Pharmacia rapporterar vinstökning för tredje kvartalet

PHARMACIA CORPORATION RAPPORTERAR EN VINSTöKNING PÅ 24 PROCENT PER AKTIE FÖR TREDJE KVARTALET ·Försäljningen av de viktigaste tillväxtprodukterna ökade med 25 procent trots negativa valutakurseffekter. - Celebrex/Celebra ökade med 24 procent till 851 miljoner dollar - Xalatan ökade med 19 procent till 221 miljoner dollar - Detrol LA/Detrol/Detrusitol ökade med 50 procent till 189 miljoner dollar - Camptosar ökade med 7 procent till 145 miljoner dollar - Zyvox/Zyvoxa/Zyvoxid fördubblades till 22 miljoner dollar. ·Resultatet för läkemedelsverksamheten ökade med 35 procent för de första nio månaderna. ·Den förväntade ökningen av vinsten på 20 procent per aktie under 2001 bekräftas; prognos ges för 2002. Aktuellt om nyckelprodukter ·Celebrex har godkänts av U.S. Food and Drug Administration (FDA) för ny indikation: behandling av akuta smärttillstånd och dysmenorré (menstruationssmärtor). ·I Europa fortskrider registreringen av parecoxib efter positiva överläggningar med läkemedelsmyndigheterna. Andra händelser ·Lanseringar av Detrusitol SR, Xalcom/Xalacom och Zyvoxa/Zyvoxidi Europa har inletts. ·Axert för behandling av akut migrän har lanserats i USA. ·Avtal om inlicensiering av ett nytt medel mot ångest förstärker CNS-portföljen. ·Förvärv av Luden's halsdroppar i USA och lansering i Japan av Nicorette som receptfritt läkemedel förstärker företagets portfölj inom Consumer Healthcare (receptfria läkemedel/egenvårdsprodukter). ·Avknoppningen av Pharmacias svenska FoU-verksamhet har genomförts: Ett nytt bioteknikföretag, Biovitrum AB, har skapats tillsammans med externa investerare. Ekonomisk Juli-september Januari-september sammanfattning 2001 2000 Förändr 2001 2000 Förändr MUSD MUSD procent MUSD MUSD procent Läkemedel, 3.530 3.283 7 10.153 9.31 9 försäljning 4 Lantbruksprodukter, 936 1.006 - 7 4.253 4.33 - 2 försäljning 4 Försäljning, totalt 4.466 4.289 4 14.406 13.6 6 48 Resultat, pågående 541 439 24 1.808 1.49 21 verksamhet 4 (justerat, se koncernresultaträkni ngen) USD USD USD USD Vinst per aktie efter full utspäd- 0,32 0,19 68 1,06 0,43 147 ningseffekt (före justeringar) Vinst per aktie efter full 0,41 0,33 24 1,36 1,14 19 utspädningseffekt (justerat, se koncernresultaträkni ngen) Uppgifterna om förändringen mellan åren påverkas av vissa poster som minskar jämförbarheten. Se avsnittet Rörelseresultat på sidan 4. Peapack, New Jersey, den 23 oktober 2001 Pharmacia Corporation (NYSE respektive OM Stockholmsbörsen: PHA) presenterar idag det ekonomiska utfallet av verksamheten under tredje kvartalet och de första nio månaderna 2001. Försäljning Nettoförsäljningen under tredje kvartalet var inom företagets läkemedelsverksamhet 3,5 miljarder dollar, vilket är 7 procent mer än under tredje kvartalet 2000. Exklusive valutakurseffekter var ökningen 10 procent. Försäljningen inom den lantbruksanknutna verksamheten minskade med 7 procent under tredje kvartalet (en ökning med 2 procent exklusive valutakurseffekter). Företagets totala försäljning nådde under kvartalet 4,5 miljarder dollar, vilket är 4 procent mer än försäljningen under tredje kvartalet 2000. För årets första nio månader ökade försäljningen av läkemedel med 9 procent, medan den totala försäljningen ökade med 6 procent. Koncernresultatet påverkas fortfarande negativt av valutakurseffekter. Under tredje kvartalet inverkade valutakurserna negativt med 4 procent på försäljningen beroende på att valutorna i Europa och Japan försvagats. Resultat - för tredje kvartalet och de första nio månaderna Pharmacia redovisar efter justeringar ett resultat på 541 miljoner dollar (motsvarande 0,41 dollar per aktie), vilket ligger 24 procent över resultatet för tredje kvartalet 2000. För niomånadersperioden förbättrades resultatet med 21 procent till 1,8 miljarder dollar (1,36 dollar per aktie). Resultatet för tredje kvartalet inom läkemedelsverksamheten ökade efter justeringar med 22 procent till 573 miljoner dollar och för niomånadersperioden med 35 procent till 1,4 miljarder dollar. Den lantbruksanknutna verksamheten redovisade för tredje kvartalet efter justeringar en förlust på 37 miljoner dollar, medan resultatet för niomånadersperioden ökade med 3 procent till 452 miljoner dollar. Före justeringar var företagets totala resultat för tredje kvartalet 428 miljoner dollar (0,32 dollar per aktie), jämfört med 252 miljoner dollar (0,19 dollar per aktie) för tredje kvartalet 2000. För niomånadersperioden ökade nettovinsten till 1,4 miljarder dollar (1,06 dollar per aktie). I resultatet före justeringar för tredje kvartalet 2001 ingår omkring 111 miljoner dollar (0,05 dollar per aktie) i sammanlagda kostnader för omstrukturering och kostnader i samband med samgående, i linje med de uppskattningar som presenterats tidigare. "Den 24-procentiga ökningen av resultatet för tredje kvartalet och en 21- procentig ökning av resultatet för årets första nio månader placerar oss i täten bland de stora läkemedelsbolagen", säger Fred Hassan, styrelseordförande och VD för Pharmacia Corporation. "Dessutom ska vår ökning på 24 procent av vinsten per aktie för tredje kvartalet ses i relation till att vinsten per aktie under motsvarande kvartal 2000 hade ökat med 57 procent." Försäljningsutveckling inom läkemedelsverksamheten Bakom ökningen av läkemedelsförsäljningen under tredje kvartalet ligger främst en ökning på 13 procent av försäljningen i USA av receptförskrivna läkemedel. Den starka tillväxten i Europa fortsatte, med en ökning på 17 procent av försäljningen av receptförskrivna läkemedel, exklusive justering för valutakurseffekter. Globalt sett ökade försäljningen av receptförskrivna läkemedel med 8 procent (11 procent exklusive justering för valutakurseffekter). För niomånadersperioden ökade försäljningen av receptförskrivna läkemedel med 10 procent (13 procent exklusive justering för valutakurseffekter). Celebrex/Celebra, världens mest sålda receptförskrivna läkemedel för behandling av artros och reumatoid artrit, sålde totalt under kvartalet för 851 miljoner dollar, vilket är 24 procent mer än under tredje kvartalet föregående år. För årets första nio månader ökade den globala försäljningen med 20 procent till 2,2 miljarder dollar, främst tack vare framgångsrika lanseringar i Europa. Celebrex/Celebra är det ledande coxib-läkemedlet i fråga om försäljningsvolym, såväl för nya receptförskrivningar som för totala antalet receptförskrivningar. Xalatan, världens mest sålda läkemedel mot glaukom, fortsatte att öka på alla viktiga marknader. Den globala försäljningen nådde 221 miljoner dollar under tredje kvartalet, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen i USA ökade under tredje kvartalet Försäljningsutveckling inom läkemedelsverksamheten Juli-september 2001 Januari-september 2001 MSEK MUSD Förändring MSEK 1) MUSD Förändring, 1) , procent procent Försäljning 38.081 3.530 7 109.530 10.153 9 läkemedelsverksamh et, totalt Försäljning av 33.173 3.075 8 94.362 8.747 10 receptförskrivna läkemedel Viktiga receptförskrivna produkter Celebrex/Celebra 9.181 851 24 23.841 2.210 20 Ambien 3.226 299 29 6.753 626 26 Xalatan 2.384 221 19 6.386 592 19 Detrol 2.039 189 50 5.200 482 51 LA/Detrol/Detrusit ol Camptosar 1.564 145 7 4.984 462 42 Genotropin 1.305 121 17 3.981 369 7 1) Omräkning av beloppen från dollar (USD) till kronor (SEK) presenteras endast som stöd för läsaren. Kursen USD 1 = SEK 10,7879 per 2001-09-30 har använts. med 19 procent. Räknat i lokala valutor ökade försäljningen av Xalatan med 23 procent under kvartalet och med 24 procent under niomånadersperioden. Xalatan fortsätter att vara det mest förskrivna läkemedlet mot glaukom i USA, Europa och Japan. Den globala försäljningen av Detrol/Detrusitol i olika beredningar nådde 189 miljoner dollar under tredje kvartalet, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år. Under årets första nio månader ökade försäljningen av Detrol-familjen med 51 procent, till 482 miljoner dollar. Försäljningen i USA avspeglar en snabb acceptans av den nya varianten Detrol LA för tillförsel en gång om dagen, som nu har störst andel av nya förskrivningar av läkemedel mot överaktiv blåsa. Efter godkännandet inom EU tidigare i år pågår lanseringar i Europas olika länder under olika varumärken, exempelvis Detrusitol SR. Försäljningen av Camptosar, förstahandsbehandling mot metastaserande tjock- och ändtarmscancer, nådde 145 miljoner dollar under tredje kvartalet, vilket är 7 procent mer än under tredje kvartalet 2000. Försäljningen påverkades av grossisternas upphandling till lager under andra kvartalet. Försäljningen under årets första nio månader uppgick till 462 miljoner dollar, vilket är 42 procent mer än motsvarande period 2000, när FDA godkände den utvidgade indikationen för Camptosar som en förstahandsbehandling mot metastaserande tjock- och ändtarmcancer. Den globala försäljningen av Genotropin, som är världens mest använda tillväxthormon, ökade med 17 procent till 121 miljoner dollar under tredje kvartalet 2001. Under årets första nio månader uppgick försäljningen av Genotropin till 369 miljoner dollar. Räknat i lokala valutor ökade försäljningen med 23 procent under kvartalet och med 14 procent under niomånadersperioden. Zyvox/Zyvoxa/Zyvoxid, som tillhör den första nya klass av antibiotika som utvecklats på över 30 år, sålde globalt för 22 miljoner dollar under tredje kvartalet och för 75 miljoner dollar under niomånadersperioden. Efter den framgångsrika lanseringen i USA under 2000 pågår nu lanseringar av Zyvox/Zyvoxid i europeiska länder och i Japan. Försäljningen av Ambien, det ledande läkemedlet i USA mot sömnsvårigheter, nådde 299 miljoner dollar under tredje kvartalet, vilket innebär en ökning med 29 procent. Under niomånadersperioden har den globala försäljningen av Ambien ökat med 26 procent till 626 miljoner dollar. Övrig läkemedelsverksamhet Försäljningen inom företagets övriga läkemedelsverksamhet leddes av Consumer Healthcare (receptfria läkemedel/egenvårdsprodukter), som ökade sin försäljning med 18 procent under tredje kvartalet. Under årets första nio månader ökade försäljningen inom Consumer Healthcare med 9 procent (14 procent exklusive justering för valutakurseffekter). Sammantaget ökade försäljningen under tredje kvartalet inom företagets övriga läkemedelsverksamhet - Consumer Healthcare, Animal Health (veterinärmedicinska produkter), Diagnostics (diagnostiska hjälpmedel) och PCS (läkemedelsråvaror) - med 2 procent (5 procent exklusive justering för valutakurseffekter). Resultat av den lantbruksanknutna verksamheten Försäljningen inom Monsanto Company, Pharmacias lantbruksanknutna dotterbolag, minskade under tredje kvartalet med 7 procent. Exklusive justering för valutakurseffekter ökade försäljningen med 2 procent jämfört med tredje kvartalet 2000. Försäljningen för Monsanto brukar vara lägst under tredje kvartalet, eftersom sådden då är avklarad i Nordamerika men ännu inte har tagit full fart i Latinamerika. Rörelseresultat Pharmacia Corporations bruttorörelsemarginal för tredje kvartalet uppgick till 72 procent. Bruttomarginalen fortsätter att förbättras inom läkemedelsverksamheten medan den minskat inom Monsanto. Kostnaderna för försäljning, administration m m ökade under tredje kvartalet till 39 procent av försäljningen under kvartalet, främst till följd av marknadsföringssatsningar för nyckelprodukterna och vinstdelningsintäkter för Celebrex/Celebra. Kostnaderna för forskning och utveckling motsvarade 14 procent av försäljningen under kvartalet. Företagets totala årliga effektiva skattesats beräknas till 28 procent, tack vare framgångsrikt genomförd skattestrategi. Häri ingår inte kostnaderna för samgående och omstrukturering och vissa andra poster. Nivån är 1 procentenhet lägre än vad som tidigare redovisats som förväntad för 2001 och 2 procentenheter lägre än den skattesats som gällde för 2000. Resultatprognos för 2001 och 2002 Företaget bekräftar idag sin tidigare prognos på 1,74 dollar i fråga om vinsten per aktie för helåret 2001. Detta motsvarar en ökning på 20 procent av vinsten per aktie, främst till följd av en tillväxt inom läkemedelssektorn för hela året på 28-30 procent. Prognosen beaktar inte kostnader för samgående, omstrukturering och andra extraordinära poster. Ytterligare en bidragande faktor är Monsantos försäljning inom den lantbruksanknutna verksamheten i Latinamerika under fjärde kvartalet, som är högsäsong för regionen. För 2002 förväntar sig företaget en vinst per aktie för pågående verksamhet på 1,91-1,96 dollar, vilket motsvarar en tillväxt på 10-13 procent jämfört med 2001. Denna prognos beaktar effekten av den avtalsenliga överföringen av Ambien till Sanofi-Synthelabo. Som tidigare meddelats kommer Sanofi-Synthelabo att med ensamrätt ta över all marknadsföring i USA av Ambien från och med april 2002. Bortfallet av Ambien förväntas påverka vinsten för helåret 2002 med 0,16-0,21 dollar per aktie. I den förväntade vinsten för 2002 på 1,91-1,96 dollar ingår också effekten av ändrade redovisningsprinciper som innebär att avskrivning av goodwill upphör. Dessa principer kommer att tillämpas från början av året. Prognosen beaktar inte eventuella extraordinära kostnader och inte heller en engångsbetalning på omkring 500 miljoner dollar från Sanofi- Synthelabo till Pharmacia under andra kvartalet 2002 i samband med att den ovannämnda överföringen av Ambien äger rum. "Våra framgångar med att öka försäljningen av Ambien har kraftigt överträffat de förväntningar vi hade vid samgåendet med Monsanto och avspeglar den tillväxtdynamik som vi har frigjort inom Pharmacia," säger Fred Hassan. "Även i framtiden kommer våra resultat att drivas av de centrala tillväxtprodukterna i vår produktportfölj av receptförskrivna läkemedel. Vår uppsättning av unga, växande produkter med utmärkt patentskydd ger oss en stadig grund att stå på när det gäller vår långsiktiga utveckling." Aktuellt om nyckelprodukter Som nyligen meddelades har FDA godkänt användning av Celebrex (celecoxib- kapslar) för behandling av måttliga till svåra smärttillstånd och primär dysmenorré (menstruationssmärtor) hos vuxna. Denna nya indikation gör att Celebrex har den bredaste indikationsprofilen av alla specifika COX- 2-hämmare. Celebrex är redan godkänt för lindring av smärta och inflammation vid artros och reumatoid artrit hos vuxna. Läkemedlet är också godkänt för behandling i syfte att minska förekomsten av adenomatösa polyper i tjock- och ändtarm vid ärftlig polypos (FAP) - en sällsynt och allvarlig sjukdom - som ett komplement till konventionell behandling. Företaget konstaterar också goda framgångar vid överläggningar med de europeiska läkemedelsmyndigheterna i fråga om Pharmacias ansökan om användning av parecoxib, det första injicerbara av de COX-2-hämmande preparaten, för behandling av akuta smärttillstånd. Företaget räknar med att ett beslut om parecoxib ska föreligga före årets slut. Andra händelser Under tredje kvartalet godkändes Xalcom/Xalacom för introduktion inom EU. Läkemedlet är en fast kombination av latanoprost (Xalatan ögondroppar) och timolol (en ofta använd betablockerare). Inom EU är Xalcom/Xalacom indicerat för sänkning av det intraokulära trycket hos patienter med öppenvinkelglaukom och okulärt övertryck som inte svarar tillräckligt väl på behandling med betablockerare. Lanseringar av Xalcom/Xalacom i olika europeiska länder har inletts. I USA har Pharmacia fått ett ytterligare godkännande från FDA för Xalcom. Företaget ser nu över olika alternativ inklusive genomförandet av ytterligare kliniska studier till stöd för företagets ansökan om registrering av nytt läkemedel. Om sådana ytterligare studier genomförs beräknar Pharmacia att det kommer att ta upp till 24 månader att genomföra dessa och inlämna resultaten till FDA. Axert, företagets nya läkemedel mot migrän, blev i augusti tillgängligt för läkare i USA. Axert godkändes av FDA i maj och är indicerat för akut behandling av migrän hos vuxna. Axert ger effektiv lindring och har god tolerans. I augusti tillkännagav företaget att ett samarbete inleds med finska Orion om utveckling och marknadsföring av Orions läkemedelskandidat deramciklan. Deramciklan tillhör en klass av ångestdämpande läkemedel. Medlet prövas för närvarande kliniskt i fas III-studier i Europa med avseende på behandling av generaliserat ångestsyndrom. Pharmacia har rätten till distribution och marknadsföring av deramciklan i USA när produkten blivit godkänd av myndigheterna. Pharmacia har också rätt att utveckla produkten i Japan och i andra länder. Under tredje kvartalet inleddes europeiska lanseringar av företagets banbrytande antibiotikum Zyvoxa/Zyvoxid. Läkemedlet är indicerat för behandling av sjukhusförvärvad och samhällsförvärvad lunginflammation, samt för behandling av sådana komplicerade infektioner i hud och mjukvävnad som misstänks eller bekräftats vara orsakade av grampositiva bakterier. Under kvartalet har också Pharmacias affärsenhet Consumer Healthcare förvärvat verksamheten med Luden's halsdroppar från Hershey Foods Corporation. Förvärvet av varumärket Luden's, liksom introduktionen i september av receptfri försäljning av Nicorette tuggummi i Japan, ingår i företagets strategi att förstärka den receptfria produktplattformen på viktiga marknader. I augusti träffade Pharmacia ett avtal med en grupp investerare om att bilda ett nytt svenskt bioteknikföretag, Biovitrum AB. Det nya företaget baseras på Pharmacias svenska forskningsgrupp inom ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar, en utvecklingsgrupp för närliggande biofarmaceutiska produkter, samt enheten för blodfraktionering. Pharmacia äger omkring en tredjedel av Biovitrum, men kan efterhand komma att minska sin ägarandel i det nya företaget. I samband med dagens resultatrapport anordnar Pharmacia en internetsänd telefonkonferens klockan 16.00 svensk tid. Telefonkonferensen är tillgänglig "online" på Internet via Pharmacias amerikanska webbplats www.pharmacia.com. Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. En av Pharmacias många viktiga innovationer är Celebrex/Celebra, som är världens mest förskrivna läkemedel mot smärta i förslitna leder och ledgångsreumatism. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. Detta pressmeddelande innehåller förutsägelser om företagets verksamhet och ekonomiska resultat, vilka baseras på den information som finns att tillgå för närvarande och de förväntningar som företaget för närvarande bedömer som rimliga. Eftersom förutsägelserna grundas på faktorer som är utsatta för många risker, osäkerheter och förändringar över tid, av vilka några anges i de handlingar företaget inlämnat till U.S. Securities and Exchange Commission, så kan de faktiska resultaten skilja sig avsevärt från dem som uttrycks eller underförstås i förutsägelserna. Företaget förbinder sig inte att uppdatera några förutsägelser till följd av att ny information erhållits eller förändrade förhållanden uppkommit. Mediakontakter Analytikerkontakter Koncernen och läkemedels- Koncernen och läkemedels- verksamheten, USA: verksamheten: Paul Fitzhenry Craig Tooman +1-908-901-8770 +1-908-901-8853 Koncernen och läkemedels- verksamheten, Sverige: Marianne Hjertstrand 08-695 46 42 0706-97 46 42 Lantbruksanknuten verksamhet: Lantbruksanknuten verksamhet: Lori J. Fisher Andy Kuchan +1-314-694-8535 +1-314-694-7867 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00850/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00850/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar