Pharmacia anger utdelnings- och avstämningdatum för sin utdelning av aktieinnehavet i Monsanto Company

Pharmacia anger utdelnings- och avstämningdatum för sin utdelning av aktieinnehavet i Monsanto Company Pharmacia Corporation meddelar i dag att bolagets styrelse har beslutat att Pharmacias samtliga återstående stamaktier i Monsanto Company (NYSE: MON), dess dotterbolag med lantbruksanknuten verksamhet, skall delas ut som en särskild aktieutdelning. Utdelningen sker den 13 augusti 2002 till de som är registrerade aktieägare i Pharmacia vid börsens stängning den 29 juli 2002. Aktieutdelningen kommer generellt sett inte att bli föremål för federal amerikansk beskattning för Pharmacias aktieägare. Utdelningen av aktierna i Monsanto fullbordar Pharmacias avyttring av Monsanto Company. Datum gällande handel på Stockholmsbörsen: Sista dag för handel inklusive rätt till erhållande av aktier i Monsanto är den 24 juli. Första dag för handel exklusive rätt till erhållande av aktier i Monsato är den 25 juli. "Genom utdelningen av våra aktier i Monsanto verkställer vi det löfte vi givit våra aktieägare om att ta tillvara den fulla potentialen hos våra respektive läkemedels- och lantbruksverksamheter", sade Fred Hassan, ordförande och VD för Pharmacia. Ett skriftligt meddelande kommer att skickas till de aktieägare i Pharmacia som finns registrerade den 29 juli 2002. I detta meddelande kommer uppgift att ges om det slutliga kvottalet som avgör vilket antal aktier i Monsanto som delas ut för varje utestående aktie i Pharmacia. Dessutom ges information om hur anskaffningskostnaden för aktien i Monsanto skall beräknas. Ytterligare information om denna särskilda aktieutdelning finns på företagets globala hemsida på adressen. www.pharmacia.com. Detta pressmeddelande innehåller förutsägelser om företagets verksamhet och ekonomiska resultat, vilka baseras på den information som finns att tillgå för närvarande och de förväntningar som företaget för närvarande bedömer som rimliga. Eftersom förutsägelserna grundas på faktorer som är utsatta för många risker, osäkerheter och förändringar över tid, av vilka några anges i de handlingar företaget inlämnat till US Securities and Exchange Commission, så kan de faktiska resultaten komma att skilja sig avsevärt från de resultat som uttalas eller underförstås i förutsägelserna. Företaget förbinder sig inte att uppdatera några förutsägelser till följd av att ny information blir känd eller att förhållandena förändras. Kontaktperson för media Paul Fitzhenry, tel. +1 908 901 8770 Kontaktperson för finansanalytiker Linda Heller, tel. +1 908 901 8853 [REMOVED GRAPHICS] Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. Den 15 juli 2002 meddelade Pharmacia och Pfizer Inc. (NYSE:PFE) att man har undertecknat ett slutligt avtal, enligt vilket Pfizer förvärvar Pharmacia mot betalning i egna aktier i en affär som beräknas vara avslutad i slutet av 2002. Informationschef Marianne Bäärnhielm Tel arb: 08-695 72 82 Tel mobil: 070-319 50 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar