P&U: Kvartalsrapport 3:e kvartalet

Delårsrapport juli @ september 1998 Pharmacia & Upjohn rapporterar försäljning och resultat för tredje kvartalet 1998 * Koncernens 'turnaround' går planenligt. Vinst per aktie ökar med 17 procent * Koncernens globala läkemedelsförsäljning ökar med 12 procent - Lanseringsframgången för Detrol fortsätter i USA - Xalatan (+ 103%) fortsätter sin snabba tillväxt på stora marknader * Fortsatt stark tillväxt för nyckelprodukter: * Camptosar (+ 45%), Depo-Provera Contraceptive Injection (+ 23%), Mirapex (+ 17%), Nicorette (+ 13%) Efter periodens slut: * Camptosar får fullt godkännande som andrahandsbehandling vid metastaserande tjocktarmscancer Ekonomisk Juli-september Januari-september sammanfattni 1998 1997 Förändring, % 1998 1997 Förändri ng ng, % MUSD MUSD exkl MUSD MUSD exkl valuta- effekter valu ta- effe kter Försäljning 1.666 1.521 10 12 4.901 4.657 5 9 (exklusive Biotech) Netto 219 184 19 25 595 556 7 13 resultat (före engångs poster) Vinst per USD USD 17 USD USD 7 aktie 0,41 0,35 1,13 1,06 (före engångsposte r) Bridgewater, New Jersey, den 29 oktober 1998 Pharmacia & Upjohn, Inc., rapporterar att nettoförsäljningen för tredje kvartalet 1998 uppgick till 1,7 miljarder dollar, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period 1997 exklusive Biotech. Försäljningen exklusive valutaeffekter ökade med 12 procent under kvartalet. Försäljningstillväxten under det tredje kvartalet leddes av en ökning med 35 procent för läkemedelsförsäljningen i USA, som i viss utsträckning påverkades av distributörernas inköpsmönster. Läkemedelsförsäljningen i Europa ökade med 8 procent. Inom Asien/Stillahavsområdet minskade läkemedelsförsäljningen med 15 procent. Försäljningen i Japan påverkades av den ekonomiska situationen i förening med valutaeffekter. Den negativa marknadssituationen på läkemedelsområdet påverkade också resultatet i Japan. Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 301 milj dollar, en ökning med 16 procent efter justering för engångsposter. Rörelsekostnaderna (FoU, försäljning, administration m m) ökade med 53 milj dollar eller 6 procent beroende på fortsatta lanseringar av nya produkter, framför allt av Detrol i USA. Nettoresultatet före engångsposter steg under det tredje kvartalet med 19 procent till 219 milj. dollar (0,41 dollar per aktie) jämfört med 184 milj. dollar (0,35 dollar per aktie) under motsvarande period 1997. Se sidan 6 i denna rapport. I sin kommentar till tredje kvartalets resultat säger koncernens verkställande direktör Fred Hassan: "Vi är nöjda med det resultat som vi kan rapportera för det här kvartalet. Vår 'turnaround' utvecklas enligt planerna och drivs i första hand av den markanta återhämtningen i USA och den förbättrade försäljningen i Europa. Vi fortsätter också arbetet med att minska våra overhead-kostnader." Hassan tillägger: "Vi är på väg att uppfylla löftet om en stark utveckling under andra halvåret 1998 och vi håller fast vid att vi ska uppnå en tvåsiffrig resultattillväxt för helåret 1998." Försäljningsutvecklingen för viktiga produkter Försäljningen av Xalatan, som är koncernens medel för behandling av glaukom, fortsatte att växa. Försäljningen nådde 90 milj. dollar för tredje kvartalet, en ökning med 103 procent jämfört med tredje kvartalet 1997. I USA har Xalatan nu tagit en marknadsledande andel med 23 procent av de totala förskrivningarna vid glaukom och är det oftast förskrivna receptbelagda originalläkemedlet inom ögonområdet. I Europa noterade Xalatan goda resultat på de stora marknaderna, främst Frankrike. Detrol, en innovativ behandling av överaktiv blåsa med symptom som frekventa och besvärande trängningar samt ofrivilligt urinläckage, lanserades i USA under andra kvartalet och har redan tagit mer än 50 procent av nya förskrivningar. Antalet förnyade förskrivningar ökar kontinuerligt, vilket indikerar en god acceptans för Detrol. Marknaden för behandling av överaktiv blåsa fortsätter att växa under påverkan av en omfattande annonsering som vänder sig direkt till konsumenterna. Utanför USA har Detrusitol nått starka resultat i Storbritannien och Sverige. Den totala försäljningen av Detrol/Detrusitol uppgick under tredje kvartalet till 32 milj dollar. Genotropin, ett tillväxthormon som är koncernens ledande produkt, noterade under tredje kvartalet en försäljning på 103 milj dollar, vilket innebär en ökning med 8 procent jämfört med tredje kvartalet 1997 (12 procent exklusive valutaeffekter). Försäljningen ökade i USA och Europa medan försäljningsvolymen i Japan noterade en minskning till följd av återtagandet av marknadsföringsrättigheterna för produkten vid slutet av andra kvartalet. Aktiva insatser görs för att möta övergångsperiodens utmaningar. Försäljningen av Camptosar mot metastaserande tjocktarmscancer uppgick under tredje kvartalet till 50 milj dollar, en ökning med 45 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under kvartalet fortsatte försäljningen av Camptosar att reagera positivt på de förbättrade överlevnadsdata som publicerades tidigare i år. Den 22 oktober, det vill säga endast två år efter det att Camptosar introducerades efter ett s k accelererat godkännande, tillerkände FDA produkten ett fullt godkännande för andrahandsbehandling vid metastaserande tjocktarmscancer. Nicorette, som är ett sortiment av rökavvänjningsprodukter, nådde under tredje kvartalet en försäljning av 48 milj dollar, en ökning med 13 procent (15 procent exkl valutaeffekter) genom en stark försäljning av Nicorette tuggummi och en receptbelagd nikotin-inhalator som nyligen introducerades i USA under varumärket Nicotrol. Försäljningen av Mirapex/Mirapexin, som är en dopaminagonist för behandling av Parkinsons sjukdom, uppgick under tredje kvartalet till 14 milj dollar, en ökning med 16 procent. Sedan lanseringen i USA sommaren 1997 har Mirapex blivit den ledande dopaminagonisten såväl i nya förskrivningar som totalt. Försäljningen av Fragmin, som är koncernens lågmolekylära heparin mot uppkomst av blodpropp, uppnådde 39 milj dollar under tredje kvartalet, en ökning med 1 procent jämfört med tredje kvartalet 1997. I lokala valutor ökade försäljningen med 4 procent. Resultatet påverkades negativt av en svagare försäljning i Japan. En rad andra produkter noterade en stark procentuell tillväxt, däribland Depo- Provera Contraceptive Injection (23 procent eller 26 procent exkl valutaeffekter) och Xanax (25 procent eller 28 procent exkl valutaeffekter). Försäljningen av Rogaine/Regaine mot håravfall uppgick under kvartalet till 32 milj dollar, en ökning med 47 procent som främst berodde på lageruppbyggnad i detaljhandelsledet förknippad med en försäljningskampanj under september. Koncernens övriga verksamheter (associated businesses), som består av Animal Health, Pharmaceutical Commercial Services, Diagnostics och Plasma, hade en sammanlagd försäljning på 237 milj dollar, vilket innebär en ökning med 4 procent eller 5 procent exkl valutaeffekter. Animal Health, som är den största av dessa verksamheter, nådde under kvartalet en försäljning på 102 milj dollar, vilket innebär en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Andra händelser Under tredje kvartalet förstärkte koncernen ytterligare sin produktportfölj inom diabetesområdet genom förvärvet av försäljningsrättigheterna till Glyset Tablets i USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Glyset är ett medel vid Typ II (icke insulinberoende) diabetes och har fått godkännande för marknadsföring i de fyra nämnda länderna. Produkten kommer att lanseras i början av 1999. Koncernen har också meddelat att registreringsansökan till FDA om godkännande av almotriptan mot migrän inte kommer att inlämnas förrän i slutet av 1999 i avvaktan på att ytterligare kliniska studier slutförs. Koncernen förvärvade tidigare i år rättigheterna till almotriptan från Almirall Prodesfarma. Vissa uppgifter som lämnas i denna delårsrapport, t ex uppgifter om koncernens förväntade rörelsemarginaler, nya produkters prestanda och andra icke- historiska fakta, är "framtidsinriktade uppgifter" ('forward-looking statements' så som denna term definieras i Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Eftersom dessa uppgifter är grundade på faktorer som innebär risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten skilja sig avsevärt från dem som uttrycks eller underförstås i sådana framtidsinriktade uppgifter. Till sådana faktorer hör, bland många andra, ledningens förmåga att göra ytterligare framsteg under koncernens integrationsplan efter fusionen, koncernens förmåga att framgångsrikt marknadsföra nya och existerande produkter på nya och existerande inhemska och utländska marknader, framgångar i koncernens forsknings- och utvecklingsaktiviteter och den snabbhet med vilken myndigheternas tillståndsgivning och produktleveranserna kan ske, fluktuationer i valutakurserna, effekterna av koncernens redovisningspolicy och allmänna förändringar i allmänt accepterad redovisningspraxis, koncernens utsatthet för produktansvarsprocesser och oförutsedda händelser relaterade till verklig eller påstådd miljöförorening, den inhemska och utländska sociala, legala och politiska utvecklingen, framför allt då de är relaterade till sjukvårdsreform och produktansvar, de allmänna ekonomiska förhållandena och företagandets villkor, koncernens förmåga att attrahera och behålla nuvarande ledning och andra medarbetare i koncernen, samt andra risker och faktorer som återges i detalj i koncernens Securities and Exchange Commission filings, inklusive dess Proxy Statement och Annual Report on Form 10-K för det år som löpte ut den 31 december 1997. Föreliggande delårsrapport för Pharmacia & Upjohn, Inc. är en översättning från det amerikanska originalet. Media, Sverige Sören Densjö Rolf Gulliksen 08-695 45 97 08-695 70 70 070-585 05 25 0706-085 631 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar