Idag inleds teckningstiden i företrädesemissionen av units

Idag, den 28 juni 2018, inleds teckningstiden i Phase Holographic Imaging PHI AB:s ("PHI") företrädes­emission av units för att finansiera fortsatt marknadstillväxt och kommersiellt genomslag. Även allmänheten inbjuds att teckna units i företrädesemissionen. Vid fulltecknad initial emission tillförs PHI c:a 46,3 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan härutöver tillföras ytterligare c:a 18,3 MSEK i det fall initial emission blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas. PHI har på förhand skriftligen avtalat om c:a 32,7 MSEK (71 %) av företrädesemissionen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på PHI:s (www.phiab.se), Sedermera Fond­kom­missions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Härutöver kommer det finnas möjlighet att teckna units med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid: 28 juni – 17 juli 2018.
Teckningskurs: 71,40 SEK per unit. En unit består av tre nya aktier och en vederlagsfri tecknings­option av serie TO 2.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 945 014 aktier och högst 648 338 tecknings­optioner av serie TO 2. Vid fulltecknad emission tillförs PHI initialt cirka 46,3 MSEK. I det fall initial emission blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs PHI ytterligare cirka 18,3 MSEK. Totalt cirka 64,6 MSEK före emissions­kostnader.
Avstämningsdag: Avstämningsdag var den 21 juni 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 19 juni 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter var den 20 juni 2018.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 21 juni 2018 var registrerade som aktieägare i PHI äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. 18 uniträtter berättigar till teckning av en ny unit. En unit består av tre nya aktier och en vederlagsfri teckning­soption av serie TO 2.
Antal aktier innan emission: 11 670 088 aktier.
Värdering (pre-money): Cirka 277,7 MSEK.
Teckningsförbindelser och
garantiteckning:
PHI har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK, motsvarande cirka 18 % av emissionsvolymen och garanti­teckning om totalt cirka 24,2 MSEK, motsvarande cirka 52 % av emissions­volymen.
Handel med uniträtter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 28 juni – 13 juli 2018.
Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 28 juni 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i början av augusti 2018.
Överteckningsemission: För att bredda ägandet i PHI ytterligare avser styrelsen att besluta om en riktad emission, en så kallad överteckningsemission, om ytterligare högst cirka 10,5 MSEK (med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2 om ytterligare högst cirka 4,2 MSEK) att utnyttjas i den mån företrädes­emissionen i ett första steg blir övertecknad.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 2 I SAMMANDRAG

  • De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 2 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight i början av augusti 2018. 
  • Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 28,20 SEK.
  • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 kan ske under perioden 23 maj – 13 juni 2019.

INVESTERARTRÄFFAR

I samband med emissionen kommer representanter från PHI att presentera verksamheten och bolagets fram­tidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer. 

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
29 juni 2018
kl. 11:30-13:00
Investerarlunch med
Sedermera Fondkommission
Börshuset Skeppsbron 2,
Malmö
Anmälan sker via www.sedermera.se 
2 juli 2018
kl. 11:30-13:00
Investerarlunch med
Sedermera Fondkommission
Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyen 36, Göteborg
Anmälan sker via www.sedermera.se 
3 juli 2018
kl. 11:30-13:00
Investerarlunch med
Sedermera Fondkommission
Scandic Klara
Slöjdgatan 7, Stockholm
Anmälan sker via www.sedermera.se 

FINANSIELL RÅDGIVARE

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till PHI i samband med emissionen.

För ytterligare information om företrädesemissionen, var vänlig kontakta:
Sedermera Fondkommission

Tel: +46 40 615 14 10
E-mail: info@sedermera.se
Web: www.sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: ir@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar