Delårsrapport januari-september 2015

Tredje kvartalet 1 juli 2015 – 30 september 2015

 • Bolagets nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0 (0) Tkr
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1 854 (-165) Tkr
 • Resultat per aktie för kvartalet var efter utspädning -0,76 (-0,50) kr

Perioden 1 januari 2015 – 30 september 2015

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 0 (0) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -4 624 (-543) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden var efter utspädning -1,92 (-1,65) kr

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Samarbetet med HUG utökades till att avse ett större spektrum av läkemedel
 • Samarbete med UCS Industrial IT AB avseende kontraktstillverkning av DrugLog®
 • Pharmacolog deltog på den europeiska cancerkongressen i Wien med egen utställning. I samband med detta lanserades en ny produktversion 3.5 av DrugLog®

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ett Letter of Intent har undertecknats med PharMed SAM avseende marknadsföring och försäljning av DrugLog® på delar av den västeuropeiska marknaden
 • Avtal med ett stort amerikanskt sjukhus om klinisk test av DrugLog® för att förhindra stölder av narkotikaklassade läkemedel. Efter rapportperiodens utgång offentliggjordes att order lagts av Mayo Clinic
 • Vetenskaplig presentation vid apotekarmässa i Frankrike av de tekniska och kliniska testerna av DrugLog® vid Universitetet i Genève under 2014 och 2015

Kommentar från VD Hans Dahlin:

Verksamheten under perioden har framför allt fokuserats på marknadsföring och försäljning av DrugLog® genom kundbesök och internationella utställningar. Resultaten från våra insatser har satt tydliga spår, inte minst i Europa, avseende möjligheten att enkelt, snabbt och effektivt kunna säkerställa beredning av intravenösa läkemedel vid både apotek och vårdavdelningar.

Den kanske mest glädjande effekten av våra marknadsinsatser är det stora intresse för DrugLog® som växt fram under perioden från den amerikanska marknaden, och då främst för att lösa problemet med ökande stölder av intravenösa narkotiska läkemedel, s.k drug diversion.

Ett avtal med ett stort och välrenommerat amerikanskt sjukhus, Mayo Clinic, avseende test av DrugLog® i skarp miljö undertecknades i september 2015. I oktober erhölls en order på två DrugLog®-system under en prövotid på tre månader från oktober 2015. Vid slutligt godkännande bedömer jag en intäktsvolym på 1-3 MSEK per år beroende på antalet tester som utförs. För närvarande har knappt 1.000 tester av stöldbegärliga narkotikapreparat genomförts med gott resultat.

Som ringar på vattnet har ytterligare ett antal större sjukhus i USA begärt produktvisning och offerter, vilket nu följs upp av vår marknadsavdelning.

Intresset för DrugLog® i Europa vid beredning av cellgifter och andra s.k. farliga läkemedel vid apotek och vårdavdelningar har också ökat markant. Genom ett Letter of Intent med Monaco-baserade företaget PharMed SAM, avseende ett framtida distributionsavtal, bearbetar bolagen i samverkan redan ett antal större sjukhus i England och Frankrike.

Sammantaget är jag mycket nöjd med vad Pharmacolog åstadkommit under perioden avseende synbarhet, identitet, referensinstallationer och referenskunder, både inom kvalitetssäkring av beredningar av intravenösa läkemedel och inom kontroller vid stöld av narkotikaklassade läkemedel.

Jag ser med stor tillförsikt fram emot en positiv utveckling av bolagets intjäningsförmåga i närtid och under kommande år.

Om Pharmacolog

Pharmacolog i Uppsala AB är ett medicintekniskt företag som är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för säker administration av intravenösa läkemedel. Bolagets huvudprodukt, DrugLog®, är CE-märkt och möjliggör säker hantering av intravenösa läkemedel genom en patenterad metod som kan kontrollera att ordinerade läkemedel och dess koncentration i samband med beredning och före behandling av patient är korrekt. Pharmacologs vision är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade metoder för kvalitetssäkring för behandling av patienter med cancer och andra allvarliga sjukdomar.

BOLAGETS UTVECKLING

Marknadsstrategin för Pharmacolog är att tidigt installera system hos ett antal identifierade referenskunder med olika inriktning i Sverige och övriga Europa för att stärka trovärdigheten kring företagets produkter.

Ett system installerades under 2014 vid Universitetssjukhuset i Genève, HUG, där det användes för klinisk utprovning på läkemedel för cancerbehandling. Slutrapporten presenterades vid den årliga apotekarmässan i Frankrike under oktober 2015 av de tre involverade universiteten i Genève, Lausanne och Lille.

Pharmacolog deltog i september på den europeiska cancerkongressen i Wien med egen utställning. I samband med detta lanserades en ny produktversion 3.5 av DrugLog®.

DrugLog® presenterades även vid ett föredrag vid Optics & Photonics-mötet i september vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

I samband med listningen av bolaget i juni 2015 anställdes nyckelpersoner för den operativa ledningen och verksamheten. Bolaget har per den 30 september tre fast anställda och fem ytterligare experter knutna till utveckling och kvalitetssäkring på konsultbasis.

Under perioden har Pharmacolog avtalat med Universitetet i Genève om fortsatt samarbete kring DrugLogs användning för icke toxiska läkemedel. I detta sammanhang kommer även representanter från Universitet i Lille, Frankrike, att delta.

Genom kontakter via samarbetspersoner i USA har intresset för DrugLog® för att kunna förhindra s.k. drug diversion, framför allt av narkotikaklassade läkemedel, resulterat i ett avtal med ett stort amerikanskt sjukhus om klinisk test av DrugLog® för att förhindra sådana stölder.

Efter rapportperiodens utgång offentliggjordes att en order på två system lagts av Mayo Clinic. Initialt testas systemen under en period av tre månader.

Ett Letter of Intent har undertecknats med PharMed SAM avseende marknadsföring och försäljning av DrugLog® på delar av den västeuropeiska marknaden, bland annat Storbritannien och Frankrike.

Ett samarbete med det svenska bolaget UCS Industrial IT AB för kontraktstillverkning av DrugLog® har etablerats för att säkerställa en effektiv och certifierad produktion vid ett ökande marknadsbehov.

FINANSIELL UTVECKLING

Allmänt
Bolaget har nu påbörjat marknadslanseringen av DrugLog® och därmed gått in i en ny fas. Detta innebär att bolaget från och med den 1 februari 2015 inte längre aktiverar arbete för egen räkning samt att bolaget påbörjat avskrivning av den aktiveringen. Dessutom har bolaget under perioden anställt ytterligare två medarbetare. Alla dessa förändringar gentemot föregående period följer den plan som finns fastlagd.

Intäkter och kostnader
Bolaget har inlett försäljningsarbetet i Europa och USA. En första order av DrugLog® har inkommit, men några intäkter har ännu inte genererats. Kostnaderna under perioden följer plan. En stor del av kostnaderna avser konsulter. Avskrivningar under juli till september uppgår till 232 Tkr. Utöver de redovisade kostnaderna i resultaträkningen har bolaget emissionsutgifter om 763 Tkr som redovisas mot eget kapital.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -1 854 (-165) Tkr. Resultatförändringen beror på ökade lönekostnader, ökade marknadsföringskostnader, att bolaget inte längre aktiverar kostnader för arbete för egen räkning samt att bolaget påbörjat avskrivning av aktiveringen.

Finansiell ställning och likviditet
Den 30 september 2015 uppgick bolagets likvida medel till 3 688 (3 048) Tkr. Soliditeten var 87,9 (81,8) %. Bolagets eget kapital uppgick till 8 293 (6 582) Tkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -2 062 Tkr. Kassaflödet för kvartalet uppgick till -1 578 Tkr.

Bolaget hade 358 aktieägare per den 30 september 2015.

Aktiekapitalet är 735 866,70 kronor. Antalet aktier uppgår till 2 452 889.

Investeringar
Under det tredje kvartalet uppgick bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 0 (0) Tkr och investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0 (228) Tkr.

AKTIER OCH OPTIONER

Förändring i utestående antal aktier

Ingående antal 2015-01-01 1 816 865
Nyemission 2015-03-23        12 150
Utgående antal 2015-03-31 1 829 015
Ingående antal 2015-04-01 1 829 015
Nyemission 2015-06-08    623 874
Utgående antal 2015-09-30 2 452 889

Optioner
Vid årsstämman den 26 mars 2015 beslutades om emission av högst 50 000 teckningsoptioner till var och en av Hans Dahlin, Karl-Erik Carlström och Anders Murman. Varje option berättigar, för tiden fram till den 30 juni 2019, till nyteckning av en aktie i Pharmacolog i Uppsala AB till en teckningskurs om 36 kronor per aktie. Samtliga teckningsoptioner har tecknats.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. Se årsredovisningen för 2014 för ytterligare information.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Pharmacolog är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan bolaget når ett positivt kassaflöde. Pharmacolog kan i framtiden komma att söka nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandumet inför listningen på Aktietorget.

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké 2015                                           17 februari 2016

Uppsala den 19 november 2015

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Gunnar Mattsson (ordf)                           Lars Engbrant

Olle Johansson                                                                Gisela Sitbon                                           

Hans Dahlin (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Dahlin, VD, tel: 0705-46 50 12 eller e-post: hans.dahlin@pharmacolog.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på www.pharmacolog.se/investor-relations/financial-reports/

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)
Ekeby bruk
752 75 Uppsala
Telefon: +46 18 50 01 01
E-post: info@pharmacolog.se
Hemsida: www.pharmacolog.se

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.


Om oss

Företaget är specialiserat på att tillhandahålla kvalitetssäkringslösningar för säker administration av intravenösa mediciner. Den långsiktiga visionen för företaget är att spela en aktiv roll i att utveckla avancerade behandlingsmetoder för patienter med cancer och andra dödliga sjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar