Cancerläkemedlet Camptosar godkänt i USA

Pharmacia & Upjohn får godkännande av cancerläkemedlet Camptosar i USA Pharmacia & Upjohn meddelar att US Food and Drug Administration (FDA) gett fullt godkännande av företagets läkemedel Camptosar Injection (injektionslösning med irinotecanhydroklorid) för behandling av kolorektal cancer. Hänvisning sker till läkemedlets förmåga att öka överlevnaden för behandlade patienter. Camptosar är avsett för patienter med metastaserande kolorektal cancer, där sjukdomen har återkommit eller spridits efter den kemoterapi som idag är standardbehandling. "Vi är mycket nöjda med FDA:s beslut att godkänna Camptosar. Det är ett viktigt steg framåt inom behandlingen av metastaserande kolorektal cancer. Vi är ett av världens ledande företag inom onkologiforskning satsar mycket hårt på att få ut effektiva medel för behandling av cancer på marknaden", säger Carrie Cox, Senior Vice President inom Global Business Management i Pharmacia & Upjohn. Camptosar fick ett snabbgodkännande i juni 1996 för behandling av metastaserande cancer i tjocktarm eller ändtarm, där sjukdomen har återkommit eller fortskridit efter standardbehandling med anticancermedlet fluorouracil (5-FU). Eftersom det inte fanns några data från klinisk prövning i fas III, gavs försäljningstillståndet enligt den särskilda lagstiftning som är avsedd att kunna påskynda godkännande av nya läkemedel för behandling av allvarliga eller livshotande sjukdomar. Användningen av Camptosar har vuxit starkt i USA sedan medlet introducerades 1996 och försäljningsvärdet har nått över 300 miljoner dollar inom Nordamerika, Latinamerika och Nya Zeeland. Därmed är Camptosar ett av de medel för cancerbehandling som säljer bäst i världen. Under första halvåret omsatte Camptosar i USA över 80 miljoner dollar. Kolorektal cancer är den andra allvarligaste cancerformen i USA. Den innebär att cancer uppträder i tarmväggen i tjocktarm eller ändtarm. 80 ­ 90 miljoner personer löper risk att drabbas av kolorektal cancer av åldersskäl eller andra faktorer. Bara i år beräknas 131 000 amerikaner få diagnosen kolorektal cancer och 56 500 förväntas avlida i sjukdomen. Camptosar är det första läkemedel mot kolorektal cancer som fått fullt godkännande på över 40 år. FDA:s beslut att ge godkännande baseras på resultaten från två tillräckligt omfattande och väl kontrollerade internationella kliniska prövningar i fas III, där det kunde visas att Camptosar gav en signifikant högre överlevnad hos patienter med metastaserande kolorektal cancer, som fått cancern tillbaka eller där cancern fortsatt sin tillväxt, trots att de behandlats med förstahandsvalet för kemoterapi, 5-FU. Pharmacia & Upjohn marknadsför Camptosar i USA, Canada, Latinamerika, Nya Zeeland och Australien. Rhone-Poulenc Rorer marknadsför medlet i Europa, Mellanöstern, Afrika och Sydostasien. I Japan marknadsförs medlet av Yakult Honsha Co Ltd. Camptosar är en nyckelprodukt inom vårt onkologiområde. Medlet har hög prioritet inom forskning och produktutveckling inom Pharmacia & Upjohn. Vårt långsiktiga mål är att utvidga användningsområdet för Camptosar till andra indikationer", säger Cox. "Vi undersöker nu effekten av Camptosar på ett brett spektrum av tumörtyper, exempelvis vid cancer i lungan, matstrupen, hjärnan och bukspottkörteln. Dessutom pågår studier för att avgöra om Camptosar kan användas som första behandlingsmedel vid kolorektal cancer, antingen som ensamt medel eller tillsammans med andra terapier. Camptosar är ett registrerat läkemedel från Pharmacia & Upjohn. Bolaget har en lång tradition när det gäller att tillhandahålla effektiva medel för behandling av cancer. Företaget introducerade på 1960-talet antracyclinerna, som är en hörnsten vid behandling av stationära tumörer. I företagets aktuella produktportfölj för onkologin ingår Pharmorubicin, nummer två i fråga om försäljning i Europa bland cellgifter, nummer nio räknat på hela världen, Idamycin och Zinecard. Föreningar som håller på att utvecklas är bland annat exemestan vid bröstcancer, TPO vid trompocytopeni och produkter mot en rad olika tumörtyper, exempelvis tumörer i bröst, lunga, hjärna, matstrupe och bukspottkörtel. För ytterligare information: Rolf Gulliksen, Informationsdirektör, Public Affairs Europe, Pharmacia & Upjohn, tel 08 - 695 70 70 eller 070 - 608 5631 Sören Densjö, Informationschef, Pharmacia & Upjohn Sverige, tel 08 - 695 4597 eller 070 - 585 0525