Andra kvartalet och första halvåret 2002

ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2002 PHARMACIA CORPORATION rapporterar en vinstökning på 8 procent per aktie för andra kvartalet Resultat ·Försäljningen av viktiga tillväxtprodukter ökade med 23 procent under andra kvartalet -Celebrex/Celebra ökade med 14 procent till 807 miljoner dollar -Xalatan ökade med 22 procent till 209 miljoner dollar -Detrol LA/Detrol/Detrusitol ökade med 21 procent till 191 miljoner dollar -Camptosar ökade med 7 procent till 193 miljoner dollar -Bextra sålde för 89 miljoner dollar efter lanseringen i USA i april ·Försäljningen av receptfria läkemedel ökade med 17 procent, veterinärmedicinska produkter med 10 procent ·Bolaget har erhållit en engångsbetalning om 671 miljoner dollar för överföringen av Ambien ·Riktvärdet för vinsten per aktie 2002 på 1,52 - 1,57 dollar står fast Aktuellt om nyckelprodukter · Full lansering av Bextra i USA stärker Pharmacias ledande position inom cox 2-sektorn · Registreringsansökan inlämnad i Japan för eplerenon för behandling av högt blodtryck · Aromasin godkänt i Japan för behandling av bröstcancer hos kvinnor som genomgått klimakteriet Händelser efter kvartalsslutet · Pfizer Inc. kommer att förvärva Pharmacia genom en aktiebytesaffär som förväntas genomföras i slutet av 2002 · Avyttringen av det lantbruksanknutna dotterbolaget Monsanto planeras vara genomförd per den 13 augusti 2002 Ekonomisk Kv. 2 Kv. 2 Förändr 1a 1a Förändring sammanfattning*, 2002 2001 ing halvåret halvåret procent MSUD procent 2002 2001 (utom för belopp per aktie) Försäljning: 3.076 2.943 5 5.729 5.672 1 Receptförskrivna läkemedel 477 470 2 951 951 - Övriga läkemedel 3.553 3.413 4 6.680 6.623 1 Försäljning, totalt 3.301 8 6.680 6.296 6 Försäljning 3.553 totalt (exklusive Ambien) Nettoresultat 907 737 23 472 987 - 52 (enligt GAAP** - före justeringar) Vinst per aktie 0 ,69 0,55 25 0,36 0,74 - 51 efter full utspädning, USD (enligt GAAP - före justeringar) Nettoresultat 513 485 6 919 850 8 (justerat, se koncernresultaträkni ngen) Vinst per aktie 0,39 0,36 8 0,70 0,64 9 efter full utspädning, USD (justerat, se koncernresultaträkni ngen) * Vissa poster stör jämförelsen av tillväxten mellan de båda åren. Se avsnitten Resultat och Rörelseresultat nedan. **GAAP = Generally Accepted Acounting Principles (God redovisningssed enligt amerikanska FASBs normer). PEAPACK, New Jersey, den 23 juli 2002 Pharmacia Corporation (noterat på New York Stock Exchange (NYSE) och OM Stockholmsbörsen, och handlas under kortnamnet PHA) presenterar idag det ekonomiska utfallet av verksamheten under andra kvartalet 2002. Pharmacia redovisar rörelseresultatet för den lantbruksanknutna verksamheten i Monsanto under rubriken Avvecklad verksamhet, i enlighet med de tidigare offentliggjorda planerna på att avyttra Monsanto per den 13 augusti 2002. Försäljningssiffror och resultatet av pågående verksamhet i denna rapport avspeglar därför endast läkemedelsverksamheten. Försäljning Nettoförsäljningen inom företagets läkemedelsverksamhet var 3,6 miljarder USD under andra kvartalet, vilket är 4 procent mer än under andra kvartalet 2001. Valutaeffekten var försumbar för den totala försäljningsutvecklingen under kvartalet. Jämförelsen mellan de båda åren avspeglar effekten av den överföring av marknadsföringsrättigheterna för Ambien i USA till Sanofi~Synthélabo som skett i enlighet med ett tidigare avtal. Om effekten av överföringen av Ambien borträknas ökade försäljningen med 8 procent under andra kvartalet. Resultat I det redovisade nettoresultatet för andra kvartalet 2002 på 907 miljoner dollar, eller 0,69 dollar per aktie, ingår en nettointäkt före skatt på 671 miljoner dollar (424 miljoner dollar efter skatt, eller 0,32 dollar per aktie), i samband med överföringen av Ambien till Sanofi- Synthélabo. I resultatet för andra kvartalet ingår också följande poster: ett välgörenhetsbidrag på 75 miljoner dollar före skatt (46 miljoner dollar efter skatt, motsvarande 0,04 dollar per aktie) till Pharmacia Foundation; en engångskostnad på 30 miljoner dollar (19 miljoner dollar efter skatt, motsvarande 0,02 dollar per aktie), för ett samarbete med Altana AG för utveckling och kommersialisering av roflumilast; en intäkt på 28 miljoner dollar (17 miljoner dollar efter skatt, motsvarande 0,02 dollar per aktie) för kliniska data för produkten Mirapex, som sålts till Boehringer Ingelheim, samt en intäkt på 25 miljoner dollar efter skatt (motsvarande 0,02 dollar per aktie) i samband med avvecklingen av lantbruksverksamheten (Monsanto). Bolaget bokförde också under andra kvartalet 11 miljoner dollar (7 miljoner dollar efter skatt, ingen effekt på vinsten per aktie) i sammanlagda kostnader för samgående och omstrukturering. Företaget redovisar inte längre avskrivning av goodwill, i enlighet med nya redovisningsregler. Som rapporterats tidigare kommer denna förändring att påverka vinsten per aktie med 0,06 till 0,07 dollar per aktie under 2002. För andra kvartalet förbättrades rörelseresultatet från pågående verksamhet, före justeringar, med 112 procent till 882 miljoner dollar, eller 0,67 dollar per aktie. Resultatet för andra kvartalet, efter justeringar, förbättrades med 6 procent till 513 miljoner dollar, eller 0,39 dollar per aktie, i linje med företagets förväntningar för läkemedelsverksamheten. Ambien bidrog med en vinst på 0,03 dollar per aktie för andra kvartalet. Borträknat vinsten per aktie för Ambien ökade vinsten med 18 procent. Företaget står fast vid den tidigare vinstprognosen för 2002 på 1,52 till 1,57 dollar per aktie. Mediakontakter Analytikerkontakter USA: Linda Heller Paul Fitzhenry +1-908-901-8853 +1-908-901-8770 Sverige: Marianne Bäärnhielm 08-695 72 82 0703-19 50 60 2002-07-23 NB: Detta pressmeddelande innehåller endast Tf informationsdirektör resultatet för Pharmacia Corporations Marianne Bäärnhielm läkemedelsverksamhet. Resultatet för Monsantos Tel arb: 08-695 72 82 lantbruksverksamhet redovisas nu som Avvecklad Tel mobil: 070-319 50 60 verksamhet i enlighet med Pharmacias planer på en avknoppning av Monsanto. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00400/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/23/20020723BIT00400/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar