Bokslutskommuniké 2017-01-01 till 2017-12-31

1. Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2017-10-01 – 2017-12-31)

ü  Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 0 SEK (0).

ü  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 368 968 SEK (-921 308).

ü  Resultatet per aktie* uppgick till -0,36 SEK (-0,05).

ü  Soliditeten** uppgick per 2017-12-31 till 82 %.

Helåret (2017-01-01 – 2017-12-31)

ü  Nettoomsättningen uppgick under räkenskapsåret till 0 SEK (0).

ü  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 648 603 SEK (-3 938 736).

ü  Resultatet per aktie* uppgick till -0,57 SEK (-0,21).

* Periodens resultat dividerat med 20 280 344 (18 796 418) utestående aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

  • Bolagets vidareutveckling av Iodocarb för att reducera jodfrisättningen blev framgångsrik. Det nya jodkolet, Iodocarb novum, ger ca 70 % mindre jodfrisättning men minst lika bra kvicksilverbindande effekt. Man kan därför förvänta sig att erhålla lika bra förbättring av lungfunktionen som i den första kliniska studien men utan sköldkörtelbiverkningar. Två nya kliniska studier med Iodocarb novum initieras under 2018.
  • Ett EcoFilter® system har tagits fram som kan eliminera alla utsläpp av läkemedelsrester och multi-resistenta bakterier i sjukhusens avloppsvatten. Teknologin skyddas med fyra patentansökningar. Kontakt har tagits med ett flertal större aktörer inom näraliggande områden. Olika typer av finansiering övervägs. Projektet bedöms kunna generera stora framtida intäkter.  
  • Utvecklingen av den medicintekniska produkten ”Bronkitstopp” mot hosta och slem vid kronisk bronkit går nu vidare. Den nya tillverkningsmetoden för högkvalitativt jodkol kommer även denna produkt till godo. Ansökan till ”Notified Body” för CE-certifiering av ”Bronkitstopp” färdigställs och lämnas in. Intresset för produkten är stort och kan resultera i betydande intäkter i närtid.  
  • Med anledning av att det nya jodkolet uppvisar betydligt bättre egenskaper än det gamla har Bolaget beslutat att genomföra framtida kliniska studier med det nya jodkolet. Den påbörjade kliniska KOL-studien med IodoCarb comp har därför avbrutits och balanserade utvecklingsutgifter för denna studie har utrangerats av redovisningstekniska skäl. Detta gäller även den del som tagits upp i tidigare rapporter under 2017. Detta har påverkat resultatet negativt med 4 061 210 kr avseende den del som balanserats före 2017 och med 1 874 060 kr avseende de utgifter som balanserats i tidigare rapporter 2017.

2. Projektstatus

KOL

Bolagets vidareutveckling av Iodocarb för att reducera jodfrisättningen har blivit framgångsrik. Det nya jodkolet, Iodocarb novum, ger ca 70 % mindre jodfrisättning men minst lika bra kvicksilverbindande effekt. Man kan därför förvänta sig att erhålla lika bra förbättring av lungfunktionen som i den första kliniska studien men utan sköldkörtelbiverkningar. Vi planerar att i närtid fokusera bolagets resurser på att utveckla Iodocarb novum som ett läkemedel, eftersom det förväntas bli enklare och snabbare att få denna behandling godkänd. Efter att Iodocarb novum registrerats kan det dock bli aktuellt att återuppta studier med perklorattillskott då det förefaller ge en extra, synergistisk förbättring av lungfunktionen. Detta kan vara värdefullt speciellt för svårt KOL-sjuka. Den kliniska studien med Iodocarb comp (jodkol + perklorat) har avbrutits och balanserade utvecklingsutgifter utrangerats av redovisningstekniska skäl. En annan viktig fördel med det nya jodkolet är att det kan vara möjligt att skydda som en ny patentfamilj. Vi kan därmed erhålla patent i många länder där vi idag inte har patentskydd, och ett ännu starkare skydd i länder där vi idag har patent. Det ökar även möjligheten att framgångsrikt kunna implementera bolagets Affärsplan för Iodocarb (se sid 15) som bygger på att licensintäkter från mindre marknader används för att finansiera Bolagets uppbyggnad av registrerings- och försäljningsorganisationer på de största, värdefullaste marknaderna, med syfte att behålla kontrollen över KOL-projektet och optimera intäkterna på de marknaderna. Vi har etablerat kontakt med ett flertal läkemedelsbolag från Asien och Europa som kan vara intresserade av att licensera vårt KOL-läkemedel. Två nya kliniska studier med Iodocarb novum avses initieras under 2018.

EcoFilter®

Även i Bolagets andra huvudprojekt, EcoFilter®, skedde stora framsteg under året. Ett system togs fram som kan eliminera alla utsläpp av läkemedelsrester och multi-resistenta bakterier i sjukhusens avloppsvatten. Systemet eliminerar även alla multi-resistenta bakterier från sjukhusens avloppsrör, varför det inte finns risk för att dessa bakterier tar sig upp till sjukhusets vårdavdelningar och smittar patienter och personal. Två nya patentansökningar lämnades in för att skydda detta koncept. Bolagets gamla EcoFilter ansökningar fick positiva besked från svenska och internationella granskare. Problemet med läkemedelsutsläpp från sjukvården har högsta aktualitet och många aktörer försöker utveckla effektiva system. Vi har sökt kontakt med ett flertal större aktörer som arbetar inom näraliggande områden. Kanske väljer vi att ta in någon eller några partner i projektet. Vi arbetar även med andra former av separat finansiering för detta projekt. En ny Affärsplan för EcoFilter® visar att systemet kan ge stora intäkter. År 2026 förväntas det generera en vinst på 54 miljoner Euro (se sid 21). Kliniska studier med systemet planeras inledas under våren 2018.

Kronisk bronkit ”Bronkitstopp”

Kronisk bronkit kännetecknas av långvarig hosta, slem i bröstet och harklingar, och förekommer hos hundratusentals människor bara i Sverige. Det finns idag ingen effektiv behandling. Då jodkol i tidigare klinisk KOL-studie reducerade hosta och slemproduktion hos försökspersoner, avser Bolaget ta fram en medicinteknisk produkt mot kronisk bronkit med namnet ”Bronkitstopp”. Även detta projekt kommer att få nytta av den nya tillverkningsprocessen för jodkol. Vi går nu vidare och färdigställer en ansökan till ”Notified Body” för CE-certifiering av ”Bronkitstopp”. Det finns ett stort intresse för denna produkt från allmänheten och Bolaget får många förfrågningar om den. Detta projekt bedöms kunna generera betydande intäkter i närtid.

Influensa-orsakad lungsvikt

Bolagets nya projekt som går ut på att utveckla en ny behandling mot influensaorsakad lungsvikt har största aktualitet för närvarande. Årets influensa är ovanligt besvärlig och befintligt vaccin fungerar endast mot 27 % av virusen1. Många människor, både äldre och barn, har avlidit av den. Det antivirala läkemedlet Tamiflu har tveksam effekt2. Om vi lyckas få fram en effektiv behandling som förhindrar influensaorsakade lungkomplikationer kan den få en stor marknad, både som behandling vid de årliga influensorna och förebyggande i beredskapslager mot framtida ”mördar-influensor”. Projektet befinner sig i uppstartsskede.

1. http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/statistik/influensa/influensasasongen-2017-2018.pdf
2. Yogendra Kumar Gupta, Meenakshi Meenu, and Prafull Mohan. The Tamiflu fiasco and lessons learnt. 
Indian J Pharmacol. 2015 Jan-Feb; 47(1): 11–16.

3. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2017

Patent godkänt i Japan (26:e januari 2017)

PharmaLundensis patentansökan som skyddar behandling av kronisk bronkit med KI-impregnerat (kaliumjodid) aktivt kol har nu godkänts i Japan (WO 2014/084763 A1). Patentet räcker till 2034.

VD Dr Staffan Skogvall: Det glädjer mig att vi nu erhållit det första godkända patentet för Bolagets bronkitprojekt. Nationella patentansökningar finns även i EU, Kina och Sydkorea. PharmaLundensis planerar att sälja KI-impregnerat aktivt kol som en Medicinteknisk Produkt mot kronisk bronkit. Regelverket för detta är betydligt mindre komplicerat än för läkemedel, varför denna produkt har förutsättningar att nå marknaden relativt snabbt. Försäljning planeras inledningsvis ske i egen Webshop.

EcoFilter® patent godkänt i Sverige (3:e februari 2017)
Patent och registreringsverket i Sverige har nu meddelat att man beviljar patent för PharmaLundensis ansökan som skyddar en central del av EcoFilter®, förutsatt att några smärre formella åtgärder vidtas som inte påverkar skyddsomfånget. Därefter kommer patentet att meddelas formellt. 

VD Dr Staffan Skogvall: Det glädjer mig att vi nu erhållit det första godkända patentet för EcoFilter® projektet. Detta patent kommer sannolikt till god nytta vid förhandlingar med större partners och med sjukvården. Jag hoppas även att vår internationella PCT ansökan så småningom kan godkännas och ligga till grund för patentskydd i många andra länder.

Positiv internationell PCT-granskning för EcoFilter® patent (9:e februari 2017) 

Europapatentverket har nu utfärdat en positiv ”Written opinion” där ett antal metodkrav som skyddar EcoFilter® förklaras uppfylla allt som krävs för patent (nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet). Denna PCT-ansökan kan därmed ligga till grund för nationella patentansökningar i de flesta länder i världen. PharmaLundensis har två patentansökningar som skall skydda EcoFilter®. Den aktuella ansökan tillhör Patentansökan 2. Bolaget erhöll nyligen patent för Patentansökan 1 i Sverige, se pressmeddelande 170203.

VD Dr Staffan Skogvall: Det förefaller som vi kommer att få ett starkt patentskydd för EcoFilter®. Detta är naturligtvis lysande eftersom det minskar risken för att konkurrenter tar delar av den stora marknaden för läkemedelsrening från avloppsvatten. Ett starkt patentskydd ökar dessutom möjligheten att få in större partners i EcoFilter®-projektet.

Ny positiv granskningsrapport från PRV för EcoFilter® (3:e mars 2017) 

Patent- och Registreringsverket har nu lämnat positiva besked för PharmaLundensis Patentansökan 2 för EcoFilter®. Granskaren bedömer att samtliga 20 metod- och apparatkrav uppfyller alla kriterier för patenterbarhet i Sverige (nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet). Granskaren framför vidare ett antal formella anmärkningar som Bolagets patentkonsult bedömer kan åtgärdas utan svårighet. PharmaLundensis har två patentansökningar som skyddar EcoFilter®. Aktuell ansökan har tidigare erhållit en positiv ”Written opinion” från Europapatentverket (pressmeddelande 170209). PharmaLundensis erhöll nyligen även patent för Patentansökan 1 i Sverige (pressmeddelande 170203).  

VD Dr Staffan Skogvall: EcoFilterprojektet får i och med PRV:s nya beslut ett fördjupat och breddat patentskydd i Sverige. Speciellt positivt är att man godkänner både metodkraven och apparatkraven. Det förefaller nu troligt att patentskyddet för EcoFilter® blir starkt. PharmaLundensis har därmed goda förutsättningar för att ta en betydande del av den stora och värdefulla marknaden för läkemedelsrening från avloppsvatten.

Nyemission övertecknad (14 mars 2017) 

I PharmaLundensis nyemission inkom totalt teckningar för 529 794 units. Då emissionen uppgick till högst 494 642 units, motsvarande ca 8,9 miljoner kronor, blev den således övertecknad till ca 107 %. Efter emissionskostnader på ca 400 000 kr tillförs bolaget ca 8,5 miljoner kronor. Units tecknades till 40,6 % med företräde. Tilldelning av units tecknade utan företräde sker enligt emissionsbeslutet. Nytt antal aktier i bolaget blir 20 280 344 st och aktiekapitalet 1 014 017,20 kr. Styrelse och VD önskar framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen!

Utveckling och patentering av system för att eliminera alla läkemedelsutsläpp (2 maj 2017) 

Ett system för att eliminera samtliga utsläpp av läkemedel från sjukhus har utvecklats och patentsökts. Systemet ger möjlighet att ta bort läkemedelsrester som utsöndras både i urin och avföring. EcoFilter-teknologin kan, genom att kopplas till patienternas toaletter, rena material både från sängliggande och uppegående patienter. Systemet förväntas bli både effektivt och kostnadseffektivt. Två nya patentansökningar skyddar konceptet.

VD Dr Staffan Skogvall: Vi har nu tagit fram ett system som har potential att lösa hela den stora problematiken med läkemedelsutsläpp från sjukhus. Systemet bedöms att på ett kostnadseffektivt sätt kunna fullständig eliminera dessa utsläpp. Jag är övertygad om att det här är rätt väg att gå för att komma till rätta med det allvarliga hot mot människors hälsa som dessa läkemedelsutsläpp utgör.  

Ny, livräddande behandling mot Influensa-orsakad lungsvikt utvecklas (30 juni 2017)  

Information om nytt projekt hos PharmaLundensis AB.

Varje vinter drabbas världen av influensaepidemier. Ofta är symptomen ganska lindriga, men ibland blir de mycket allvarliga. Spanska sjukan orsakade 50-100 miljoner dödsfall 1918-1919 och även Asiaten (57-58) samt HongKonginfluensan (68-70) resulterade i miljoner döda1. I våra dagar spreds svininfluensan 2009 och orsakade en hel del dödsfall trots modern vård. Influensavirus kan orsaka så kraftig inflammation i luftvägarna att de kollapsar, vilket inte kan åtgärdas med dagens läkemedel. Enda möjligheten är då att placera patienten i ”konstgjord lunga”2. Detta är en ytterst komplicerad teknik och det finns bara ett tiotal vårdplatser i hela Sverige. En stor influensaepidemi av en virusstam som kraftigt försämrar lungfunktionen skulle vara en mardröm och betraktas av många experter som ett av de största hoten mot mänsklighetens framtid.

PharmaLundensis driver sedan en tid tillbaka ett projekt som syftar till att motverka lungsvikt orsakad av influensasjukdom. Projektet drivs ”in-house” och bedöms pågå under det kommande året. Under denna tid kommer vi att genomföra labbförsök för att utreda om farmakologisk modifiering av en specifik mekanism effektivt kan behandla denna lungsjukdom. Efter patentering avser vi att utlicensera detta koncept till större företag. Styrelsen bedömer att ett framgångsrikt läkemedel kommer att införskaffas och lagras av beredskapsorganisationer över hela världen som skydd mot framtida farliga influensaepidemier. Läkemedlet kan även användas av patienter som fått lungsymptom från den vanliga säsongsinfluensan.

VD Dr Staffan Skogvall: Detta är ett spännande och intressant projekt med stor potential. För att kunna ta fram ett läkemedel mot denna svåra lungsjukdom behöver man ha stor kunskap kring lungans fysiologi och patologi och angripa rätt mekanism. Jag bedömer att vi har denna kompetens i bolaget.
1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Influensa

2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Extrakorporeal_membranoxygenering 

Första patent för Iodocarb comp beviljat (8 sept 2017) 

PharmaLundensis patentansökan som skyddar kombinationen av aktivt kol impregnerat med jod eller jodsalter i kombination med perklorat (Iodocarb comp) har nu beviljats i Sydafrika. Patentet räcker i minst 16 år, med möjlighet till förlängning med ytterligare 5 år. Detta är det första patentet för Iodocarb comp som beviljas. PharmaLundensis har även lämnat in nationella patentansökningar på nio andra marknader (USA, Europa, Kina, Japan, Chile, Israel, Saudiarabien, Sydkorea och Ryssland). Såsom beskrevs i Bokslutskommunikén 16 februari 2017 har Bolaget som strategi att säkra patentskydd på de fyra stora marknaderna (EU, USA, Japan och Kina) men även i minst ett mindre land per kontinent utanför de stora marknaderna. Planen är att ett läkemedelsbolag i det landet licenserar Iodocarb comp och därefter ansvarar för försäljningen över hela den regionen. Ett läkemedelsbolag i Sydafrika kommer således att ansvara för försäljningen av Iodocarb i huvuddelen av de Afrikanska länderna.

VD Dr Staffan Skogvall: Det är mycket positivt att det första nationella patentet för Iodocarb comp nu beviljats. Därmed kan man förvänta sig stor sannolikhet för positiva besked även i andra regioner. Jag tror att vi kommer att få stor nytta av detta patent som även kommer att kunna skydda det nya jodkolet som vi håller på att utveckla.  

Godkänd Svensk Varumärkesregistrering (22 nov 2017) 

Patent- och registreringsverket har meddelat att man godkänt ”Bronkitstopp PharmaLundensis” som varumärke. Varumärket gäller för Grupp 5 (Farmaceutiska preparat) och Grupp 10 (Medicinska apparater och Instrument). Varumärkesregistreringen gäller i upp till 10 år. Registreringsnummer: 542356. 

VD Dr Staffan Skogvall: PharmaLundensis olika projekt fortsätter att utvecklas väl, och nu har namnet för den medicintekniska produkten mot kronisk bronkit godkänts. Som beskrevs i Bolagets nyligen publicerade kvartalsrapport (171116) väntar vi in resultatet av pågående justering av tillverkningen av jodkol innan vi lämnar in registreringsansökan för Bronkitstopp.

Iodocarb comp patent godkänns i Israel (19 dec 2017)

Det israeliska patentverket har nu meddelat att PharmaLundensis ansökan för Iodocarb comp (WO2015075111 ” Compositions for obtaining an improved lung function comprising activated carbon comprising adsorbed iodine and/or an adsorbed iodide salt and a sodium/iodide symporter inhibitor.”) är patenterbar. Sedan tidigare har ansökan godkänts i Sydafrika. Den granskas för närvarande på åtta andra marknader (USA, Europa, Kina, Japan, Chile, Saudiarabien, Sydkorea och Ryssland). Patentskyddet varar till 2033 och kan förlängas med ytterligare 5 år.

VD Dr Staffan Skogvall: Patentansökan för kombinationen av Iodocarb och perklorat blir nu godkänd i sitt andra land. Det mesta talar således för att den även kommer att godkännas på övriga marknader. Detta medför att affärsplanen för Iodocarb comp, som bland annat beskrivits i Bokslutskommunikén 2017-02-16 Punkt 3, kan genomföras såsom planerat. I korthet innebär affärsplanen att PharmaLundensis utlicenserar Iodocarb comp på mindre marknader, och använder intäkter därifrån för att bygga upp registrerings- och försäljningsorganisationer på de viktigaste marknaderna. Detta syftar till att behålla kontrollen över registreringsprocessen på de stora marknaderna och därmed undvika att PharmaLundensis blir beroende av större partners, samt att optimera intäkterna.

Detta patent förväntas bli användbart även till det nya jodkolet, som snart är färdigutvecklat. Tillägg av perklorat förefaller ge en synergistisk (extra) förbättring av lungfunktionen, vilket kan ge möjlighet att på ett snabbt och effektivt sätt behandla även svårt KOL-sjuka patienter.

VD förvärvade aktier

Insynshandel : VD Staffan Skogvall förvärvade sammanlagt 27 411 PharmaLundensis aktier under 2017.

4. Väsentliga händelser efter periodens utgång

Framgångsrik utveckling av nytt högkvalitativt Iodocarb (29 jan 2018)
PharmaLundensis har under det gångna året genomfört en process för att vidareutveckla tillverkningen av Bolagets läkemedelskandidat Iodocarb för behandling av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL. Syftet har varit att kraftigt reducera jodfrisättningen från substansen med bibehållen kvicksilverbindande effekt. En sådan substans kan förväntas uppvisa den positiva effekten på lungfunktionen som erhölls i Bolagets första kliniska KOL-studie, men utan biverkningar från sköldkörteln. Denna utvecklingsprocess har nu blivit framgångsrik.

Det nya jodkolet, Iodocarb Novum, frisläpper ca 70 % mindre jod vid alla jodhalter (3, 6 och 9 %) jämfört med det gamla jodkolet, Fig 1. Den kvicksilverbindande förmågan är minst lika bra eller bättre för det nya jodkolet, Fig 2.

VD Dr Staffan Skogvall: Det nya jodkolet ger en kraftigt minskad jodfrisättning jämfört med det gamla jodkolet, medan det har en minst lika bra kvicksilverbindande förmåga. Jag bedömer att vi därmed har löst problemet med sköldkörtelbiverkningarna. Vi planerar att under 2018 initiera två nya kliniska studier med Iodocarb Novum. Vidare kommer den pågående kliniska studien med Iodocarb comp att avbrytas, eftersom det nya jodkolet frisätter så lite jod att tillägg av Perklorat inte behövs. Att genomföra kliniska studier med ett läkemedel som bara innehåller jodkol (utan perklorat) kommer att förenkla registreringsprocessen avsevärt. En annan fördel med det nya jodkolet är att det är möjligt att skydda som en ny patentfamilj. Vi kan därmed erhålla patent i många länder som vi idag inte har patentskydd i, och ett ännu starkare skydd i länder där vi idag har patent.

Sammanfattningsvis bedömer jag att utvecklingen av det nya högkvalitativa jodkolet Iodocarb Novum är en viktig milstolpe för KOL-projektet, och att det kan bli ”nyckeln” till projektets framgång!  

Fig 1: Frisättning av jod från ny och gammal typ av Iodocarb.
Fig 2: Kvicksilverbindning för ny och gammal typ av Iodocarb.

(se diagram i bifogad pdf)

5. VD har ordet

Under 2017 arbetade vi hårt för att komma tillrätta med jodkolets sköldkörtelbiverkningar orsakade av jodfrisättning. Till min stora glädje blev denna vidareutveckling framgångsrik! Det nya jodkolet, Iodocarb novum, ger betydligt mindre jodfrisättning men minst lika bra kvicksilverbindande effekt. Det är vanligt inom läkemedelsutveckling att man först identifierar en viktig effekt av en substans och därefter modifierar ämnets egenskaper för att bli av med eventuella biverkningar. Detta förfarande kallas för ”lead-optimization”. Jag bedömer nu att det nya jodkolet kan fungera väl i framtiden och ser fram emot att genomföra nya KOL-studier med det. Jag tror att vi nu har goda möjligheter att uppnå positiva resultat i kommande kliniska studier, både avseende effekt och biverkningar!

Bolagets andra huvudprojekt, EcoFilter®, berör ett mycket hett område. Det kommer ständigt larmrapporter i massmedia om den ökande antibiotikaresistensen i samhället. Nyligen presenterade Folkhälsomyndigheten en rapport som förespår en dubblering av antibiotikaresistensen i Sverige till 2030 och en fyrdubbling till 20501. Detta kommer att medföra extra kostnader på 16 miljarder kronor. Sjukhusens avloppssystem har beskrivits som en ”hotspot” för multi-resistenta bakterier2. Myndigheter runt om i Europa trycker på för att det skall komma fram system som kan förhindra denna utveckling. Det är i detta perspektiv man skall se EcoFilter-systemets möjligheter. Jag tror att PharmaLundensis, tack vare vår kompetens, kreativitet och patentskydd, är perfekt positionerad för att leda utvecklingen inom detta område!

”Bronkitstopp” är helt klart en efterlängtad behandling. Vi får ständigt förfrågningar när den kan bli tillgänglig. Vi går nu vidare och färdigställer en ansökan till ”Notified Body” för CE-certifiering av ”Bronkitstopp” mot kronisk bronkit. Jag hoppas att produkten snabbt kan bli klar!

Beträffande bolagets nya projekt för att utveckla en ny behandling mot influensaorsakad lungsvikt så har det den största aktualitet för närvarande eftersom årets influensa är ovanligt besvärlig. Många människor, både äldre och barn, har avlidit av den. För närvarande håller vi på att införskaffa lämplig försöksutrustning. Det kommer att ta ett tag att få fart på försöken. Jag upplever att detta är ett mycket intressant projekt!

När jag nu ser tillbaka på det gångna året konstaterar jag att det varit ett bra år för PharmaLundensis med många väsentliga framsteg inom alla våra projekt!

Med vänliga hälsningar

Dr Staffan Skogvall, VD

1. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/01/25/fyra-ganger-fler-antibiotikaresistenta-2050/
2. Hocquet D, Muller A, Bertrand X. What happens in hospitals does not stay in hospitals: antibiotic-resistant bacteria in hospital wastewater systems. J Hosp Infect. 2016 Aug;93(4):395-402.

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar