Pharmacia & Upjohn och Monsanto lämnar in detalj. årsredovisningshandl. för 99

PHARMACIA & UPJOHN OCH MONSANTO LÄMNAR IN DETALJERADE ÅRSREDOVISNINGSHANDLINGAR FÖR 1999 PEAPACK, New Jersey och ST. LOUIS, Missouri, USA -Pharmacia & Upjohn och Monsanto Company meddelar idag att de båda företagen har inlämnat detaljerade årsredovisningshandlingar, s k Form 10-K, till finansinspektionen Securities and Exchange Commission (SEC) i USA. Detta inkluderar respektive företags finansiella information t o m den 31 december 1999. Pharmacia & Upjohn och Monsanato har träffat avtal om att skapa en ledande aktör inom den globala läkemedelsindustrin. Företagen meddelade nyligen att de beräknar att samgåendet skall kunna ske senast den 1 april 2000, om myndigheterna och aktieägarna tillstyrker samgåendet. För det sammanslagna företaget, som kommer att heta Pharmacia Corporation, planeras en bolagsstämma senare under året, och aktieägarna kommer att få finansiell information för 1999 senast i samband med kallelsen till denna. Pharmacia & Upjohn och Monsanto ger därför inte ut några årsredovisningar nu. Pharmacia Corporation får en av de starkaste försäljningsorganisationerna inom läkemedelsindustrin, en omfattande produktportfölj, ett starkt tillflöde av nya läkemedel och en årlig FoU-budget för läkemedel på drygt 17 miljarder SEK. Pharmacia Corporation kommer också att ha en världsledande lantbruksverksamhet. Pharmacia & Upjohn och Monsanto har inlämnat ett slutgiltigt gemensamt proxy statement/prospekt och andra erforderliga handlingar som rör fusionen hos United States Securities and Exchange Commission (SEC). VI UPPMANAR INVESTERARE ATT LÄSA DET SLUTGILTIGA GEMENSAMMA PROXY STATEMENT/PROSPEKTET OCH ANDRA TILLHÖRANDE HANDLINGAR SOM INLÄMNATS TILL SEC, EFTERSOM DE INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION. Investerarna kan erhålla dessa dokument kostnadsfritt från SEC:s webbsida: www.sec.gov. Dessutom kan Form 10-K och andra handlingar som inlämnats till SEC av Monsanto att kunna erhållas gratis från Secretary of Monsanto, 800 North Lindberg Blvd, St Louis, Missouri 63167, USA, tel. 001-314-694-1000. Form 10-K och andra handlingar som inlämnats till SEC av Pharmacia & Upjohn kan erhållas gratis från Corporate Secretary, Pharmacia & Upjohn, 100 Route 206 North, Peapack, NJ 07977, USA, tel 001-888-768-5501. DET SLUTGILTIGA GEMENSAMMA PROXY STATEMENT/PROSPEKTET BÖR GRANSKAS NOGGRANT INNAN NÅGOT BESLUT FATTAS ANGÅENDE SAMGÅENDET. Monsanto, dess styrelse, verkställande chefer, vissa andra chefer och anställda kan be Monsantos aktieägare om fullmakt att rösta för fusionen. Information om vilka dessa befattningshavare är, återfinns i Current Report, dokument 8-K, som Monsanto registrerat hos SEC den 25 januari 2000. Pharmacia & Upjohn, dess styrelse, verkställande chefer, vissa andra chefer och anställda kan be Pharmacia & Upjohns aktieägare om fullmakt att rösta för fusionen. Information om vilka dessa befattningshavare är, finns i dokumentet som Pharmacia & Upjohn registrerat hos SEC enligt Rule 425 den 27 januari 2000. Kontaktperson för media: Marianne Bäärnhielm, Informationschef , Pharmacia & Upjohn, Sverige 08 695 72 82 eller 0703 19 50 60 Kontaktperson för börsanalytiker: Craig Tooman +1(908) 901-8853 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/20/20000320BIT00900/bit0002.pdf

Dokument & länkar