Marknadsmeddelande 124/18 - Information om företrädesemission i Pharmacolog i Uppsala AB

Den 23 maj 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (PHLOG) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 24 maj 2018.

För en (1) befintlig B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie, för 6,00 sek per aktie (1:1 á 6,00 sek).

Från och med den 28 maj 2018 byter Pharmacolog i Uppsala AB lista till Nasdaq First North. Handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på Nasdaq First North.

För ytterligare information ber vi att få hänvisa till Nasdaq First North.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 23 maj 2018.

Stockholm den 18 maj, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.