Positivt skattebesked gällande samgåendet mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto

Positivt skattebesked gällande samgåendet mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto Skatterättsnämnden har idag meddelat ett förhandsbesked som innebär att svenska innehavare av depåbevis i Pharmacia & Upjohn, Inc får uppskov med beskattningen av reavinst i samband med det föreslagna samgåendet mellan Pharmacia & Upjohn, Inc och Monsanto Company för det byte av depåbevis som därigenom äger rum. Närmare information om hur detta skall redovisas i deklarationen lämnas i samband med att Riksskatteverket utfärdar sina rekommendationer, bland annat för beräkning av det skattemässiga anskaffningsvärdet av de nya depåbevisen i Pharmacia Corporation. Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft. Riksskatteverket, som tillstyrkt att ett positivt besked meddelas, har tre veckor på sig att föra upp ärendet för eventuell prövning i Regeringsrätten. Extra bolagsstämmor i Pharmacia & Upjohn, Inc och Monsanto Company kommer att hållas den 23 mars 2000 för röstning om samgåendet. Monsanto och Pharmacia & Upjohn har inlämnat ett gemensamt slutgiltigt proxy statement/prospekt och andra erforderliga dokument som rör fusionen hos United States Securities and Exchange Commission (SEC). VI UPPMANAR INVESTERARE ATT LÄSA DET SLUTGILTIGA GEMENSAMMA PROXY STATEMENT/PROSPEKTET OCH ANDRA TILLHÖRANDE HANDLINGAR SOM INLÄMNATS TILL SEC, EFTERSOM DE INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION. Investerarna kan erhålla dessa dokument kostnadsfritt från SEC:s webbsida: www.sec.gov. Dessutom kommer de handlingar som inlämnats till SEC av Monsanto att kunna erhållas gratis från Secretary of Monsanto, 800 North Lindberg Blvd, St Louis, Missouri 63167, USA, tel. 001-314-694-1000. De handlingar som inlämnats till SEC av Pharmacia & Upjohn kan erhållas gratis från Corporate Secretary, Pharmacia & Upjohn, 100 Route 206 North, Peapack, NJ 07977, USA, tel 001-888-768-5501. DE GEMENSAMMA HANDLINGARNA OCH PROSPEKTET BÖR GRANSKAS NOGGRANT INNAN NÅGOT BESLUT FATTAS ANGÅENDE SAMGÅENDET. Monsantos verkställande chefer, vissa andra chefer och anställda kan be Monsantos aktieägare om fullmakt att rösta för fusionen. Information om vilka dessa befattningshavare är, återfinns i Current Report, dokument 8-K, som Monsanto registrerat hos SEC den 25 januari 2000. Pharmacia & Upjohns verkställande chefer, vissa andra chefer och anställda kan be Pharmacia & Upjohns aktieägare om fullmakt att rösta för fusionen. Information om vilka dessa befattningshavare är, finns i dokumentet som Pharmacia & Upjohn registrerat hos SEC enligt Rule 425 den 27 januari 2000. Kontaktperson för media: Marianne Bäärnhielm 08 695 72 82 eller 070 319 50 60 Kontaktperson för börsanalytiker: Craig Tooman +1(908) 901-8853 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/18/20000317BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/18/20000317BIT01050/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar