Kallelse till extra bolagsstämma i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 februari 2016 och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 10 februari 2016 skriftligen till Phase Holographic Imaging PHI AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0705-350097 eller per e-post arne.bojesson@phiab.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 10 februari 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.phiab.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 809 510 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
 8. Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission.
 9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 217 989 kronor genom nyemission av högst 1 089 945 aktier envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor till en teckningskurs om 23,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 25 068 735 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:
1.    Emissionen skall ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
2.    Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 26 februari 2016. Även annan kan teckna i emissionen.
3.    För varje tecknad aktie skall erläggas 23,00 kronor kontant.
4.    Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 3 mars 2016 till och med den 17 mars 2016. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
5.    För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
6.    För att innehavare av teckningsoption av serie 2012/2017 och serie 2013/2017 skall ha rätt att delta i nyemissionen med aktie tillkommen genom nyteckning, skall sådan nyteckning vara verkställd senast den 22 januari 2016. I den mån nyteckning verkställs på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer, kommer omräkning att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.
7.    Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
8.    Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission (punkt 8)

Genom den riktade emissionen skall aktiekapitalet kunna ökas med högst 130 000 kronor genom nyemission av högst 650 000 aktier envar med ett kvotvärde om 0,20 kronor till en teckningskurs om 23,00 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 14 950 000 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

 1. Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Sedermera Fondkommission, Anders Ottosson, Olle Stenfors, Gerhard Dal, Per Vasilis, Johan Biehl, Kristian Kirkegaard, Bertil Lindkvist, Svante Larsson, Göran Ofsén och Råsunda Förvaltning Aktiebolag.
 2. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen.
 3. Vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 3 mars 2016 till och med den 17 mars 2016.
 5. För varje tecknad aktie skall erläggas 23,00 kronor senast fyra bankdagar efter utsändandet av avräkningsnotan.
 6. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 7. Teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista.
 8. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
 9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som krävs för registrering av emissionsbeslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt är att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för utveckling och marknadssatsningar.

Den riktade emissionen planeras att genomföras i samband med en företrädesemission i bolaget. Den riktade emissionen ger styrelsen möjlighet att skapa en solid grund för det totala kapitaliseringsbeloppet och därmed minska risken för osäkerhet kring den slutliga teckningen av det totala emissionsbeloppet. Genom att dela upp det totala kapitalbehovet i en riktad emission och en företrädesemission ges styrelsen möjlighet att på förhand trygga en större del av kapitalet genom teckningsförbindelser än om endast en företrädesemission genomförs. Den riktade emissionen planeras att på förhand vara avtalad genom teckningsförbindelser i sin helhet.

Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde med viss procentuell rabatt. Teckningskursen är den samma som i planerad företrädesemission.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag, handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 22, 223 63 Lund, samt på bolagets webbplats (www.phiab.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i januari 2016

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Egelberg, VD

Tel: +46 703 19 42 74
E-mail: peter.egelberg@phiab.se
Web: www.phiab.se

Phase Holographic Imaging (PHI) är ledande i utvecklingen av banbrytande instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsför PHI bolagets produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och sina vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Om oss

Phase Holographic Imaging (PHI) leder den banbrytande utvecklingen av instrumentering och mjukvara för time-lapse cytometri. Sedan det första HoloMonitor-instrumentet introducerades 2011 erbjuder bolaget idag en serie av produkter för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik som kringgår nackdelarna med traditionella mätmetoder, vilka kräver toxisk infärgning. Med huvudkontoret i Lund marknadsförs PHI:s produkter genom ett nätverk av internationella distributörer. Genom att aktivt främja forskning och användning av time-lapse cytometri utökar PHI sin kundbas och vetenskapliga samarbeten inom cancerforskning, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar, stamcellsbiologi, genterapi, regenerativ medicin och toxikologiska studier.

Prenumerera

Dokument & länkar