Ny positiv granskningsrapport från PRV för EcoFilter®

Patent- och Registreringsverket har nu lämnat positiva besked för PharmaLundensis Patentansökan 2 för EcoFilter®. Granskaren bedömer att samtliga 20 metod- och apparatkrav uppfyller alla kriterier för patenterbarhet i Sverige (nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet). Granskaren framför vidare ett antal formella anmärkningar som Bolagets patentkonsult bedömer kan åtgärdas utan svårighet.

PharmaLundensis har två patentansökningar som skyddar EcoFilter®. Aktuell ansökan har tidigare erhållit en positiv ”Written opinion” från Europapatentverket (pressmeddelande 170209). PharmaLundensis erhöll nyligen även patent för Patentansökan 1 i Sverige (pressmeddelande 170203).   

VD Dr Staffan Skogvall: EcoFilterprojektet får i och med PRV:s nya beslut ett fördjupat och breddat patentskydd i Sverige. Speciellt positivt är att man godkänner både metodkraven och apparatkraven. Det förefaller nu troligt att patentskyddet för EcoFilter® blir starkt. PharmaLundensis har därmed goda förutsättningar för att ta en betydande del av den stora och värdefulla marknaden för läkemedelsrening från avloppsvatten.

För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 80
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2017.

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar