Nyemission övertecknad

I PharmaLundensis nyemission inkom totalt teckningar för 529 794 units. Då emissionen uppgick till högst 494 642 units, motsvarande ca 8,9 miljoner kronor, blev den således övertecknat till ca 107 %. Efter emissionskostnader på ca 400 000 kr tillförs bolaget ca 8,5 miljoner kronor. Units tecknades till 40,6 % med företräde. Tilldelning av units tecknade utan företräde sker enligt emissionsbeslutet. Nytt antal aktier i bolaget blir 20 280 344 st och aktiekapitalet 1 014 017,20 kr. Styrelse och VD önskar framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen!

Betalning för units tecknade utan företräde
Avräkningsnotor för units som tecknats utan företräde beräknas skickas ut i morgon. Full betalning för tilldelade units skall erläggas kontant enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota, samt vara Skandinaviska Enskilda Banken tillhanda senast onsdag den 29 mars. Om betalning inte sker i tid kan units komma att överlåtas till annan part. Om betalning från en sådan försäljning understiger teckningskursen enligt erbjudandet kan mellanskillnaden komma att utkrävas av den person som ursprungligen tilldelades units.

Handel med BTU och erhållande av aktier och teckningsoptioner
När emissionslikvid för units tecknade utan företräde har inkommit till SEB kommer BTU (betald tecknad unit) bokas ut på angivet VP/depåkonto. Handel med BTU bedrivs för närvarande på Aktietorget, och upphör då emissionen registrerats vid Bolagverket. BTU omvandlats då till ordinarie aktier och teckningsoptioner.

VD Dr Staffan Skogvall: Jag vill varmt tacka alla som investerat i PharmaLundensis nyemission!  Vi sätter nu full fart på bolagets alla projekt. Patientrekrytering till KOL-studien kommer att accelerera och regulatoriskt arbete för att CE-certifierar Bronkitstopp! intensifieras. Speciellt kommer jag fokusera på att få till stånd ett bra avtal med någon eller några större partners för EcoFilter-projektet. Jag bedömer att det finns goda möjligheter att uppnå detta under våren. Vi planerar även att ytterligare stärka och bredda patentskyddet för EcoFilter®. Min uppfattning är att PharmaLundensis framtid är mycket ljus! 

För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 80
E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se

Denna information är sådan information som PharmaLundensis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017.

Om oss

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas, och bolaget avser inom kort att starta kliniska studier mot fler svårbehandlade sjukdomar.

Prenumerera

Dokument & länkar