Möjlighet att investera i Pharmacolog, ett medtech-bolag som förbättrar och effektiviserar användningen av läkemedel

Pharmacolog i Uppsala AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar system och lösningar vilka syftar till att optimera och säkerställa en korrekt och effektiv behandling med intravenösa läkemedel. Inom ett stort antal behandlingsområden såsom onkologi, infektionssjukdomar och intensivvård administreras läkemedel intravenöst genom infusion eller injektion.

Pharmacologs affärsidé är att tillhandhålla produkter som optimerar medicinering med intravenösa läkemedel, vilket skall bidra till en ökad patientsäkerhet och minskade kostnader för vården. Vidare kan produkter från Pharmacolog även användas för att upptäcka och förhindra stölder och förfalskningar av läkemedel, vilket är ett allvarligt och svårhanterligt problem i många delar av världen.
 
Säkerheten inom vård av allvarliga sjukdomar genom intravenösa läkemedel är ett relativt eftersatt område, t.ex. vid behandling av cancer med cellgifter, varför Pharmacolog räknar med ett stadigt ökande intresse för deras produkt DrugLog®, så snart den initiala marknadsfasen avslutas. DrugLog® är en produkt som genom ljusabsorptionsspektroskopi snabbt verifierar kon­centration och identitet i injicerade läkemedel. Genom att jämföra med ordinerad koncentration går det med hjälp av DrugLog® att snabbt säkerställa att läkemedlet innehåller rätt dos och korrekt substans.
 
”Pharmacologs mål är att bli marknadsledande inom verktyg för att säkerställa medicineffektivitet i individualiserad vård och syftet med denna nyemission är att ge oss möjlighet att växa upp och öka farten mot att uppnå just detta.” säger Mats Högberg, VD på Pharmacolog.
 
ReVal™, Pharmacologs andra produkt, är ett system som underlättar för vårdpersonal inom pediatrisk vård att iordningställa läkemedel, och erbjuder lämpliga metoder för att kvalitetssäkra det iordningställda läkemedlet innan det ges till patient. Systemet ger en förbättrad arbetsprocess och underlättar för vårdpersonal vid komplicerade och kritiska läkemedelsberedningar.
 
 
Erbjudandet i korthet:
Teckningsperiod: 31 maj 2018 – 14 juni 2018.
Teckningskurs: 6,00 SEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: Emissionen har garanti- och teckningsåtaganden om totalt ca 19,0 MSEK, motsvarande ca 80 % av emissionsbeloppet.
 
Läs prospekt här
Teckna online här
Till Bolagets emissionsrum här

Om oss

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Prenumerera

Dokument & länkar