med kemoterapi vid behandling av prostatacancer och bröstcancer påvisats i två fas I-studier. Resultaten från de tre studierna presenterades nyligen vid den 14: e europeiska cancerkonferensen, ECCO 14, i Barcelona.

Ventrikelcancer är den fjärde vanligaste cancerformen i världen. Utvecklingen av cancerformen har en koppling till kronisk infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori. I Sverige sjunker förekomsten av ventrikelcancer stadigt, men sjukdomen är fortfarande en betydande anledning till för tidig död. Av de knappt 1 000 svenskar som drabbas varje år är femårsöverlevnaden så låg som 20 procent.

– Ventrikelcancer är fortfarande en viktig orsak till cancerdöd och diagnosen ofta sker sent i sjukdomsförloppet. Just vid avancerad cancer, som ventrikelcancer ofta är, är behovet av ny effektiv behandling som störst. De preliminära resultat vi har idag är mycket lovande och stödjer vidare studier av Sutent vid ventrikelcancer, säger Lars Nyman, medicinsk rådgivare på Pfizer.


Fas II-studie vid ventrikelcancer
I studien deltog 72 patienter som tidigare behandlats med kemoterapi mot ventrikelcancer. Patienterna fick Sutent 50 mg/dag under perioder om sex veckor där behandlingen pågick under fyra veckor, vilket efterföljdes av två veckor utan behandling.

Studien visar att Sutent i medeltal gav en totalöverlevnad på 12 månader (47,7 veckor) och en progressionsfri överlevnad på ca 2,8 månader (11,1 veckor). Detta kan jämföras med de cytostatikabehandlingar som används i dag som första behandling och som ger en överlevnad på 7,5 -12 månader. Två av de deltagande patienterna visade en partiell respons och 17 av patienterna uppnådde en stabil sjukdom (12 patienter med stabil sjukdom i mer än tre månader och tre patienter i mer än sex månader).


Fas I-studier vid prostatacancer och bröstcancer
Vid ECCO presenterades även resultat från två fas I-studier vid första linjens behandling av både hormonrefraktär prostatacancer (HRPC) och avancerad bröstcancer. HRPC är en framskriden form av prostatacancer där tumörcellerna inte längre svarar på hormonbehandling. Resultaten visar tolerans och säkerhet av Sutent i kombination med dagens standardbehandling med kemoterapi vid båda cancerformer.


Sutent
Sutent (sunitinib malat) ingår i gruppen målriktade läkemedel som kallas tyrosinkinashämmare och verkar genom att angripa flera olika signalvägar som behövs för cancercellernas tillväxt, överlevnad och spridning, utan att samtidigt skada de friska cellerna. Det är en mer skonsam behandling än exempelvis cellgifter. Ytterligare en fördel med Sutent är att patienten kan medicinera själv i hemmet, med en tablett dagligen, och på så vis slipper sjukhusvistelse. Sutent blev godkänt i januari 2007 för första linjens behandling av njurcellscancer och är sedan tidigare godkänt för GIST, en ovanlig mag/tarmcancer.


Sutents kliniska forskningsprogram
Fas III-studier kommer att utvärdera behandlingsmöjligheter för Sutent vid flera olika tumörer, däribland bröstcancer, icke småcellig lungcancer och kolorektalcancer. Ett program kallat SUN (Studies to understand sunitinib malate) är en klinisk resurs för sjukvårdspersonal som är intresserade av att lära sig mer om studier av Sutent, www.suntrials.com.

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Prenumerera

Dokument & länkar