Pharmacia & Upjohn rapporterar försäljning och resultat för första kvartalet 1998

Pharmacia & Upjohn rapporterar försäljning och resultat för första kvartalet 1998 * Försäljningen ökade främst genom stark utveckling i USA - 'Turnaround'-programmet följer plan * Detrol/Detrusitol godkänt i USA; lanserat i Storbritannien och Tyskland * Exemestane: EU-ansökan för avancerad bröstcancer inlämnad * Fortsatt god försäljningsutveckling för nyckelprodukter: - Xalatan ökade 137 procent - Nicorette ökade 30 procent - irapex ökade starkt i USA Ekonomisk Januari-mars Januari-mars Förändring, % 1998 1997 sammanfattning Exklusive MUSD MUSD valutaeffekter Försäljning 1.583 1.533 3 8 (justerat för Biotech) Nettoresultat 189 194 - 3 5 USD USD Vinst per aktie 0,36 0,37 - 3 London den 29 april 1998 Pharmacia & Upjohn, Inc., rapporterar att nettoförsäljningen för första kvartalet 1998 uppgick till 1,58 miljarder dollar, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år, exklusive den partiella avyttringen av Pharmacia Biotech. Exklusive valutaeffekter ökade försäljningen under kvartalet med 8 procent. Försäljningstillväxten förklaras av en 24-procentig uppgång i företagets läkemedelsförsäljning i USA och en 10-procentig ökning i Europa, exklusive valutaeffekter och avyttringar. Uppgångarna motverkades av en 17-procentig nedgång i Asien/Stillahavs-området (exklusive valutaeffekter var nedgången 6 procent). Nettoresultatet under första kvartalet 1998 uppgick till 189 milj. dollar (0,36 dollar per aktie) att jämföras med 194 milj. dollar (0,37 dollar per aktie) under motsvarande period 1997. Inga engångsposter rapporterades under första kvartalet 1998. Resultatet i första kvartalet visar ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader samt minskade administrationskostnader i förhållande till försäljningen. Detta är i linje med företagets tidigare aviserade målsättning för 'turnaround'-programmet, vilket innebär ökad försäljningstillväxt genom satsningar på lanseringar av nyckelprodukter. I sin kommentar till resultatet för första kvartalet säger koncernchefen Fred Hassan: "I oktober 1997 presenterade vi planerna för ett 'turnaround'-program, enligt vilket försäljningsutvecklingen i USA skall leda återhämtningen. Vi ser med tillfredsställelse att de åtgärder som har vidtagits för att förstärka våra marknads- och försäljningsaktiviteter i USA nu börjar ge utdelning och kommer att leda till en ökning av resultatet under 1998." "Som vi framhöll under slutet av tredje och fjärde kvartalen föregående år räknar vi med att praktiskt taget hela resultattillväxten för 1998 kommer att koncentreras till andra halvåret på grund av resurskrävande lanseringar av nyckelprodukter. Detta gäller särskilt Detrusitol/Detrol, Rogaine Extra Strength och Edronax", säger Fred Hassan. Försäljningsutvecklingen för viktiga produkter Försäljningen av Xalatan, ett nytt medel för behandling av glaukom, fortsatte att öka. Den uppgick till 70 milj. dollar för första kvartalet, vilket innebär en ökning med 137 procent jämfört med motsvarande period 1997. Xalatan är marknadsledande i USA med 20 procents andel av förskrivningarna vid glaukom och den vanligast ordinerade ögonprodukten med eget varumärke. I Europa uppnådde Xalatan en stark tillväxt på de största marknaderna, t.ex. Tyskland och Spanien där dess marknadsandelar ökar. Försäljningen av tillväxthormonet Genotropin, som är koncernens omsättningsmässigt största produkt, uppgick till 77 milj. dollar under första kvartalet, vilket innebär en minskning med 14 procent. Detta beror i första hand på en minskning av distributörernas lager i samband med att koncernen återtar försäljningen och marknadsföringsrättigheterna i Japan, vilket meddelades i slutet av 1997. I USA fortsätter Genotropin att öka och försäljningen nådde sin högsta nivå någonsin och har nu mer än en tredjedel av nya patienter som får tillväxthormon. Den 25 mars godkände U.S. Food and Drug Administration Detrol som är koncernens nya medel för behandling av överaktiv blåsa, som kännetecknas av frekventa trängningar, ett behov av att ofta gå på toaletten samt ofrivilligt urinläckage. Under början av april inleddes leveranser av Detrol till apoteken i USA. Försäljningsaktiviteter riktade till specialister startade i mitten av april och till allmänläkare inom primärvården påbörjas aktiviterna i slutet av maj. Utanför USA har Detrusitol, som är produktnamnet i Europa, lanserats i Tyskland och Storbritannien i februari. I Sverige har produkten varit fortsatt framgångsrik och uppvisar ökande försäljning månad för månad. Försäljningen av Fragmin, som är koncernens lågmolekylära heparin för förebyggande av blodproppar, uppgick under kvartalet till 44 milj. dollar, vilket är en ökning med 13 procent i jämförelse med motsvarande period 1997. Fragmin uppvisade en 120-procentig försäljningsökning i Storbritannien, där det används vid en ny indikation, instabil kranskärlssjukdom. Mirapex, som lanserades i USA i juli 1997 för behandling av Parkinsons sjukdom, uppnådde en försäljning på 10 milj.dollar under kvartalet och fortsatte att notera nya receptförskrivningar. Utanför USA erhöll Pharmacia & Upjohn under kvartalet godkännanden för Mirapexin på vissa europeiska marknader. Lanseringar kommer att äga rum under andra kvartalet. Koncernens nya antidepressionsmedel Edronax lanserades i Storbritannien under tredje kvartalet 1997 och kommer att lanseras till psykiatriker i Europa senare under året. Koncernen avser att inom kort inlämna en ansökan om myndighetsgodkännande av Edronax i USA. Försäljningen av Camptosar mot tjocktarmscancer uppgick under första kvartalet till 42 milj. dollar, vilket innebär en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. Att försäljningen har planat ut beror främst på det snabba initiala genomslaget för Camptosar på den amerikanska marknaden, där en försäljning på 150 milj. dollar noterades för helåret 1997, som var produktens första hela år på marknaden. En rad produkter har uppvisat en stark procentuell tillväxt, däribland Depo-Provera (26 procent), Xanax (15 procent), Cleocin/Dalacin (9 procent) och Healon (7 procent). Detta är delvis en följd av en svagare försäljning under första kvartalet 1997. Inom Egenvårdsprodukter ökade försäljningen av Nicorette under första kvartalet med 30 procent till 52 milj.dollar. Ökningen hänför sig till en stark utveckling för Nicorette tuggummi i USA och lanseringen av Nicorette Inhalator i Storbritannien. Försäljningen av Regaine/Rogaine ökade i USA med 7 procent till 31 milj.dollar genom lanseringen av receptfritt Rogaine Extra Strength for Men. Försäljningen inom Veterinärmedicin uppgick under första kvartalet till 88 milj. dollar, en ökning med 2 procent. Området Kemikalier och kontraktstillverkning noterade en försäljning på 78 milj. dollar, vilket innebär en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande period 1997. Försäljningen inom Diagnostics uppgick till 52 milj. dollar för första kvartalet, en minskning med 3 procent. Nutrition uppvisade en försäljning på 89 milj.dollar, en nedgång med 13 procent, medan försäljningen av produkter inom området Plasma var 16 milj.dollar, en ökning med 29 procent jämfört med första kvartalet 1997. Fortsatta framsteg under kvartalet uppnåddes inom FoU-verksamheten med EU- ansökan avseende exemestane för behandling av avancerad bröstcancer. I USA erhölls ett s k approvable letter från FDA för Fragmin vid höftkirurgi. Rörelseresultat Rörelseresultatet för första kvartalet blev 261 milj. dollar, vilket innebär en minskning med 5 procent jämfört med första kvartalet 1997. Justerat för den partiella avyttringen av Biotech, ökade rörelsekostnaderna (FoU, försäljning, administration m m) med 45 milj.dollar eller 5 procent till följd av försäljnings- och marknadssatsningar i USA. Rörelseresultatet innefattar vissa omstruktureringsrelaterade kostnader, däribland kostnader för företagets rationaliseringsprogram för produktionen liksom för etableringen av ett nytt huvudkontor i New Jersey. Den beräknade effektiva skattesatsen för 1998 är 32 procent. Den effektiva skattesatsen för 1997 var 34 procent före skattelättnader i samband med engångsposter. Denna förbättring av företagets skattesituation är en viktig faktor i Pharmacia & Upjohns 'turnaround'-strategi. Vissa uppgifter som lämnas i denna delårsrapport, t ex uppgifter om koncernens förväntade rörelsemarginaler, nya produkters prestanda och andra icke-historiska fakta, är "framtidsinriktade uppgifter" ('forward- looking statements' så som denna term definieras i Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Eftersom dessa uppgifter är grundade på faktorer som innebär risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten skilja sig avsevärt från dem som uttrycks eller underförstås i sådana framtidsinriktade uppgifter. Till sådana faktorer hör, bland många andra, ledningens förmåga att göra ytterligare framsteg under koncernens integrationsplan efter fusionen, koncernens förmåga att framgångsrikt marknadsföra nya och existerande produkter på nya och existerande inhemska och utländska marknader, framgångar i koncernens forsknings- och utvecklingsaktiviteter och den snabbhet med vilken myndigheternas tillståndsgivning och produktleveranserna kan ske, fluktuationer i valutakurserna, effekterna av koncernens redovisningspolicy och allmänna förändringar i allmänt accepterad redovisningspraxis, koncernens utsatthet för produktansvarsprocesser och oförutsedda händelser relaterade till verklig eller påstådd miljöförorening, den inhemska och utländska sociala, legala och politiska utvecklingen, framför allt då de är relaterade till sjukvårdsreform och produktansvar, de allmänna ekonomiska förhållandena och företagandets villkor, koncernens förmåga att attrahera och behålla nuvarande ledning och andra medarbetare i koncernen, samt andra risker och faktorer som återges i detalj i koncernens Securities and Exchange Commission filings, inklusive dess Proxy Statement och Annual Report för det år som löpte ut den 31 december 1997. Föreliggande delårsrapport för Pharmacia & Upjohn, Inc. är en översättning från det amerikanska originalet. Investor Relations, Sverige Media, Sverige Tommie Johansson Sören Densjö 08-695 88 80 08-695 45 97 Lars Ousbäck 08-695 45 94 Pharmacia & Upjohn, Inc. De största produkternas försäljning under första kvartalet 1998 och 1997 (Ej reviderad) Januari-mars 1998 Januari-mars Förändring, % 1997 Exklusive 1) MSEK MUSD MUSD valutaeffekter Genotropin 612 76,7 89,6 - 14,4 - 8,3 Xanax 601 75,3 65,4 15,1 21,3 Cleocin/Dalacin 570 71,5 65,4 9,3 14,9 Xalatan 556 69,7 29,4 137,1 139,8 Medrol 517 64,8 61,5 5,4 12,0 Nicorette 416 52,1 40,0 30,3 40,1 Depo-Provera 410 51,4 40,9 25,7 28,0 Pharmorubicin 368 46,1 48,6 - 5,1 2,4 Fragmin 353 44,3 39,3 12,7 21,1 Camptosar 332 41,7 41,2 1,2 1,5 Healon 273 34,2 31,9 7,2 13,6 Regaine/Rogaine 246 30,9 29,0 6,6 8,2 Totalt 5.254 658,7 582,2 13,1 18,7 1) Omräkning av beloppen från dollar (USD) till kronor (SEK) presenteras endast som stöd för läsaren. Kursen USD 1,00 = SEK 7,9768 per 1998-03-31 har använts. Försäljningens geografiska fördelning under första kvartalet 1998 och 1997 (Ej reviderad) Januari-mars Januari-mars Förändring, % 1998 1997 Exklusive 1) MUSD MUSD valutaeffekter USA 562,8 470,9 19,5 19,5 Japan 126,0 161,4 - 21,9 - 18,1 Italien 108,4 118,8 - 8,8 0,2 Tyskland 97,0 100,3 - 3,3 5,9 Storbritannien 85,4 76,0 12,4 11,5 Sverige 70,8 67,8 4,4 22,3 Frankrike 66,6 65,0 2,5 11,0 Spanien 39,3 47,6 - 17,4 - 9,4 Övriga världen 427,1 425,2 0,4 8,7 Delsumma 1.583,4 1.533,0 3,3 8,6 Biotech 2,9 101,7 - * - * Koncernens nettoförsäljning, 1.586,3 1.634,7 - 3,0 2,1 totalt * Ej meningsfull jämförelse. 1) Effekter av avyttrade verksamheter har inte beaktats. Pharmacia & Upjohn, Inc. Koncernresultaträkning för första kvartalet 1998 och 1997 (Ej reviderad) Januari-mars 1998 Januari-mars 1997 Förändring 1) MSEK MUSD MUSD % Nettoförsäljning 12.651 1.586 1.635 - 3,0 Övriga intäkter 207 26 27 - 4,2 Summa rörelseintäkter 12.858 1.612 1.662 - 3,0 Kostnader för 3.869 485 503 - 3,4 sålda varor Forskning och 2.185 274 283 - 3,4 utveckling Försäljning, 4.794 601 602 - 0,2 administration m m 2) Biotech - 9 - @ 7 2 @ * Rörelseresultat 2.082 261 274 - 4,5 Ränteintäkter 191 24 29 - 18,3 Räntekostnader -72 - 9 - 7 29,1 Övrigt, netto 8 1 - 2 - * Resultat före skatt 2.209 277 294 - 5,7 Avsättning 702 88 100 - 11,2 3) för skatt Nettoresultat 1.507 189 194 - 2,8 SEK USD USD Vinst per stamaktie Efter full utspädningseffekt Nettovinst 2:87 0,36 0,37 - 2,7 Antal aktier vid beräkning av vinst per aktie, miljontal Efter full 521 522 utspädningseffekt * Ej meningsfull jämförelse 1) Omräkning av beloppen från dollar (USD) till kronor (SEK) presenteras endast som stöd för läsaren. Kursen USD 1,00 = SEK 7,9768 per 1998-03-31 har använts. För 1998: Utgör Pharmacia & Upjohns andel av resultat efter skatt i Amersham Pharmacia Biotech. Under 1997 var Biotech konsoliderat i respektive post i resultaträkningen. Den beräknade årliga effektiva skattesatsen för 1998 är 32%. Den effektiva skattesatsen för 1997 var 34%. Pharmacia & Upjohn, Inc. Koncernbalansräkning i sammandrag för första kvartalet 1998 och 1997 (Ej reviderad) 31 mars 1998 31 december 1997 1) MSEK MUSD MUSD Likvida medel 6.549 821 775 Kortfristiga placeringar 3.565 447 539 Varulager 7.602 953 958 Övriga omsättningstillgångar 17.373 2.178 2.055 Långfristiga placeringar 4.587 575 534 Övriga anläggningstillgångar 42.644 5.346 5.519 Summa tillgångar 82.320 10.320 10.380 Kortfristiga lån 5.241 657 401 Övriga kortfristiga skulder 16.950 2.125 2.287 Långfristiga lån 3.063 384 394 Garanti för ESOP-skuld 1.739 218 240 Övriga långfristiga skulder 11.702 1.467 1.520 Summa skulder 38.695 4.851 4.842 Eget kapital 43.625 5.469 5.538 Summa skulder och eget kapital 82.320 10.320 10.380 1) Omräkning av beloppen från dollar (USD) till kronor (SEK) presenteras endast som stöd för läsaren. Kursen USD 1,00 = SEK 7,9768 per 1998-03-31 har använts. Anm. Avskrivningar för första kvartalet 1998 utgör MUSD 103. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/29/20000407BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/29/20000407BIT00090/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar