Delårsrapport

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Resultatet från den löpande verksamheten uppgick till 86 Mkr, en förbättring med 40 procent. För helåret 1999 förväntas resultatet från den löpande verksamheten uppgå till ca 120 Mkr. Försäljningen i Pirens köpcentrum ökade i genomsnitt med 10 procent att jämföra med ett marknadsgenomsnitt på 4 procent enligt HUI. Projektet Fisketorvet Shopping Center i Köpenhamn fortlöper planenligt. Ett år före invigningen nästa höst är 55 procent av anläggningen uthyrd. 1999 1998 1998 9 mån 9 mån Helår Hyresintäkter Mkr 441 422 569 Resultat från löpande 86 62 84 verksamheten Mkr Realisationsvinst Mkr - 15 18 Vinst före skatt Mkr 86 77 102 Vinst efter skatt Mkr 86 77 103 Synligt eget kapital Mkr 2 157 1 754 1 780 Soliditet % 33 30 31 Fullständig delårsrapport återfinns på följande sidorDelårsrapport januari - september 1999 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning under perioden 1 januari - 30 september 1999 var 444,7 (426,6) Mkr, varav hyresintäkterna utgjorde 441,0 (421,5) Mkr. Resultatet före skatt uppgick till 86,1 (76,5) Mkr inkl försäljningsvinster på 0 (14,8) Mkr. Avskrivningar enligt plan utgjorde 39,9 (38,2) Mkr, varav avskrivningar på fastigheter och goodwill uppgick till 38,6 (37,1) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 86,1 (76,5) Mkr. UTHYRNING 95 (95)* % av ytorna i Pirens fastighetsbestånd (exkl. Fisketorvet Shopping Center) var uthyrda per 1999-09-30. Den ekonomiska vakansgraden uppgick vid samma datum till 3 (3)* %. 70 % av Pirens uthyrbara ytor utgörs av butiker och restauranger. För dessa ytor uppgick den ekonomiska vakansgraden till 1 %. FISKETORVET SHOPPING CENTER I centrala Köpenhamn uppför Piren en helt ny köpcentrumanläggning, Fisketorvet Shopping Center. Den totala investeringen beräknas komma att uppgå till tidigare budgeterade DKK 1,3 miljarder (ca SEK 1,5 miljarder). Direktavkastningen beräknas till drygt 8 %. Fisketorvet Shopping Center omfattar totalt ca 54 000 kvm uthyrbar yta och skall, förutom ca 100 butiker och restauranger, innehålla ett biografcentrum med sammanlagt ca 3 200 sittplatser i tio biosalonger samt ca 2 000 parkeringsplatser. Köpcentret kommer att invigas under oktober 2000. Per 1999- 10-31 är 55 % av ytorna uthyrda. Bland hyresgästerna märks CinemaxX, Fötex, Silvan, Electric City, H&M, Stadium, JC, BR Leksaker, Neye, Birk Sko, Billing Sko, Imerco, m.fl. INVESTERINGAR Piren har under perioden januari - september 1999 investerat 860 (84) Mkr, varav den pågående investeringen i Fisketorvet Shopping Center utgör 724 Mkr. FÖRSÄLJNINGSUTVECKLINGEN I PIRENS KÖPCENTRUM Under perioden januari - september 1999 har försäljningen i Pirens köpcentrum ökat i genomsnitt med ca 10 %, jämfört med motsvarande period 1998 och räknat i löpande priser. Enligt statistik från HUI, Handelns Utredningsinstitut, har försäljningsökningen för den totala detaljhandeln, mätt på motsvarande sätt, varit ca 4 %. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel vid september månads utgång uppgick till 142 (106)* Mkr. Till det redovisade beloppet kommer kortfristiga placeringar på 0 (120)* Mkr. Outnyttjade lånelöften och checkkrediter uppgick 1999-09-30 till 28 (0)* Mkr. Därtill kommer den överenskomna finansieringen av Fisketorvet. Koncernens lån uppgick 1999-09-30 till totalt 3 951 (3 749)* Mkr, varav 100 (100)* Mkr utgör ett konvertibelt lån. I det totala lånebeloppet ingår lån på DKK 360 miljoner till ett motvärde av SEK 421 miljoner. Medelräntan för Pirenkoncernens upplåning per 1999-09-30 var 6,0 (6,1)* % exklusive räntebidrag. Räntebidragen under de första nio månaderna 1999 uppgick till 1,3 (1,4) Mkr. Den genomsnittliga räntebindningstiden för Pirens lån uppgick 1999-09-30 till 24 (24)* månader. Soliditeten per 1999-09-30 uppgick till 32,8 (30,6)* %. Efter full konvertering uppgår soliditeten till 34,4 (32,3)* %. Den förbättrade soliditeten är en följd av den under våren 1999 genomförda nyemissionen som netto tillförde 340 Mkr i eget kapital. I takt med utbyggnaden av Fisketorvet Shopping Center kommer soliditeten att återgå till ca 30 %. PROGNOS FÖR 1999 Resultatet från den löpande verksamheten för helåret 1999 förväntas uppgå till ca 120 Mkr. Motsvarande resultat för helåret 1998 uppgick till 84 Mkr. HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Försäkringsbolaget SPP har lämnat uppgift om att till Piren AB och dess dotterbolag har allokerats överskott hos SPP och SPP Liv med sammanlagt 3,4 Mkr. Det råder ännu ej full klarhet i hur beloppen skall redovisas, varför de uppgivna överskottsmedlen ännu ej medtagits i Pirens räkenskaper och ej heller ingår i det prognostiserade helårsresultatet för Pirenkoncernen. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1999 lämnas den 10 februari 2000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00150/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar