Halvårsrapport maj-oktober 2015/16

I KORTHET

  • Nettoomsättning samt restorder uppgick vid rapportdatum till 2,9 MSEK (7 månader). Nettoomsättningen under hela 2014/15 uppgick till 2,7 MSEK.
  • 5,2 MSEK i krediter har beviljats. Krediten medger en ökad produktionstakt, vilket säkerställer leverans av restorder och att intäkterna under 2015/16 förväntas stiga i förhållande till 2014/15.
  • Big Pharma-bolag beställer en 3:e motoriserad HoloMonitor M4.5-enhet i uppföljningsorder.
  • Expansion in i läkemedelsindustrin senarelägger implementering av fluorescensanalys.

PERIODENS RESULTAT

Nettoomsättning                                      1 490 (1 355) TSEK
Rörelseresultat                                      -3 730 (-3 663) TSEK
Resultat före skatt                                 -3 863 (-3 741) TSEK
Nettoresultat                                         -3 863 (-3 741) TSEK
Resultat per aktie                                         -0,39 (-0,69) SEK


VD-KOMMENTAR

Sedan en tid tillbaka kan våra kunder beställa HoloMonitor M4.5 (M4:an) med ett motorbord för automatisk precisionsförflyttning av cellprover. Detta har medfört att i stort sett samtliga kunder nu beställer M4:an med motorbord, även om slutkundpriset ökar med nära 70% till €30 000 och leveranstiden för tillfället blir betydligt längre.

Till skillnad mot själva basenheten tillverkas motorbordet fortfarande styckvis och mot order. Motorbordets popularitet och långa leveranstid har fått till följd att delar av periodens omsättning skjutits framåt i tiden då en order intäktsförs först vid leverans.

Motorbordet var avgörande för genombrottsordern till läkemedelsindustrin och för den uppföljningsorder vi nyligen fick från samma bolag. Beställningarna på totalt tre enheter samt pågående utvärderingar vid andra Big Pharma-bolag indikerar tydligt att motorbordet kommer att vara avgörande för att etablera vår HoloMonitor-teknik även inom läkemedelsindustrin. För våra akademiska kunder är motorbordet inte ett krav, men så gott som samtliga universitetskunder väljer nu att beställa M4:an med motorbord.

Motorbordet har alltså på kort tid fått en mycket central och strategisk roll i Bolagets verksamhet:

  • Motorbordet kommer väsentligen att öka Bolagets intäkter.
  • Motorbordet är avgörande för att även kunna adressera läkemedelsindustrin och därmed dramatiskt utöka M4:ans marknadspotential.
  • Motorbordets popularitet och långa leveranstid gör dock att intäkter för närvarande skjuts framåt i tiden.

Mot denna bakgrund och baserat på en grundlig utvärdering av de försäljningsvolymer som kan åstadkommas med M4:an har Styrelsen beslutat att fokusera Bolagets utvecklingsresurser på

  • att ytterligare anpassa M4:an till läkemedelsindustrins behov,
  • att implementera funktionalitet i M4:an som ursprungligen planerats för HoloMonitor M5 och
  • att väsentligt förkorta nuvarande leveranstid genom att överföra motorbordet till avropstillverkning.

Detta innebär att implementeringen av fluorescensanalys senareläggs. I gengäld förkortas den totala utvecklingstiden av HoloMonitor M5. Ett nytt lanseringsdatum för HoloMonitor M5 kommer att meddelas då den tekniska specifikationen och tidplanen för projektet har reviderats.

Sammanfattningsvis har M4:an på egen hand väckt ett marknadsintresse långt över våra ursprungliga förväntningar. Den begränsade produktionen av motoriserade M4:or har fått till följd att Bolaget har innestående restorder om totalt 1,4 MSEK. Bolaget har beviljats ytterligare krediter om 5,2 MSEK. Krediterna medger en ökad produktionstakt, vilket säkerställer leverans av innestående restorder och att Bolagets intäkter under räkenskapsåret förväntas stiga i förhållande till 2014/15.  

Big Pharma, Big Data – Ett framtida cellaboratorium

VIKTIGA HÄNDELSER

Se www.phiab.se/contact/press-releases-2015 och www.phiab.se/commentary/commentary-151028

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen ökade med 10 % till 1 490 (1 355) TSEK. Nettoresultatet uppgick till -3 863 (-3 741) TSEK.

BRUTTOMARGINAL

M4:ans basenhet, motorbord och lasermodul kommer successivt övergå till att avropstillverkas. En första serie av basenheten avropstillverkas för närvarande av Bolagets kontraktstillverkare Optronic. Bruttomarginalen uppgick till 37 (31) % under perioden och förväntas stiga ytterligare då allt fler ingående delar i levererade enheter avropstillverkats.

INVESTERINGAR

Bolaget har under maj-oktober investerat 2 222 (1 737) TSEK i produkt- och produktionsutveckling, 90 (113) TSEK i patent- och varumärkesskydd samt 48 (-) TSEK i maskiner och inventarier.

FINANSIERING

HoloMonitor ® M4 Boston • San Francisco • Basel

Bolaget har under perioden nått de marknadsacceptansmål som sattes inför noteringen av Bolagets aktie på AktieTorget. Detta innebär att Bolaget nu övergår till att bli allt mer marknadsorienterat. Styrelsen har under en längre tid arbetat med den kapitalanskaffning som syftar till att dramatiskt öka Bolagets strategiska marknadsaktiviteter för att synliggöra HoloMonitor-teknikens banbrytande potential. Dessa satsningar syftar till att attrahera ytterligare kunder, men även potentiella köpare av verksamheten, bl.a. genom att skapa och vidareutveckla Centers of Excellence i life science-hotspots som till exempel Boston, San Francisco och Basel.

Bolaget har efter rapportperioden beviljats ett lån om 5,2 MSEK. Om Bolagets aktieägare så beslutar äger både Bolaget och långivare rätt att kvitta lånet mot aktier. Likvida medel jämte outnyttjad del av beviljade krediter uppgick därmed till 6,3 MSEK per den 29 november.

OPTIONSPROGRAM

Bolaget har två utestående optionsprogram, båda med sista teckningsdag 2017-10-24. Programmen, vilka riktar sig till styrelseledamöter och rådgivare i Bolaget, ställdes ut i samband med att Bolaget listades på AktieTorget. Optionerna marknadsvärderades enligt Black & Scholes. En option ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 14,00 SEK (190 000 aktier) respektive 18,12 SEK (40 000 aktier). I det fall samtliga 230 000 optioner nyttjas kommer Bolagets aktiekapital att öka med 46 000 SEK och Bolaget tillföras 3 384 800 SEK.

RISKER

Bolagets verksamhet kan påverkas av ett antal faktorer, vilka beskrivs i Årsredovisningen för 2014/15. Dessa faktorer kan enskilt eller sammantaget innebära en ökad risk för Bolagets verksamhet och resultat.

INVESTERARKALENDER

30 mars 2016             Niomånadersrapport 2015/16

REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014-05-01 – 2015-04-30 tillämpar Bolaget årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. Tillämpningen av det nya regelverket har inte medfört behov av omräkning av jämförelseperioderna. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2007:1.

NY RESULTATUPPSTÄLLNING

Från och med räkenskapsåret 2015-05-01 – 2016-04-30 är Bolagets resultaträkning uppställd enligt funktionsmodellen. Denna förändring har gjorts då funktionsmodellen förväntas ge en tydligare bild av Bolagets resultatutveckling. Med undantag för denna förändring har samma redovisningsprinciper tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

OM PHASE HOLOGRAPHIC IMAGING

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder Bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, vilket kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI produkterna genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

På Styrelsens uppdrag

Peter Egelberg, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Egelberg

Tel: +46 703 19 42 74

E-mail: peter.egelberg@phiab.se

Web: www.phiab.se

Taggar:

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar