Pharmacia & Upjohn rapporterar försäljning och resultat för andra kvartalet 1998

Läkemedelsförsäljningen i USA ökade 24 procent, vilket fortsätter att driva koncernens turnaround Läkemedelsförsäljningen i Europa ökade 9 procent exklusive valutaeffekter och avyttringar Den ekonomiska situationen i Asien fortsätter att påverka koncernens resultat negativt Framgångsrik lanseringsstart för Detrol i USA Fortsatt god utveckling för nyckelprodukter: Xalatan (+ 89%), Nicorette (+ 33%), Camptosar (+ 16%) och Fragmin (+ 14%) Fortsatt prioritering och fokusering av verksamheten: - Avtal har ingåtts om att sälja verksamhetsområdet Nutrition till Fresenius AG - Avtal om inlicensiering förstärker produktområdena diabetes och centrala nervsystemets sjukdomar Koncernen har nått en rättslig uppgörelse med amerikanska apotek, vilket innebär en kostnad på 41 miljoner dollar efter skatt Ekonomisk April - juni Januari - juni sammanfattning 1998 1997Förändring 1998 1997Förändring , % , % MUSD MUSD exkl MUSD MUSD exkl valu- valu- taeff taeff ekter ekter Försäljning 1.651 1.603 3 7 3.235 3.136 3 8 (justerat för Biotech) Nettoresultat 187 178 5 13 376 372 1 7 (före engångsposter) Vinst per USD USD 6 USD USD 1 aktie 0,36 0,34 0,72 0,71 (före engångsposter) Bridgewater, New Jersey, den 29 juli 1998 Pharmacia & Upjohn, Inc., rapporterar en nettoförsäljning för andra kvartalet 1998 som uppgick till 1,65 miljarder dollar, en ökning med 3 procent i jämförelse med motsvarande period 1997, exkl den partiella avyttringen av Pharmacia Biotech. Exkl valutaeffekter ökade försäljningen under kvartalet med 7 procent. Tillväxten förklarades av en 24-procentig ökning av företagets läkemedelsförsäljning i USA och en 9-procentig ökning i Europa, exkl valutaeffekter och avyttringar. Läkemedelsförsäljningen i Asien/Stillahavsområdet minskade med 18 procent eller 5 procent exkl valutaeffekter. Negativ försäljningsutveckling noterades i Japan på grund av valutaeffekterna och statligt beslutade prissänkningar som trädde i kraft i april. Bruttomarginalen förbättrades något från 69 procent under första kvartalet till 70 procent under andra kvartalet 1998, vilket främst beror på en förbättring i produktmixen. Rörelseresultatet för andra kvartalet var 259 milj dollar, en ökning med 2 procent efter justering för engångsposter och 9 procent exkl valutaeffekter. Rörelsekostnaderna (FoU, försäljning, administration m m), justerat för Biotech och engångsposter, ökade med 71 milj dollar eller 8 procent, delvis beroende på lanseringar av nya produkter och utbyggnad av försäljningsorganisationen i USA. Nettoresultatet före engångsposter ökade med 5 procent under kvartalet till 187 milj dollar (0,36 dollar per aktie), att jämföras med 178 milj dollar (0,34 dollar per aktie) under andra kvartalet 1997. En uppgörelse med apotek i USA resulterade i en engångskostnad efter skatt på 41 milj dollar (0,08 dollar per aktie). I en kommentar till andra kvartalets resultat säger koncernchefen Fred Hassan: "Vår turnaround fortsätter att utvecklas, driven av stark försäljning i USA och förbättrad försäljning i Europa under de två senaste kvartalen. Vi är speciellt nöjda med den initialt framgångsrika lanseringen av Detrol i USA, där produkten snabbt har blivit accepterad av specialister och där vi nu utökat marknadsföringsinsatserna till att även omfatta öppenvårdsläkare." "Medan vi fortsätter att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen och valutarörelserna i Japan och övriga Asien, står vi fast vid vårt mål med en stabil vinsttillväxt under 1998", säger Hassan. Försäljningsutvecklingen för viktiga produkter Försäljningen av Xalatan, en ny behandling av glaukom, fortsatte att öka och uppgick till 68 milj dollar under andra kvartalet. Detta innebar en 89- procentig ökning jämfört med andra kvartalet 1997 eller 92 procent exkl valutaeffekter. I USA har Xalatan nu tagit en marknadsledande 22-procentig andel av det totala antalet recept för glaukom och är där den mest förskrivna oftalmologiska produkten med eget varumärke. I Europa har Xalatan noterat en stark tillväxt på stora marknader, framför allt genom framgångsrika lanseringar i Spanien och Frankrike, där försäljningen steg sedan produkten erhållit statlig prissubvention. Försäljningen av tillväxthormonet Genotropin, koncernens försäljningsmässigt största produkt, uppgick till 95 milj dollar under andra kvartalet, en minskning med 2 procent framför allt beroende på negativ inverkan av den japanska valutan. Exkl valutaeffekter uppvisade försäljningen en ökning med 2 procent. Koncernen väntar sig en försäljningsökning för Genotropin i Japan under andra halvåret sedan koncernen i slutet av andra kvartalet övertagit de totala distributions- och marknadsföringsrättigheterna från Sumitomo. I USA fortsätter Genotropin att växa och har nu mer än en tredjedel av alla nya patienter som påbörjar behandling med tillväxthormon. Detrol, en innovativ behandling av överaktiv blåsa med symptom som frekventa trängningar och ofrivilligt urinläckage, lanserades i USA under april. Produkten har vunnit stark acceptans bland specialister och har tagit en marknadsledande andel av nya förskrivningar bland urologer efter bara åtta veckor på marknaden. Marknadsföring av Detrol till öppenvårdsläkare inleddes i slutet av andra kvartalet. Nyligen påbörjade koncernen en TV-kampanj som riktar sig direkt till kund för att informera om överaktiv blåsa. Utanför USA fortsätter Detrusitol, som är produktens namn i övriga världen, att uppvisa starka resultat i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Den globala försäljningen av Detrol/Detrusitol uppgick under andra kvartalet till 21 milj dollar. Försäljningen av Fragmin, koncernens lågmolekylära heparin mot uppkomst av blodpropp, uppgick under andra kvartalet till 48 milj dollar, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med andra kvartalet 1997. Exkl valutaeffekter ökade försäljningen med 21 procent. Fragmin uppvisade stark försäljning i Tyskland och Storbritannien och har fått godkännande i ett antal europeiska länder för en ny indikation - instabil kranskärlssjukdom. I USA har koncernen i början av maj ansökt om tillstånd för denna indikation. Försäljningen av Camptosar mot svårbehandlad tjocktarmscancer uppgick till 44 milj dollar under andra kvartalet, en ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen påverkades positivt av en presentation av överlevnadsdata vid en kongress som nyligen hölls av American Society of Clinical Oncology. En rad andra produkter noterade en stark procentuell tillväxt, bl a Depo- Provera (+ 29% eller 32% exkl valutaeffekter) och Provera (+ 14% eller 19% exkl valutaeffekter) samt Xanax (+ 8% eller 13% exkl valutaeffekter). Inom Egenvårdsprodukter ökade försäljningen av Nicorette under andra kvartalet med 33 procent (37 procent exkl valutaeffekter) till 47 milj dollar till följd av stark försäljning av Nicorette tuggummi och nya produktvarianter. Försäljningen av Rogaine/Regaine uppgick under andra kvartalet till 29 milj dollar, en minskning med 17 procent, vilket förklaras av en säljkampanj under motsvarande period föregående år. Koncernens övriga verksamheter (associated businesses), som består av Veterinärmedicin, Kemikalier och kontraktstillverkning, Diagnostics och Plasma, uppvisade en försäljning på 255 milj dollar, en ökning med 8 procent under andra kvartalet (11 procent exkl valutaeffekter). Den största verksamheten, Veterinärmedicin, ökade försäljningen med 5 procent (7 procent exkl valutaeffekter) till 99 milj dollar. Andra händelser Under andra kvartalet tillkännagav koncernen planer på att sälja sin nutritionsverksamhet till Fresenius AG, en global leverantör av produkter och tjänster inom dialys, sjukhusprodukter och produkter för hemsjukvård. Avyttringen av Nutrition är en del av Pharmacia & Upjohns strategi att öka sin fokusering på kärnområdet receptbelagda läkemedel. Denna strategi innefattar en förstärkning av produktportföljen genom kraftfulla inlicensieringsaktiviteter. Under kvartalet har koncernen tillkännagett två inlicensieringsavtal för att förstärka sin produktportfölj inom områdena diabetes och centrala nervsystemets sjukdomar. Inom diabetes har koncernen förvärvat rättigheterna för en substans (JTT-501) från Japan Tobacco. Inom CNS-området har koncernen inlicensierat en substans mot ångest (NS2710) från Neurosearch i Danmark och Meiji Seika Kaisha i Japan. De två sistnämnda substanserna befinner sig i klinisk fas II. Registreringsansökan har i USA inlämnats för Edronax, koncernens nya antidepressiva medel, och har under andra kvartalet accepterats för granskning. Edronax lanseras på vissa europeiska marknader till psykiatriker och kommer att introduceras för öppenvårdsläkare senare i år. Vissa uppgifter som lämnas i denna delårsrapport, t ex uppgifter om koncernens förväntade rörelsemarginaler, nya produkters prestanda och andra icke- historiska fakta, är "framtidsinriktade uppgifter" ('forward-looking statements' så som denna term definieras i Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Eftersom dessa uppgifter är grundade på faktorer som innebär risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten skilja sig avsevärt från dem som uttrycks eller underförstås i sådana framtidsinriktade uppgifter. Till sådana faktorer hör, bland många andra, ledningens förmåga att göra ytterligare framsteg under koncernens integrationsplan efter fusionen, koncernens förmåga att framgångsrikt marknadsföra nya och existerande produkter på nya och existerande inhemska och utländska marknader, framgångar i koncernens forsknings- och utvecklingsaktiviteter och den snabbhet med vilken myndigheternas tillståndsgivning och produktleveranserna kan ske, fluktuationer i valutakurserna, effekterna av koncernens redovisningspolicy och allmänna förändringar i allmänt accepterad redovisningspraxis, koncernens utsatthet för produktansvarsprocesser och oförutsedda händelser relaterade till verklig eller påstådd miljöförorening, den inhemska och utländska sociala, legala och politiska utvecklingen, framför allt då de är relaterade till sjukvårdsreform och produktansvar, de allmänna ekonomiska förhållandena och företagandets villkor, koncernens förmåga att attrahera och behålla nuvarande ledning och andra medarbetare i koncernen, samt andra risker och faktorer som återges i detalj i koncernens Securities and Exchange Commission filings, inklusive dess Proxy Statement och Annual Report för det år som löpte ut den 31 december 1997. Föreliggande delårsrapport för Pharmacia & Upjohn, Inc. är en översättning från det amerikanska originalet. Investor Relations, Sverige Media, Sverige Tommie Johansson Sören Densjö 08-695 88 80 08-695 45 97 Lars Ousbäck 08-695 45 94 Pharmacia & Upjohn, Inc. De största produkternas försäljning under andra kvartalet och januari-juni 1998 och 1997 (ej reviderad) April - juni 1998 1998 1997 Förändring, % MSEK1) MUSD MUSD exkl valu- taeffekter Genotropin 758 95,1 96,7 - 1,7 1,9 Xanax 616 77,3 71,9 7,5 13,4 Cleocin 595 74,6 72,6 2,8 7,0 Xalatan 539 67,5 35,8 88,5 91,9 Medrol 504 63,3 60,8 4,1 10,0 Depo-Provera 478 60,0 46,4 29,3 31,6 Fragmin 381 47,8 41,9 14,1 21,1 Nicorette 378 47,4 35,5 33,5 37,3 Camptosar 349 43,8 37,8 15,9 15,8 Pharmorubici 325 40,8 46,5 - 12,3 - 7,3 n Totalt 4.923 617,6 545,9 13,2 17,4 Januari - juni 1998 1998 1997 Förändring, % MSEK1) MUSD MUSD exkl valu- taeffekter Genotropin 1.369 171,8 186,3 - 7,8 - 3,1 Xanax 1.220 153,1 134,1 14,2 19,8 Cleocin 1.164 145,9 140,7 3,7 8,4 Xalatan 1.093 137,2 64,4 113,0 116,0 Medrol 1.020 128,0 119,9 6,8 13,0 Depo-Provera 888 111,4 87,4 27,5 29,9 Fragmin 734 92,1 81,3 13,3 21,0 Nicorette 793 99,5 75,5 31,8 38,9 Camptosar 681 85,4 79,0 8,1 8,4 Pharmorubicin 693 87,0 95,7 - 9,1 - 2,9 Totalt 9.655 1.211,4 1.064,3 13,8 18,7 1) Omräkning av beloppen från dollar (USD) till kronor (SEK) presenteras endast som stöd för läsaren. Kursen USD 1,00 = SEK 7,9705 per 1998-06-30 har använts. Försäljningens geografiska fördelning under andra kvartalet och första halvåret 1997 och 1996 (Ej reviderad) April - juni 1998 1997 Förändring, % MUSD MUSD exkl valu- taeffekter1) USA 576,8 486,7 18,5 18,5 Japan 137,6 172,3 - 20,1 - 12,3 Italien 118,3 124,9 - 5,3 1,6 Tyskland 101,0 106,7 - 5,3 1,1 Storbritannien 88,0 78,3 12,4 11,7 Sverige 72,5 81,2 - 10,7 - 6,0 Frankrike 69,1 62,6 10,4 17,4 Spanien 42,6 46,7 - 8,8 - 1,7 Övriga världen 445,4 444,0 0,3 5,9 Nettoförsäljni ng totalt 1.651,3 1.603,4 3,0 7,0 Januari - juni 1998 1997 Förändring, % MUSD MUSD exkl valu- taeffekter1) USA 1.139,2 950,5 19,9 19,9 Japan 263,6 333,6 - 21,0 - 14,7 Italien 226,7 242,1 - 6,4 1,3 Tyskland 198,0 206,9 - 4,3 3,6 Storbritannien 173,4 151,4 14,5 14,0 Sverige 143,3 153,9 - 6,9 - 0,4 Frankrike 135,7 130,4 4,1 12,0 Spanien 81,9 94,3 - 13,1 - 5,5 Övriga världen 872,9 873,3 0,0 7,3 Nettoförsäljni ng totalt 3.234,7 3.136,4 3,1 7,8 1) Procentuell förändring exklusive påverkan av valutakursförändringar, ej justerat för avyttringar med undantag för Biotech. Pharmacia & Upjohn, Inc. Koncernresultaträkning för andra kvartalet och januari-juni 1998 och 1997 (Ej reviderad) April - juni 1998 1998 1997 Förändr MSEK1) MUSD MUSD % Nettoförsäljning 13.183 1.654 1.703 - 2,9 Övriga intäkter 295 37 35 6,1 Summa rörelseintäkter 13.478 1.691 1.738 - 2,7 Kostnader för sålda varor 3.929 493 550 - 10,5 Forskning och utveckling 2.327 292 281 4,2 Försäljning, administration m m2) 5.715 717 652 10,0 Biotech3) - 71 - 9 - -* Rörelseresultat2) 1.578 198 255 - 22,3 Finansiella intäkter 143 18 15 14,8 Resultat före skatt 1.721 216 270 - 20,2 Avsättning för skatt 4) 558 70 92 - 24,9 Nettoresultat2) 1.163 146 178 - 17,8 Vinst per stamaktie2) SEK USD USD Efter full konvertering Nettovinst 2:23 0,28 0,34 - 17,6 Antal aktier vid beräkning av vinst per aktie, miljoner Efter full konvertering 522 521 Januari - juni 1998 1998 1997 Förändr MSEK1) MUSD MUSD % Nettoförsäljning 25.824 3.240 3.338 - 2,9 Övriga intäkter 502 63 62 1,6 Summa rörelseintäkter 26.326 3.303 3.400 - 2,8 Kostnader för sålda varor 7.795 978 1.053 - 7,1 Forskning och utveckling 4.511 566 564 0,4 Försäljning, administration m m2) 10.505 1.318 1.254 5,1 Biotech3) - 143 - 18 - -* Rörelseresultat2) 3.658 459 529 - 13,1 Finansiella intäkter 271 34 35 - 5,6 Resultat före skatt 3.929 493 564 - 12,6 Avsättning för skatt 4) 1.259 158 192 - 17,8 Nettoresultat2) 2.670 335 372 - 10,0 Vinst per stamaktie2) SEK USD USD Efter full konvertering Nettovinst 5:10 0,64 0,71 - 9,9 Antal aktier vid beräkning av vinst per aktie, miljoner Efter full konvertering 522 522 * Ej meningsfull jämförelse. 1) Omräkning av beloppen från dollar (USD) till kronor (SEK) presenteras endast som stöd för läsaren. Kursen USD 1,00 = SEK 7,9705 per 1998-06-30 har använts. 2) Beloppen för 1998 inkluderar engångskostnader på MUSD 61 (MUSD 41 efter skatt motsvarande USD 0.08 per aktie). 3) Värdena för 1998 avser koncernens andel av Amersham Pharmacia Biotechs resultat före skatt. Under 1997 ingick Biotech i de olika posterna i koncernredovisningen. 4) Den beräknade årliga effektiva skattesatsen för 1998 är 32%. Den effektiva skattesatsen för 1997 var 34%. Anm. Avskrivningar utgör för andra kvartalet 1998 MUSD 109 och för första halvåret 1998 MUSD 212.

Prenumerera

Dokument & länkar